Aktualności

 • Ogólnopolska Konferencja dla Stacji Demontażu Pojazdów oraz Punktów Skupu Złomu

  ZAPROSZENIE

   

  Formularz_Zgloszeniowy

   

  Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO–AUTO ma przyjemność zaprosić na Ogólnopolską Konferencję dla Stacji Demontażu Pojazdów oraz Punktów Skupu Złomu „Recykling na murawie”, która odbędzie się dnia 29 września 2016 r. na terenie PGE Narodowy przy Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 w Warszawie.

  W programie m.in.

  • petycja do Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów zawierająca problemy stacji demontażu pojazdów

  • istota gospodarki obiegu zamkniętego

  • kontrowersje wokół „sieciowej” umowy oraz dopłat do stacji

  • praktyczne aspekty funkcjonowania systemu recyklingu pojazdów

  • przestrzeganie prawa przez SDP oraz podmioty działające na rynku recyklingu pojazdów

  • nowelizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

  Przy udziale najwyższej klasy specjalistów ze sfery nauki i praktyki, poruszane na Konferencji problemy i tematyka będą okazją do wymiany doświadczeń wszystkich środowisk uczestniczących w Konferencji oraz przyczynią się do dalszej edukacji ekologicznej branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, jak również przyczynią się do promocji zagadnień ochrony środowiska.

  Na zakończenie konferencji zapraszamy na zwiedzanie stadionu, gdzie wszyscy uczestnicy będą mogli na własnej skórze przeżyć piłkarskie emocje. Podczas ekskluzywnego zwiedzania, PGE Narodowy odkryje przed nami swoje tajemnice – pozwoli m. in. zajrzeć do szatni gwiazd, zwiedzić trybunę medialną, zatrzymać się na moment w kaplicy wielowyznaniowej oraz poczuć się jak VIP w eleganckich lożach.

  Zwieńczeniem dnia pełnego wrażeń będzie uroczysta kolacja serwowana na terenie PGE Narodowego.

  Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie do Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO–AUTO Formularz_Zgloszeniowy oraz uiszczenie opłaty przed konferencją na rachunek:

  Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO

  96 1020 4027 0000 1102 0918 5135 Bank PKO BP

  z dopiskiem „Konferencja” + imię i nazwisko uczestnika.

  Wypełniony Formularz_Zgloszeniowy prosimy przesłać na numer faksu (61) 877 0605 lub pocztą elektroniczną na adres biuro@ekoauto.org do dnia 5 września 2016 roku.

  Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona!

  Koszt udziału w konferencji od osoby wynosi:

  550 zł brutto – Członek Stowarzyszenia, wariant z kolacją

  300 zł brutto – Członek Stowarzyszenia, wariant bez kolacji

  650 zł brutto – Pozostali uczestnicy, wariant z kolacją

  400 zł brutto – Pozostali uczestnicy, wariant bez kolacji

  Mamy nadzieję, iż problematyka szeroko ujmowanego recyklingu pojazdów, jak również poruszane w czasie spotkania zagadnienia szczegółowe oraz przygotowane atrakcje, skłonią Państwo do wzięcia udziału w naszej Konferencji.

   

  Bliższy informacje dostępne wkrótce.

   

  Serdecznie zapraszamy!

  Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO–AUTO

   

  Dodane: 22 sierpnia 2016

 • Opinia dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości opłaty stałej za brak sieci oraz stawki opłaty za brak sieci

