Projekt ustawy dot. zmian przepisów w zakresie rejestracji i użytkowania pojazdów

Planowane są zmiany przepisów w zakresie rejestracji i użytkowania pojazdów.

Niektóre zapisy projektu ustawy pozwolą ułatwić pracę stacji demontażu pojazdów. Łatwiej będzie można też wyrejestrować pojazd, który trafia na złom. Dziś po zezłomowaniu trzeba udać się z tablicami rejestracyjnymi, dowodem rejestracyjnym oraz dokumentami ze stacji demontażu do urzędu i tam załatwić formalności.

Po zmianach informację o zezłomowaniu pojazdu do bazy CEP wprowadzi stacja demontażu, a urzędnicy sami wyrejestrują pojazd. Organ rejestrujący dokonuje wyrejestrowania pojazdu z urzędu na podstawie informacji otrzymanej od administratora danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów o przekazaniu przez stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 16, niezwłocznie po dniu otrzymania tej informacji, jeżeli do tego dnia właściciel pojazdu nie złożył wniosku o wyrejestrowanie pojazdu na podstawie ust. 1 pkt 1 albo 6.”

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu zniszczone tablice będzie zagospodarowywał zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Kwestia ta do tej pory nie była precyzyjnie uregulowana. Projekt zakłada unormowanie działań stosowanych obecnie na stacjach demontażu.  Zaświadczenie o demontażu pojazdu powinno zawierać oświadczenie przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu o unieważnieniu dowodu rejestracyjnego oraz o zniszczeniu tablic rejestracyjnych przyjętego pojazdu wycofanego z eksploatacji i zagospodarowaniu ich zgodnie z przepisami o odpadach. Trzeba będzie zwracać szczególną uwagę na procedury niszczenia tablic i unieważnianiu dowodu rejestracyjnego.

Planowane są również zmiany w wystawianiu zaświadczeń o demontażu pojazdów. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu sporządzi zaświadczenie o demontażu pojazdu w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy otrzyma właściciel pojazdu, a drugi pozostanie u przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu. W przypadku pojazdu niezarejestrowanego na terytorium kraju przedsiębiorca prowadzący stację demontażu sporządzi zaświadczenie o demontażu pojazdu w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzyma właściciel pojazdu, drugi przekaże w terminie 7 dni Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, a trzeci pozostanie u przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu. Planowane jest zniesienie obowiązku wysyłania jednego druku zaświadczenia do organu rejestrowego.

Istotnym elementem zmian będzie również  to, że samochód osobowy może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu. Właściciel pojazdu składając wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, składać będzie równocześnie oświadczenie, że pojazd ten wymaga wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji  w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6, lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej. Warunkiem dopuszczenia samochodu osobowego do ruchu po jego czasowym wycofaniu jest wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu potwierdzone w centralnej ewidencji pojazdów. W przypadku braku w centralnej ewidencji pojazdów informacji o dodatkowym badaniu technicznym dopuszczenie do ruchu następuje na podstawie przedłożonego zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu. Mamy nadzieję, że te regulacja nie przyczyni się do wzrostu działalności szarej strefy.

Przewiduje się również zmiany dla kierowców m. in. w zakresie zniesienia obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy. Oprócz tego osoba, która kupi zarejestrowany wcześniej w Polsce pojazd, nie będzie musiała wymieniać tablic rejestracyjnych niezależnie od miejsca jego zarejestrowania. Składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice (tablicę) zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a

Projekt ustawy dopuszcza również zarejestrowanie pojazdu w urzędzie właściwym dla stałego lub czasowego zamieszkania. Przewiduje się dodatkowo rezygnację z nalepek kontrolnych. Przy zakupie pojazdu będzie można upoważnić salon samochodowy do złożenia wniosku o rejestrację w imieniu nowego właściciela pojazdu.

LINK DO PROCESU LEGISLACYJNEGO

Komentarz do zaleceń dla pracodawców i pracowników pracujących bezpośrednio przy zbieraniu, przetwarzaniu lub transporcie odpadów

W dniu dzisiejszym Prezes Smakulski przekazał prośbę o do Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami działającym przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, aby nie wprowadzać dodatkowych zaleceń dla przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu odnośnie zagrożeń spowodowanych panująca pandemią.

Apel taki skierował prezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie. Stowarzyszenie EKO-AUTO jako pierwsze przedstawiło kilkanaście prostych zasad funkcjonowania w tym trudnym okresie. Członkowie prowadzący stacje demontażu pojazdów uważają, że wprowadzanie administracyjnych wytycznych dotyczących zasad postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji może utrudnić funkcjonowanie podmiotów gospodarczych.

Stan zagrożenia pandemicznego trwa w Polsce od ponad dwóch miesięcy i zarządzający firmami już wprowadzili rozwiązania ograniczające zagrożenie i rozprzestrzenianie wirusa.

Nie odnotowano wśród przedsiębiorców zapotrzebowania na wyznaczenie dodatkowych reguł dla branży.

Ponadto należy podkreślić, że nie dotarły do nas sygnały, aby na terenie stacji demontażu miało dojść do zakażenia koronawirusem. Nie przesłano również komunikatów o zakażeniach wśród pracowników stacji demontażu pojazdów.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw – ZMIANA TERMINÓW SPRAWOZDAŃ

15 maja 2020r. opublikowano w Dzienniku Ustaw Ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Jedną z istotnych zmian jest wskazanie nowych granicznych terminów złożenia sprawozdań:

Art. 26. W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 236a uchyla się ust. 3;
2) po art. 236a dodaje się art. 236b w brzmieniu:
„Art. 236b. 1. Podmioty, o których mowa w art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1, mogą prowadzić ewidencję odpadów na zasadach określonych w art. 236a ust. 1 przed uzyskaniem wpisu do rejestru.

 1. Podmioty, o których mowa w ust. 1, nie stosują numeru rejestrowego, o którym mowa w art. 54 ust. 1, na dokumentach, których wzory zostały określone w załącznikach nr 5a–5g do ustawy.
 2. W terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. do podmiotów, o których mowa w art. 50 ust. 1, które złożyły wnio-sek o wpis do rejestru, nie stosuje się przepisów art. 50 ust. 2 i 3 oraz art. 194 ust. 1 pkt 5.”;
  3) art. 237ea otrzymuje brzmienie:
  „Art. 237ea. 1. Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 74a, składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.
 3. Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 75, składają je w terminie do dnia 31 października 2020 r., z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5, które składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.”.
  Art. 27. W ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542, 1403 i 1579 oraz z 2020 r. poz. 284) po art. 72 dodaje się art. 72a w brzmieniu:
  „Art. 72a. 1. Przedsiębiorcy, o których mowa w art. 46 ust. 1, przeprowadzają audyt zewnętrzny za 2019 r. w terminie do dnia 30 września 2020 r.
  7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374, 567 i 875.
  Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 875
 4. Audytor przekazuje w terminie do dnia 15 listopada 2020 r.:
  1) sprawozdanie z przeprowadzonego audytu, o którym mowa w ust. 1, audytowanemu przedsiębiorcy;
  2) uwierzytelnioną kopię sprawozdania z przeprowadzonego audytu, o którym mowa w ust. 1:
  a) marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę audytowanego przedsiębiorcy,
  b) wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez audytowanego przedsiębiorcę.”

LINK DO TREŚCI USTAWY

VI Wideokonferencja Rady Przedsiębiorców z Rzecznikiem MŚP – INFORMACJE

Podczas wczorajszej wideokonferencji odbyło się spotkanie z wiceprezesem Polskiego Funduszu Rozwoju, Panem Bartoszem Marczukiem. Omawiane były sprawy zasad przydzielania subwencji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Do Pana Prezesa były kierowane liczne pytania techniczne związane z procedurą przydzielania środków.

Warto podkreślić, że członkowie Stowarzyszenia EKO-AUTO otrzymali środki już kilkanaście godzin po złożeniu wniosku. Cała procedura od złożenia wniosku do otrzymania przelewu zajmowała od 24 do 72 godzin.

Prezes Jakub Smakulski pogratulował tak sprawnego działania systemu. W imieniu branży zadał pytanie odnoszące się do możliwości składania więcej niż jednego z wniosków. W odpowiedzi zostało wyjaśnione, że wniosek można złożyć tylko raz (można ewentualnie skorzystać z procedury odwoławczej) i wskazać odpowiedni okres referencyjny (przychody z dwóch miesięcy 2020 roku lub miesiąca odpowiadającego w roku 2019). Prezes Bartosz Marczuk zaznaczył, że program ma trwać do lipca 2020 lub do wyczerpania środków.

Apelujemy, aby nie odkładać decyzji i podjąć próbę pozyskania subwencji. Możliwe jest umorzenie w wysokości do 75%.

Specjaliści Stowarzyszenia EKO-AUTO służą pomocą w wypełnianiu wniosków.

WNIOSKI O UZYSKANIE SUBWENCJI Z PFR

Informujemy przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu, że Stowarzyszenie EKO-AUTO prowadzi bezpłatną pomoc dla podmiotów ubiegających się o subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju.

W dobie pandemii, gdzie każda firma walczy o przetrwanie zostały uruchomione środki pozwalające na uzyskanie dofinansowania prowadzonej działalności.

Pod poniższym linkiem możecie Państwo za pośrednictwem waszego konta bankowego złożyć wniosek o przyznanie subwencji: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

Środki są przyznawane w formie subwencji, którą będzie można spłacać w okresie 24 miesięcy (równe raty) bez oprocentowania. Rozpoczęcie spłaty ma nastąpić 12 miesięcy po otrzymaniu subwencji.

Poniżej podajemy obliczenie kwoty subwencji dla mikrofirm (zatrudniających do 9 pracowników):
12 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną w firmach, które w wyniku pandemii straciły między 25 (włącznie) a 50 proc. przychodów ze sprzedaży;
24 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną w firmach, które straciły między 50 (włącznie) a 75 proc. przychodów;
36 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną w firmach, które straciły 75 proc. lub więcej przychodów ze sprzedaży.
Maksymalna wartość subwencji wynosi 324 tys. zł.

Obliczenie kwoty subwencji dla małych i średnich przedsiębiorstw:
4% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły między 25 (włącznie) a 50 proc. przychodów ze sprzedaży;
6% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły między 50 (włącznie) a 75 proc. przychodów ze sprzedaży;
8% przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla firm, które w wyniku pandemii straciły 75 proc. przychodów ze sprzedaży lub więcej.

Warto podkreślić, że jest możliwość umorzenia do 75% kwoty otrzymanej subwencji.

W tej trudnej dla wszystkich sytuacji Stowarzyszenia EKO-AUTO jak zawsze działa na rzecz całej branży.

VI Wideokonferencja Rady Przedsiębiorców z Rzecznikiem MŚP

ZASADY POMOCY DLA MŚP W RAMACH TARCZY FINANSOWEJ

Stowarzyszenie EKO-AUTO otrzymało zaproszenie do udziału w kolejnej już, VI Wideokonferencji Rady Przedsiębiorców z Rzecznikiem MŚP, Adamem Abramowiczem. Tematem rozmowy będą Zasady pomocy dla MŚP w ramach Tarczy Finansowej.

Udział w konferencji potwierdził Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju SA, Bartosz Marczuk.

Więcej informacji wkrótce.

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami.

W dzisiejszym posiedzeniu Zespołu roboczego ds. recyklingu i gospodarki odpadami, które odbyło się w formie zdalnej przedstawiono postulaty dotyczące ewidencji odpadów prowadzonej w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej. Rozważano kwestie prowadzenia ewidencji kart przekazania odpadów w formie druków, a ewidencję odpadów wytwarzanych i przetwarzanych w formie elektronicznej. Podjęte zostaną działania w celu doprecyzowania sposobu prowadzenia ewidencji odpadów.
Prezes Smakulski podniósł kwestię zagadnienia związanego z zabezpieczeniem roszczeń finansowych od magazynowanych odpadów. Problemem w kraju jest odmienna interpretacja przepisów przez organy wydające decyzje. Stowarzyszenie Eko-Auto na bieżąco monitoruje prowadzone postępowania administracyjne na terenie całego kraju i wychwytuje rozbieżności w stosowaniu przepisów prawa.
Wymaganie wnoszenia zabezpieczenia roszczeń dotyczących magazynowanych odpadów powstałych w wyniku wytworzenia oraz oczekujących na przetwarzanie stawia w niekorzystnej sytuacji stacje demontażu wobec podmiotów, które wnoszą opłatę tylko za odpady magazynowane oczekujące na przetworzenie.
Stowarzyszenie EKO-AUTO aktywnie pomaga członkom w celu uzyskania jak najbardziej korzystnego rozwiązania kwestii formy zabezpieczenia roszczeń. Zamiast wnoszenia depozytu, co jest najczęściej stosowaną formą, podjęto również działania w celu zaakceptowania przez organy wydające decyzje polis ubezpieczeniowych i gwarancji ubezpieczeniowych.
Prezes Smakulski zawnioskował o korektę aktualnych przepisów w celu jednoznacznego określenia wymagań odnośnie formy zabezpieczenia roszczeń, tak aby nie podlegały one indywidualnym interpretacjom.
Stowarzyszenie EKO-AUTO podejmuje również działania w celu zmian konkretnych przepisów, aby uniemożliwić działalność szarej strefy, która w czasie trwania pandemii zwiększyła swoją aktywność.

Następne posiedzenie Zespołu zostało przewidziane na 1 czerwca 2020 r.

