UWAGA! Zmiany w transgranicznym przemieszczaniu odpadów

Informujemy, że dn. 20 maja 2024 r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/1157 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie przemieszczania odpadów, zmiany rozporządzeń (UE) nr 1257/2013 i (UE) 2020/1056 oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1013/2006. Uzasadnieniem prac nad Rozporządzeniem jest konieczność wprowadzenia przepisów na poziomie Unii Europejskiej, aby chronić środowisko i zdrowie ludzkie przed niekorzystnym wpływem, który może być wynikiem przemieszczania odpadów. Rozporządzenie ma na celu zwiększenie kontroli i ograniczenie strategicznej zależności Unii Europejskiej od wybranych surowców.


Treść Rozporządzenia: LINK

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami

17 maja 2024 roku odbyło się 59. posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Podczas obrad omawiany był  projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (numer UD45 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) dotyczący ram prawnych systemu kaucyjnego.
W debacie na temat systemu i proponowanego projektu prezes Jakub Smakulski negatywnie odniósł się do stworzenia luki w systemie zezwoleń na zbieranie odpadów. Podkreślił, że odpady powinny być powierzane profesjonalnym firmom, które zajmują się gospodarowaniem odpadami od wielu lat. Podmioty te uzyskały wymagane zezwolenia i pozwolenia orz musiały się dostosować do bardzo wielu uciążliwych wymogów. Nie można teraz robić luki w systemie dla jednostek handlu.

Dopłaty do zakupu używanych samochodów elektrycznych

W związku z pomyślnie zakończonymi negocjacjami z Komisją Europejską przewidziane będą dopłaty do zakupu używanych samochodów elektrycznych. Planowane są dotacje w kwotach do 40 000 zł. Dobrą informacją dla branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji jest fakt, że w przypadku zezłomowania starego samochodu spalinowego będzie można liczyć na dodatkowe 10 procent zwiększenia dopłaty. Prezes Jakub Smakulski podkreślił, że jest to możliwy impuls na ożywienie rynku legalnie demontowanych pojazdów.

Powołanie nowego Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

15 kwietnia powołano nowego Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Na to stanowisko została wybrana Pani Joanna Piekutowska, wcześniej piastująca stanowisko zarówno w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska oraz ostatnio w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy nowego stanowiska.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/joanna-piekutowska-glownym-inspektorem-ochrony-srodowiska

Posiedzenia Zespołów Roboczych przy Biurze Rzecznika

W dniach 13 oraz 14 grudnia 2023 Prezes Jakub Smakulski uczestniczył w posiedzeniach Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami oraz połączonym posiedzeniu Zespołów Roboczych: ds. Transportu, ds. Branży motoryzacyjnej oraz ds. Klimatu i energii. Podczas obrad podjęto temat wzrostu cen za wydawane dokumenty DPR oraz dyskutowano o potencjalnych problemach dla przedsiębiorców wynikających z wprowadzenia w niektórych miastach stref czystego transportu.

Briefing o stanie branży Związku Dealerów Samochodów

13 grudnia 2023 roku Prezes Jakub Smakulski uczestniczył w wydarzeniu organizowanym przez Związek Dealerów Samochodów pt. „Briefing o stanie branży, koniec 2023 roku, perspektywy na 2024 rok”. Spotkanie, które odbyło się w Warszawie zgromadziło kilkudziesięciu przedstawicieli branży dealerskiej z całej Polski, ale także osoby reprezentujące organy administracji publicznej, firmy z otoczenia branży i media. W trakcie spotkania zostały omówione najważniejsze tematy mijającego roku oraz zostały przedstawione prognozy na nadchodzący rok.

Konsultacje dot. projektu Rozporządzenia ELV

Zgodnie z ustaleniami z Komisją Europejską Stowarzyszenie EKO-AUTO jako jedyna organizacja przeprowadziła konsultacje projektu Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wymogów w zakresie obiegu zamkniętego w odniesieniu do projektowania pojazdów oraz zarządzania pojazdami wycofanymi z eksploatacji, zmieniające rozporządzenia (UE) 2018/858 i 2019/1020 oraz uchylające dyrektywy 2000/53/WE i 2005/64/WE.

W wyniku konsultacji przedstawiono uwagi branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Prezes Jakub Smakulski podkreślił, że przedstawione propozycje pochodzą bezpośrednio od praktyków branży, w szczególności małych i średnich przedsiębiorców zagospodarowujących odpady w postaci pojazdów oraz odpadów poużytkowych.

Rozmowy na temat współpracy z partnerami z Ukrainy

26.10.2023 prezes Stowarzyszenia EKO-AUTO, pan Jakub Smakulski odbył spotkanie w sprawie możliwości nawiązania współpracy handlowej z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze Ukrainy. Rozmowy dotyczyły barier prawnych oraz warunków handlu częściami używanymi i odpadami w postaci złomu pochodzącego z pojazdów wycofanych z eksploatacji.