Jak otworzyć SDP?

Podstawowe informacje dla przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 803 ze zm.) demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji może być przeprowadzony wyłącznie w stacjach demontażu.

Minimalne wymagania dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1206 ze zm.), natomiast minimalne wymagania dla strzępiarek oraz metod rozdziału odpadów określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla strzępiarek oraz metod rozdziału odpadów na frakcje materiałowe (Dz. U. z 2005 r. Nr 214, poz. 1807 ze zm.).

W związku z faktem, iż na terenie stacji demontażu następuje wstępne przetwarzanie odpadu w postaci zużytego pojazdu, którego efektem jest wytwarzanie nowych rodzajów odpadów wymagana jest decyzja z zakresu gospodarki odpadami – pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z elementami zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów. Organem właściwym do wydania pozwolenia wymaganego w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów jest marszałek województwa.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów może być wydane po uzyskaniu wymaganego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w rozumieniu prawa budowlanego, z wyłączeniem nowo zbudowanych lub zmodernizowanych obiektów budowlanych, zespołów obiektów lub instalacji, które nie mogą być oddane do użytkowania jeśli nie spełniają wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) oraz po sprawdzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska funkcjonowania instalacji i urządzeń służących do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Nadto, stosownie do art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), wojewódzki inspektor ochrony środowiska przeprowadza, z udziałem przedstawiciela marszałka województwa, kontrolę instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

W zakresie gospodarki odpadami, stosownie do art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, powinien zawierać:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku wniosku składanego przez kilku prowadzących oznaczone części instalacji;
 3. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 4. informację o tytule prawnym do instalacji;
 5. informację o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 6. ocenę stanu technicznego instalacji;
 7. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 8. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 9. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 10. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 11. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
 12. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencji wielkości emisji;
 13. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 14. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma ona wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 15. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji, w przypadku wniosku podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji;
 16. czas, na jaki ma być wydane pozwolenie;
 17. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 18. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
 19. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
 20. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 21. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 22. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienionych, zgodnie z art 143 ustawy Prawo ochrony środowiska, powinien on zwierać informacje o spełnianiu wymogów w stosunku do stosownych technologii, w szczególności:

 1. stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;
 2. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;
 3. zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;
 4. stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;
 5. rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;
 6. wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;
 7. postęp naukowo-techniczny.

Wytwarzane odpady w stacji demontażu pojazdów powstają w związku z procesem przetwarzania odpadów w postaci – zużytych pojazdów przyjętych do stacji, stąd wniosek powinien zawierać informacje, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – w zakresie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów:

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;
 3. określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
 4. oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;
 5. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
 6. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej;
 7. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 8. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
 9. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
 10. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona.
 11. Informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Do wniosku o wydanie stosownego pozwolenia należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
 2. streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym;
 3. potwierdzenie wniesienia należnej opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia.