Posiedzenie zespołu roboczego ds. recyklingu i gospodarki odpadami działającego przy Rzecznik MŚP

3 lipca 2024 prezes Jakub Smakulski brał udział w 60. posiedzeniu zespołu roboczego ds. recyklingu i gospodarki odpadami działającego przy Rzecznik MŚP. Spotkanie było poświęcone omówieniu zagadnień związanych z pozwoleniami zintegrowanymi dla stacji demontażu pojazdów. Prezes Jakub Smakulski podkreślił, że sprawa obowiązku podlegania pod obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego powinna być jednoznacznie rozwiązana zmianą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Wydanie interpretacji prawnej może być rozwiązaniem, ale tylko do pewnego czasu. Najtrwalszym rozwiązaniem byłoby dokonanie zmian w przedmiotowym Rozporządzeniu. Cenną inicjatywę przedstawił Pan Marcin Witaszek z PZPM, aby dokonać zmian zapisów w taki sposób, aby nie podlegały one różnej interpretacji. Koncepcja została poparta przez Panią Joannę Dmowską, która oprócz zaproponowanego rozwiązania wskazała również na drogę opracowania wytycznych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska i Klimatu

2 lipca 2024 roku prezes Jakub Smakulski był uczestnikiem spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska i Klimatu. Przedstawione zostały postulaty branży związane z wydawanymi pozwoleniami dla stacji demontażu pojazdów. Poruszono również ważną kwestię dotycząca obowiązku uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych zamiast dotychczasowo wydawanych tzw. pozwoleń sektorowych. Prezes Smakulski podkreślił, że stacje demontażu pojazdów powinny posiadać decyzje sektorowe i poprosił o jednoznaczne określenie, że nie ma wymogu zmiany obecnych decyzji na pozwolenia zintegrowane. Przedstawiono również sugestię dotyczącą zmiany przepisów, aby uniknąć w przyszłości podobnych sytuacji związanych z interpretacją przepisów. 

W dalszej części spotkania zostały przedstawione propozycje wprowadzenia systemu kaucyjnego w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producentów i importerów samochodów. Przedstawione zostały patologie związane z unikaniem tego rodzaju odpowiedzialności przez podmioty zobowiązane do realizacji obowiązków wskazanych w przepisach prawa polskiego oraz Unii Europejskiej. Określono również skalę negatywnego oddziaływania na branże i utratę możliwości funkcjonowania wielu stacji demontażu pojazdów.

Szczegółowo skupiono się również na zagadnieniach związanych z metodyką obliczania zabezpieczenia roszczeń związanych z magazynowaniem odpadów. Prezes Smakulski podkreślał, że właściciele stacji demontażu pojazdów nie powinni podlegać pod tak restrykcyjne reguły. Omawiane również były zagadnienia dotyczące magazynowania odpadów i zagospodarowania ścieków przemysłowych.

Wybór Prezesa i Zarządu Stowarzyszenia

Dnia 12.06.2024r. odbyło się Walne zebranie członków Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO.

Na zebraniu poruszono bieżące problemy branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Omawiano zagadnienia związane z wydłużającymi się procedurami uzyskania nowych pozwoleń na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów. Poruszono zagadnienia związane z kosztami zagospodarowania odpadów powstających z demontażu pojazdów.

Dokonano zmiany składu Zarządu Stowarzyszenia.

W skład Zarządu na nową kadencję wchodzą:

Pan Jacek Iwaniec,

Pan Adam Sołtys,

Pan Mariusz Wiśniewski.

W głosowaniu jawnym prezes Jakub Smakulski został ponownie wybrany na nową kadencję.

Posiedzenie Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami

21 maja 2024 roku odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami, na której przedstawiona została informacja przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska na temat stanu obecnego i przyszłości sytemu kaucyjnego w Polsce, z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego i proponowanych zmian legislacyjnych. Zorganizowane posiedzenie skupiało się na wysłuchaniu strony społecznej w sprawie najważniejszych problemów i wyzwań dotyczących wdrożenia i funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce. Prezes Jakub Smakulski podczas osobistej rozmowy z wiceministrą Anitą Sowińską poruszył tematy związane z branżą recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji i problemami branży.

UWAGA! Zmiany w transgranicznym przemieszczaniu odpadów

Informujemy, że dn. 20 maja 2024 r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/1157 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie przemieszczania odpadów, zmiany rozporządzeń (UE) nr 1257/2013 i (UE) 2020/1056 oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1013/2006. Uzasadnieniem prac nad Rozporządzeniem jest konieczność wprowadzenia przepisów na poziomie Unii Europejskiej, aby chronić środowisko i zdrowie ludzkie przed niekorzystnym wpływem, który może być wynikiem przemieszczania odpadów. Rozporządzenie ma na celu zwiększenie kontroli i ograniczenie strategicznej zależności Unii Europejskiej od wybranych surowców.


Treść Rozporządzenia: LINK

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami

17 maja 2024 roku odbyło się 59. posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Podczas obrad omawiany był  projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (numer UD45 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) dotyczący ram prawnych systemu kaucyjnego.
W debacie na temat systemu i proponowanego projektu prezes Jakub Smakulski negatywnie odniósł się do stworzenia luki w systemie zezwoleń na zbieranie odpadów. Podkreślił, że odpady powinny być powierzane profesjonalnym firmom, które zajmują się gospodarowaniem odpadami od wielu lat. Podmioty te uzyskały wymagane zezwolenia i pozwolenia orz musiały się dostosować do bardzo wielu uciążliwych wymogów. Nie można teraz robić luki w systemie dla jednostek handlu.

Dopłaty do zakupu używanych samochodów elektrycznych

W związku z pomyślnie zakończonymi negocjacjami z Komisją Europejską przewidziane będą dopłaty do zakupu używanych samochodów elektrycznych. Planowane są dotacje w kwotach do 40 000 zł. Dobrą informacją dla branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji jest fakt, że w przypadku zezłomowania starego samochodu spalinowego będzie można liczyć na dodatkowe 10 procent zwiększenia dopłaty. Prezes Jakub Smakulski podkreślił, że jest to możliwy impuls na ożywienie rynku legalnie demontowanych pojazdów.

Powołanie nowego Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

15 kwietnia powołano nowego Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Na to stanowisko została wybrana Pani Joanna Piekutowska, wcześniej piastująca stanowisko zarówno w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska oraz ostatnio w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy nowego stanowiska.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/joanna-piekutowska-glownym-inspektorem-ochrony-srodowiska