SKUP SZYB

Przekazaliśmy członkom naszego Stowarzyszenia, że istnieje możliwość skupu szyb samochodowych pochodzących z demontowanych pojazdów. Szczegółowe informacje przekazane zostaną w specjalnej wiadomości.

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej

9 lipca 2021 odbyło się XVII posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej. Tematem posiedzenia Zespołu były zagadnienia związane z szarą strefą w handlu i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zaproszeni zostali przedstawiciele:

– Marzena Berezowska, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

– Magdalena Gosk, Dyrektor Departamentu Kontroli Odpadów, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

– Krzysztof Gołębiewski, Dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Prezes Smakulski podkreślił, że od wielu lat dyskusja toczy się na te same tematy i nie widać efektu egzekucji przepisów i działania Inspekcji Ochrony Środowiska. Liczba leganie demontowanych pojazdów (po okresie wzrostu przy systemie zachęt finansowych) systematycznie spada. Nakładane są obowiązki na przedsiębiorców prowadzących legalnie działające stacje demontażu pojazdów, które nie pozwalają konkurować z „szarą strefą”. Podkreślono, że podatki są płacone przez legalnie działające przedsiębiorstwa.

Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i działającego w ramach struktur Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej wskazali, że działają zespoły interwencyjne w ramach Inspekcji Ochrony Środowiska. Warto przypomnieć, że Stowarzyszenie EKO-AUTO było inicjatorem powstania specjalistycznych zespołów, które będą skutecznie likwidować ogniska nielegalnego demontażu pojazdów. Jakub Smakulski zadał pytanie jaka jest skuteczność powołanych grup interwencyjnych i jakie są statystyki skuteczności w likwidacji szarej strefy.

GIOŚ udostępnił aplikację do zgłaszania nielegalnych składowisk

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pojawiła się aplikacja umożliwiająca zgłaszanie m.in szarej strefy, nielegalnych składowisk czy nielegalnego transportu odpadów.

Cieszy nas, że powstało narzędzie, które pozwoli w sposób tożsamy jak Polskie Stowarzyszenia Stacji Demontażu pojazdów EKO-AUTO czyni to od wielu lat, reagować w sprawie szarej strefy i zagrożeń środowiska.

https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz

Posiedzenie Zespołu ds. Branży Motoryzacyjnej

W dniu 10 czerwca odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej.

Zespół omawiał zagadnienia i trudności funkcjonowania branży w związku z coraz większą działalnością szarej strefy. Przedstawiona została propozycja uregulowania kwestii oddania samochodów do nielegalnego demontażu i odnotowania tego w systemie CEPiK w latach poprzednich. Wskazano, że duża liczba pojazdów widnieje w systemie, a fizycznie została już zdemontowana. Prezes Smakulski zaznaczył, żeby uważać aby nie tworzyć przepisów, które staną się furtką do legalizowania demontażu w szarej strefie.

W drugiej części posiedzenia poruszane były tematy związane ze zmianą stawki za przeprowadzane badanie techniczne pojazdu. Stawka ta od kilkunastu lat nie uległa zmianie.

KAS skontroluje obrót częściami samochodowymi w Internecie

  • Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadzi kontrole w obszarze handlu częściami samochodowymi w Internecie.
  • Skontrolowani zostaną podatnicy, którzy nie zgłosili do opodatkowania działalności gospodarczej, nie ewidencjonują sprzedaży lub zaniżają obroty.

Urzędy skarbowe będą prowadzić czynności sprawdzające na terenie całego kraju od czerwca do października br. Planowane działania KAS mają na celu przeciwdziałanie oszustwom podatkowym związanym z handlem częściami samochodowymi (głównie używanymi) za pośrednictwem internetowych platform sprzedażowych.

Proceder ten przynosi straty budżetowi państwa, zagraża także środowisku naturalnemu i zdrowiu. Nieopodatkowana sprzedaż części pochodzących z demontażu samochodów, wykonywanego bez wymaganej rejestracji i pozwoleń, jest także przejawem nieuczciwej konkurencji.

Źródło: https://www.gov.pl/web/kas/kas-skontroluje-obrot-czesciami-samochodowymi-w-internecie [01.06.2021]

Stanowisko w sprawie rozbieżności mas odpadów w systemie BDO

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO zwróciło się z zapytaniem w sprawie interpretacji przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji odpadów, w szczególności kart ewidencji odpadów w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO).

Problematyczną kwestią było którą masę należy uwzględnić w kartach ewidencji odpadów w systemie BDO w przypadku kart przekazania odpadów, które posiadają inną masę wpisaną przez przekazującego i inną masę wpisaną w momencie przyjęcia odpadów przez przejmującego odpady.

Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu i Środowiska skierował do Stowarzyszenia odpowiedź ze stanowiskiem w przedmiotowej kwestii.

Spotkanie informacyjne dla stacji demontażu pojazdów

Wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom, z przyjemnością informujemy Państwa o organizowanym przez Stowarzyszenie EKO-AUTO spotkaniu informacyjnym dla stacji demontażu organizowanym w ramach corocznego cyklu spotkań branżowych.
Niestety bieżąca sytuacja epidemiologiczna nie pozwala nam nadal na zrealizowanie spotkania w tradycyjnej formie.
Jest to dla nas wszystkich trudny czas, dlatego tym bardziej pragniemy zapewnić Państwu dostęp do najnowszych informacji i przydatnej wiedzy zw. z branżą recyklingu i działalnością stacji demontażu.

Jesteśmy przekonani, że i tym razem spotkanie pozwoli odpowiedzieć na bieżące pytania i zapewnić rozwiązania dla problemów pojawiających się przy prowadzeniu stacji demontażu pojazdów.

Aby ułatwić dostęp do informacji stacjom, które borykają się trudnościami z uwagi na okres pandemii obniżyliśmy koszt uczestnictwa do kwoty 100zł brutto od uczestnika.

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

9 kwietnia 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami. Poruszane były tematy postulatów zmian w przepisach ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami.

Prezes Smakulski zaapelował o podjęcie działań związanych ze zmniejszeniem stawek zabezpieczenia roszczeń, które często są źle skalkulowane w stosunku od zagrożenia wynikającego z gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów. Za przykład może tu służyć kwestia tworzyw sztucznych.

Prezes Smakulski również sprzeciwił się propozycji zwolnienia skupu złomu z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na zbieranie odpadów zwracając uwagę, ze może to być kolejna furtka dla działalności szarej strefy w branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Obecnie branża ma duży problem z działaniami zagospodarowania pojazdów, które powinny trafić do stacji demontażu, przez skupy złomu.