Planowane zmiany w BDO

Administratorzy BDO informują o planowanej zmianie w systemie BDO, w zakresie Karty Ewidencji Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji.

Zmiany miałyby obejmować kwestie, o które Stowarzyszenie Eko-Auto postulowało w trakcie prac nad systemem.

PROPONOWANE ZMIANY

1. Reorganizacja w zakładce WYTWARZANE ODPADY:

 • usunięcie z listy kolumny „Masa przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia w tonach [Mg]”
 • w formularzu nowego/edycji wpisu, usunięcie pola „Masa przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia w tonach [Mg]”

2. Dodanie nowej zakładki WYPOSAŻENIE I CZĘŚCI:

 • lista wpisów składająca się z pól: „Data wpisu”, „Masa przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia w tonach [Mg]”, „Imię i nazwisko osoby sporządzającej”
 • formularz dodawania/edycji wpisu
 • usuwanie wpisu

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

28 kwietnia do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

LINK DO PROCESU LEGISLACYJNEGO

Poniżej przedstawiamy wycinek z projektu ustawy:

W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm. )) wprowadza się następujące zmiany:
1)    w art. 236a uchyla się ust. 3;
2)    po art. 236a dodaje się art. 236b w brzmieniu:
„Art. 236b. 1. Podmioty, o których mowa w art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1, mogą prowadzić ewidencję odpadów na zasadach określonych w art. 236a ust. 1, przed uzyskaniem wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, nie stosują numeru rejestrowego, o którym mowa w art. 54 ust. 1, na dokumentach, których wzory zostały określone w załącznikach nr 5a–5g do ustawy.
3. W terminie do 31 grudnia 2020 r. do podmiotów, o których mowa w art. 50 ust. 1, które złożyły wniosek o wpis do rejestru, nie stosuje się przepisów art. 50 ust. 2 i 3 oraz art. 194 ust. 1 pkt 5.”;
3)    art. 237ea otrzymuje brzmienie:
„Art. 237ea. 1. Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 74a, składają je w terminie do dnia 11 września 2020r.
2. Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 75, składają je w terminie do dnia 31 października 2020 r., z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5, które składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.”.
W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284) art. 12a otrzymuje brzmienie:
„Art. 12a. 1. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1 i art. 9nb ust. 1, przekazuje się w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.
2. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9q, przekazuje się w terminie do dnia 31 października 2020 r.
3. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9s, przekazuje się w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.
4. Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r., o której mowa w art. 9tb ust. 1, sporządza się w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.”.

V Wideokonferencja Rady Przedsiębiorców z Rzecznikiem MŚP

W czwartek, 23 kwietnia br. o godzinie 14.15 planowana jest V Wideokonferencja Rady Przedsiębiorców z Rzecznikiem MŚP.

Tematem rozmowy będzie Pomoc Państwa dla MŚP – ZUS, urzędy pracy, PFR.
Udział w konferencji potwierdzili:
• Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju SA, Bartosz Marczuk;
• Dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Agata Wiśniewska – Półtorak;
• przedstawiciel Departamentu Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

RELACJA Z WIDEOKONFERENCJI – akt. 24.04.2020r.

W wideokonferencji uczestniczyło ponad 150 osób reprezentujących główne organizacje branżowe. Środowisko Stacji Demontażu Pojazdów reprezentował prezes Jakub Smakulski. Stronę Ministerstwa Rozwoju reprezentowała Pani Podsekretarz Stanu Olga Ewa Semeniuk. Reprezentację organizacji branżowych wspierał minister Adam Abramowicz.

Prezes Smakulski przedstawił propozycje wprowadzenia preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorców prowadzących Stacje Demontażu Pojazdów w celu zakupu surowca (pojazdów). Prezes w dodatkowej korespondencji przedstawił propozycję, aby udzielony kredyt obrotowy po okresie 5 lat miał możliwość umorzenia do 50% kwoty. Prezes postulował również o uproszczenie i zdigitalizowanie procedur wystawiania zaświadczeń o demontażu pojazdów. Zaproponowano rozwiązanie, aby zaświadczenie było wysyłane do wydziału komunikacji w formie skanu, a nie w formie druku. Pozwoli to ograniczyć koszty funkcjonowania stacji demontażu, ograniczyć wizyty na poczcie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Podczas swojego wystąpienia Prezes Smakulski zaapelował również o podjęcie działań w celu zmniejszenia zasięgu szarej strefy, która w czasie pandemii jeszcze bardziej rozszerzyła swoją działalność. Główny problem branża widzi w nielegalnym obrocie częściami samochodowymi, gdzie cierpi również budżet państwa poprzez zmniejszony wpływ podatku VAT i podatku dochodowego.