  komis2Stowarzyszenie EKO-AUTO skierowało do Ministerstwa Środowiska w imieniu branży stacji demontażu pojazdów  opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości opłaty stałej za brak sieci oraz stawki opłaty za brak sieci z dnia 18 lipca 2016 r. (zwane dalej: Projektem). Odnieśliśmy się w szczególności do treści uzasadnienia do Projektu. Uważamy, że błędne założenia miały niewątpliwy wpływ na ustalanie wysokości stawki stałej oraz stawki opłaty za brak sieci.
  W uzasadnieniu wskazano:Wysokość opłaty stałej za brak sieci oraz stawki opłaty za brak sieci została ustalona w takiej wysokości, aby wysokość opłaty za brak sieci pozostała na poziomie podobnym do dotychczasowego.” – nie możemy się zgodzić z takim uzasadnieniem, ponieważ dotychczas wnoszona opłata (tzw. opłata recyklingowa) była znacząco wyższa od proponowanych obecnie rozwiązań. Podajemy przykład: Jeżeli podmiot wprowadził w danym roku kalendarzowym 300 pojazdów (jest to średnia wartość ilości pojazdów sprowadzonych przez profesjonalnego importera)  to dotychczasowa opłata recyklingowa wynosiła 150 000 zł (300x500zł). Obecna opłata wynosi 15 600 zł w stosunku rocznym. Oznacza to zmniejszenie wpływów z tytułu opłat za brak sieci.

  Kolejnym fragmentem uzasadnienia, z którym nie możemy się zgodzić jest: „Niewydanie rozporządzenia będzie skutkować brakiem możliwości obliczenia oraz egzekwowania opłat za brak sieci, co może prowadzić do wzrostu nielegalnego zagospodarowania pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscach do tego nieprzeznaczonych.” – poziom i wartość pobieranej opłaty za brak sieci nie mają związku z ilością nielegalnie demontowanych pojazdów.
  Ilość nielegalnie demontowanych pojazdów wynika z wad w przepisach prawa i braku systemu zachęt do legalnego demontażu. Warto zaznaczyć, że wymóg zapewnienia sieci, a co za tym idzie podpisanie umów zgodnie z wymogami art. 11a ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przede wszystkim ma zapewniać pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów. Obecnie sytuacja ta, poprzez wprowadzenie tzw. umów za 1zł, uniemożliwiła zbilansowanie kosztów i obniżonych przychodów wynikających z braku dopłat do demontażu pojazdów.

  Na samym końcu chcemy zwrócić uwagę na fakt, że podmioty wprowadzające na rynek zapłacą mniej za brak zapewnienia sieci zbierania pojazdów. Równocześnie nie wnoszą również opłat z tytułu pokrycia kosztów zagospodarowania odpadów (zgodnie z art. 11a ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji). Biorąc pod uwagę ilość sprowadzonych w tym roku pojazdów oraz sprzedaż nowych samochodów szacuje się, że do stacji demontażu powinno trafić ok. 32 000 000 zł. Niestety wskutek wypaczenia rynku do stacji trafiły kwoty stanowiące jedynie cząstkę planowanych środków.

  Stowarzyszenie EKO-AUTO cały czas czyni starania przywrócenia ładu prawnego i rynkowego przysługującego stacjom demontażu w związku z art. 11a ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

  Dodane: 5 sierpnia 2016

 • Stanowisko Komisji Środowiska Senatu RP na temat stanu zagospodarowania olejów odpadowych.

  olej przep

  W czwartek 28 lipca odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Środowiska, podczas którego odczytano stanowisko Komisji Senatu nt. zagospodarowania olejów odpadowych. Dotychczasowe działania organizacji odzysku olejów przepracowanych nie przyniosły oczekiwanego efektu.

  Głównych przyczyn upatruje się w:

  * objęciu systemem tylko części olejów przepracowanych,
  * nieskutecznym sposobie pozyskiwania olejów ze źródeł rozproszonych,
  * niedostatecznej kontroli nad systemem zbiórki,
  * wydawaniu zezwoleń na wywóz olejów,
  * niekontrolowanym spalaniu.

  Konieczność przystosowania prawa polskiego do wymogów nowej dyrektywy odpadowej 2009/98 stwarza możliwość wprowadzenia do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej zapisów pozwalających na stworzenie scentralizowanej organizacji, która kontrolowałaby całość gospodarki olejami przepracowanymi, nadzorując zachowanie priorytetu regeneracji w stopniu zabezpieczającym pełne wykorzystanie mocy przerobowych krajowych instalacji.

