Królowie stacji demontażu – artykuł SAMAR

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego na temat statystyk dot. demontażu samochodów osobowych w 2019r.

70% aut, które trafiły do kasacji, wyprodukowano przed 2000 rokiem, a najwięcej z nich reprezentowało rocznik 1999. W zdecydowanej większości – ponad 99% – do demontażu swoje samochody oddawali właściciele prywatni/osoby fizyczne; niespełna 1% aut do złomowania przekazały firmy.

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami przy Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Dziś odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami przy Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Prezes Smakulski zaapelował aby zorganizować spotkanie techniczne w sprawie błędów i kłopotów z obsługa Bazy Danych Odpadowych (BDO) z przedstawicielami Instytutu Ochrony Środowiska. Przedstawiciele Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zobowiązał się do zorganizowania takiego spotkania.

Prezes Smakulski wskazał również na problem dotyczący zatwierdzania sprawozdań i blokowania możliwości wypełniania pozostałych sprawozdań i przesyłania jednorazowo całej grupy sprawozdań.

Podczas posiedzenia zespołu wskazano również problemy upoważnień dla osób składających sprawozdanie, ochrony danych osobowych oraz uprawnień różnych organizacji odzysku ze względu na ich zakres działania.

W dalszej części posiedzenia zespołu omawiany został temat rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Prezes Smakulski postulował o zmianę ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji aby producenci pojazdów ponosili rzeczywistą odpowiedzialność za wprowadzany produkt, a nie iluzoryczną, która obecnie panuje. Koszt zagospodarowania odpadów za pojazd na rynku wynosi 1 zł (odnotowane są również stawki mniejsze wynoszące kilkadziesiąt groszy), gdzie koszt zagospodarowania jednej opony wynosi 2 zł. Ustawa wymaga zmiany systemy aby Wprowadzający produkt (pojazd) na rynek ponosił realne koszty jego zagospodarowania.

Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w systemie BDO

W ramach realizacji prac nad Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) 29 czerwca  2020 r.  udostępniono w zakresie modułu sprawozdawczości  funkcjonalność, pozwalającą na składanie rocznych sprawozdań  o wytwarzanych odpadach  i  gospodarowaniu nimi.

Należy pamiętać, że  termin składania ww. sprawozdań za 2019 r. został przesunięty do 31 października br., z wyjątkiem prowadzących stację demontażu pojazdów oraz prowadzących strzępiarkę, którzy powinni złożyć swoje  sprawozdania w terminie do 11 września br.

Jednocześnie przypominamy, że również do 11 września br. przesunięty został termin składania za 2019 r. rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi (dotyczy m.in. wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i  akumulatory itd.).

BIR Global eForum

Od 2 czerwca trwa międzynarodowe forum BIR. Sesje on-line skupiają się wokół tematyki bliskiej stacjom demontażu pojazdów oraz punktów skupu złomu.

Jeden z pierwszych wykładów był poświęcony gospodarce metalami nieżelaznymi w kontekście pandemii koronawirusa i załamań na rynku światowym. Kolejne dotyczyły obecnych uregulowań prawnych w branży recyklingu. Cały cykl potrwa do 29 czerwca.

Powołanie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej

4 czerwca odbyło się spotkanie organizacyjne Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej. Wskazano kilka tematów istotnych dla branży motoryzacyjnej, jak i branży recyklingu pojazdów. Głównym tematem, którym ma się zająć Zespół będzie omawianie dużej zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym (Druk Sejmowy nr 388). Nowelizacja Ustawy zawiera kilka istotnych elementów dla procesu rejestracji i wyrejestrowania pojazdów.

Następne posiedzenie przewidziane jest na 18 czerwca 2020 r.

Międzynarodowa Sesja Branżowa w sprawie metali nieżelaznych

W środę 3 czerwca odbyła się międzynarodowa wideosesja w sprawie metali nieżelaznych na poziomie krajów UE i gospodarki światowej. Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów było jedną z polskich organizacji biorących udział w spotkaniu. Wśród uczestników byli również przedstawiciele z USA, Chin, UE. Skupiono się na temacie gospodarki metalami nieżelaznymi w kontekście pandemii koronawirusa i załamań na rynku światowym.

Udostępniono Moduł sprawozdawczości, pozwalający na składanie sprawozdań o produktach, opakowaniach i  o  gospodarowaniu odpadami.
W połowie czerwca 2020 r. zostaną udostępnione sprawozdania o  wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

Jednocześnie przypominamy, że do 11 września 2020 r. przesunięto terminu składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i  akumulatorów itd.) za rok 2019.

Przesunięto również do 31 października 2020 r. termin składania rocznego sprawozdania o  wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za 2019 r., z wyjątkiem prowadzących stację demontażu pojazdów oraz prowadzących strzępiarkę, którzy powinni złożyć swoje sprawozdać się w terminie do 11 września 2020 r.

W ramach realizacji prac nad modułem sprawozdawczości, 1 czerwca br. planowane jest udostępnienie API w zakresie wytworzonych elementów modułu sprawozdawczości BDO wraz z dokumentacją techniczną.

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

Dn. 01.06.2020r. na posiedzeniu Zespołu poruszono zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, postępowań administracyjnych oraz ważności posiadanych decyzji przez zakłady przetwarzania odpadów (w tym stacje demontażu pojazdów).
Prezes Smakulski podkreślił, że przedsiębiorcy kończący działalność w zakresie demontażu pojazdów nie mają możliwości wygaszenia posiadanej decyzji, ponieważ organy wydające pozwolenie żądają złożenia sprawozdania w zakresie ilości przyjętych i zdemontowanych pojazdów oraz osiągniętych poziomów odzyski i recyklingu.

Omówione zostały również zagadnienia dotyczące funkcjonowania Bazy Danych Odpadowych w zakresie wprowadzania kart przekazania odpadów w postaci drukowanej. Analizowano również problem okresu magazynowania odpadów oraz zabezpieczeń roszczeń finansowych.  

1 lipca odbędzie się następne posiedzenie dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się dziś nowy projekt rozporządzenia określającego szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, obejmującego wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów oraz magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów, a także czas magazynowania zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

LINK DO PROCESU LEGISLACYJNEGO