  Komisja zwróciła się do Ministra Środowiska o znowelizowanie ustawy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej, aby wzmocnić, uszczelnić i zintegrować system zbiórki i przemysłowego zagospodarowania olejów przemysłowych uruchamiając mechanizmy nieodpłatnego przekazywania przez wytwórców olejów przemysłowych do systemów ich zagospodarowania. Zaproponowano również wprowadzenie mechanizmów pobierania i zwrotu opłaty depozytowej od użytkowników olejów smarowych oraz zwiększenie puli olejów smarowych świeżych podlegających obowiązkowi odzysku.

  Dodane: 1 sierpnia 2016

 • Kampania UFG „Sprawdź historię swojego OC”!

   

  ufg_logoW Polsce jest ponad 21 milionów pojazdów, których właściciele mają obowiązek wykupić polisę odpowiedzialności cywilnej (OC). Przy wyliczaniu składki za nią – ubezpieczyciele sprawdzają w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych UFG – historię ubezpieczenia danego kierowcy – jak i posiadacza pojazdu. W szczególności sprawdzają liczbę spowodowanych przez niego szkód i wypadków komunikacyjnych oraz wysokość wypłaconych odszkodowań.
  W zależności od tej historii – stosują odpowiednie zwyżki bądź zniżki składki za OC na kolejny rok.

  Nie wszyscy kierowcy wiedzą, że dostęp do bazy może mieć każda osoba opłacająca składki OC. Dzięki temu kierowca może mieć dokładnie taką samą wiedzę jak ubezpieczyciel.

  Dostęp do historii OC jest całkowicie bezpłatny 0 wystarczy jedynie wypełnić formularz na stronie internetowej.

  Źródło: http://sprawdzoc.pl/

  Dołącz do tysięcy świadomych kierowców i sprawdź historię swojego OC!

  Dodane: 8 lipca 2016

 • 26 Posiedzenie Komisji Środowiska przy współudziale Stowarzyszenia EKO-AUTO

   

  W dniu 5 lipca Prezes Stowarzyszenia EKO-AUTO Pan Jakub Smakulski uczestniczył w posiedzeniu Komisji Środowiska Senatu RP jako reprezentant stacji demontażu pojazdów oraz branży recyklingu odpadów.
  Obecni podczas posiedzenia

  Podczas posiedzenia Komisji poruszano kwestie gospodarki odpadami, a w szczególności zaawansowania prac nad krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami.

  Założenia Krajowego planu gospodarki odpadami obejmują:

  - wzmocnienie działań mających na celu poprawę świadomości społeczeństwa (w tym przedsiębiorców) na temat właściwego postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji,

  - cykliczne kontrole punktów zbierania pojazdów, stacji demontażu oraz innych podmiotów związanych przepisami o odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

  - monitoring nielegalnego przemieszczania się odpadów we współpracy z organami innych państw.

  Z punktu widzenia branży szczególnie istotna jest propozycja wspierania stacji demontażu systemem zachęt w dostarczaniu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

  W swoim wystąpieniu Prezes Smakulski zwrócił uwagę senatorom, że branżę recyklingu, a szczególnie stacje demontażu bardzo ogranicza działalność szarej strefy. W niektórych rejonach jej działalność sięga 70% rynku. Prezes Smakulski poparł koncepcję Ministra Mazurka, że należy wzmocnić działalność Inspekcji Ochrony Środowiska w sferze zwalczania szarej strefy.

  Obecność Prezesa Smakulskiego na posiedzeniu stworzyła również cenną okazję do mniej formalnych rozmów m.in. na temat wypłacanych dopłat dla stacji demontażu wraz z prośbą o sprawne podpisywanie umów i szybkie przekazywanie środków dla SDP.

  Krajowy plan gospodarki odpadami zostanie w ciągu najbliższych dni przyjęty przez Panią Premier.

  Retransmisja 26 Komisji Środowiska

  Dodane: 7 lipca 2016

Zobacz wszystkie