Interpelacja w sprawie ograniczenia obrotu częściami samochodowymi pochodzącymi z demontażu

27.11.2020r. została złożona przez posła Franciszka Sterczewskiego interpelację do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie ograniczenia obrotu częściami samochodowymi pochodzącymi z demontażu.

Informujemy, że nie jest to wprowadzenie zakazu obrotu częściami używanymi. Stowarzyszenie Eko-Auto podjęło już odpowiednią interwencję.

Link do interpelacji

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej

30 października 2020 r. o godz. 11.00 w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej. Omawiane były projekty zmian przepisów w Prawie o ruchu drogowym (druki 690 oraz UC48).

Członkowie zespołu przychylili się do negatywnego zaopiniowania projektu zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym zawartego w druku nr 690. Planowany przepis stwarza możliwość wprowadzenia do ruchu pojazdów, które powinny trafić do stacji demontażu pojazdów.

Zespół poruszył również zagadnienia dotyczące technicznej szkody całkowitej, jak i ekonomicznej szkody całkowitej. Stowarzyszenie EKO-AUTO jest za rozwiązaniami, aby pojazdy znacząco uszkodzone trafiały przede wszystkim do stacji demontażu pojazdów, a nie zasilały szarej strefy. Omawiany szeroko był również projekt zmian przepisów zawartych w druku UC48. Dyskusja skupiła się głównie na sankcjach dotyczących przekroczenia terminu badania technicznego pojazdu

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

28 października 2020 roku odbyło się 22 posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Pani Marzena Berezowska oraz specjaliści odpowiedzialni za koordynację Bazy Danych Odpadowych (BDO) – Pani Dominika Tocka i kierownik projektu Pan Marek Goleń.

Przedstawicielka Ministerstwa Środowiska powiedziała, że założenia zawarte w projekcie UD33 (planowane połączenie plików JPK z kartami przekazania odpadu) będą rozważane i czas ich wdrożenia nie nastąpi z dniem 1 stycznia 2021 r. Planuje się wdrożenie przepisów z terminie późniejszym. Ministerstwo nie przeanalizowało jeszcze wszystkich uwag złożonych przez organizacje branżowe.

Ministerstwo analizuje również kwestie wprowadzania korekt kart przekazania odpadów, o co wielokrotnie wnioskowało Stowarzyszenie EKO-AUTO.

Spotkanie on-line dla stacji demontażu pojazdów

Szanowni Członkowie,

ostatnie miesiące dla branży recyklingu są bardzo trudne. Czas pandemii oraz liczne zmiany przepisów stanowią ogromne obciążenie dla prowadzenia działalności.

W związku z licznymi zapytaniami, organizujemy spotkanie informacyjne dla stacji demontażu pojazdów.
Odbędzie się ono w formie wideokonferencji poprzez aplikację Skype we wtorek 27 października o godz. 11.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Funkcjonowanie stacji demontażu pojazdów w czasie pandemii.
 2. Postępowanie dot. zmian decyzji.
 3. Baza Danych Odpadowych – omówienie działania systemu od 1 stycznia 2020r.
 4. Nowe akty prawne dot. SDP

PROWADZĄCY:

Spotkanie poprowadzi prezes Stowarzyszenia, Pan Jakub Smakulski, praktyk z 20-sto letnim doświadczeniem w zarządzaniu i doradzaniu stacjom demontażu pojazdów w Polsce. Certyfikowany pełnomocnik ds. gospodarki odpadami.

ZGŁOSZENIA:

Członków Stowarzyszenia pragnących wziąć udział w spotkaniu prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres mailowy: biuro@ekoauto.org.

Zmiany w rządzie – Ministerstwo Klimatu i Środowiska

W Dzienniku Ustaw ukazało się już rozporządzenia premiera, które przyporządkowało działy konkretnym ministrom. W wyniku rekonstrukcji rządu liczba ministerstw zmniejszyła się z 20 do 14.

Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka pokieruje działami administracji rządowej:

 • energia,
 • gospodarka wodna,
 • klimat,
 • środowisko.

Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a organami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska i Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

Więcej informacji

BDO vs. księgowość – proponowane zmiany

5 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Omawiany został projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach (druk UD 33), który w głównej mierze nakłada obowiązek połączenia danych związanych z obrotem odpadami  wraz z dokumentami księgowymi – rachunkami lub fakturami.

Posiadacz odpadów, sprzedawca odpadów lub pośrednik w obrocie odpadami, wystawiający fakturę lub rachunek, które obejmują przekazanie odpadów zrealizowane na podstawie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych, jest obowiązany wprowadzić do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) informacje o fakturze lub fakturze korygującej, dokumentującej co najmniej jedną czynność z zakresu gospodarowania odpadami, obejmujące numer faktury, datę wystawienia faktury, numer identyfikacji podatkowej nabywcy, kod odpadu i jego masę wyrażoną w tonach, wartość sprzedaży netto oraz kwotę należności ogółem wskazaną na fakturze.

Organy uprawnione do wglądu:

 • minister właściwy do spraw klimatu,
 • administrator, jeżeli nie jest nim minister właściwy do spraw klimatu,
 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska
 • marszałek województwa,
 • wojewoda,
 • starosta,
 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
 • organy Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • zarząd związku międzygminnego utworzonego w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • Policja,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • organy nadzoru górniczego
 • organy Krajowej Administracji Skarbowej.

Zakres kar jest taki sam jak przy karach związanych z wprowadzaniem informacji do BDO po wymaganym terminie. W praktyce oznacza to obowiązek wprowadzania danych na bieżąco.

Stowarzyszenie Eko-Auto podkreśliło, że planowana zmiana przepisów nie gwarantuje zabezpieczenia informacji handlowych, które mogą w sposób niekontrolowany być wykorzystane przez konkurencję. Informacja handlowa np. o wysokości cen sprzedaży złomu lub marży w pośrednictwie obrotu złomem nie może być dostępna dla tak szerokiego grona odbiorców. Dostęp do takich danych powinien być obwarowany szczegółowymi procedurami.

Prezes Samulski zaproponował wdrażanie przepisów etapami, aby można było się przygotować do zaadaptowania systemów informatycznych. Warunkiem wprowadzenia projektu jest stabilne, sprawne i bezproblemowe funkcjonowanie Bazy Danych Odpadowych (BDO).

Projekt zakłada wejście w życie projektu ustawy z dniem 1 stycznia 2021 r.

PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE NIE STRASZNE DLA STACJI DEMONTAŻU

02.03.2020 zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Duża część przepisów obowiązuje już od drugiego marca, jednak Ustawodawca pozostawił nam także czas na dostosowanie  zakładów do nowych wytycznych. 

Ważnym paragrafem obowiązującym firmy od wejścia rozporządzenia jest  § 38. Dużo stacji zajętych składaniem nowych wniosków zapomniała o tym punkcie. Poniżej przedstawiamy przykładowe urządzenia, w które zakłady mogą być wyposażone :

 • 2 Gaśnice przewoźne po 25 kg lub 20 dm3 środka gaśniczego, przeznaczone do gaszenia grup pożarów A oraz B. Proponowana gaśnica przewoźna GP 25x ABC do 245 Kv
 • 2 gaśnice proszkowe o skuteczności gaśniczej co najmniej 55A i 183B każda

(proponowana gaśnica GP12x ABC ES (55A 233 BC)

 • 2 koce gaśnicze o wymiarach 2m x 3mdN

01.09.2020 mocy prawnej nabiera §17, §18 oraz § 39 ust. 1. pkt. 1. W dwóch pierwszych paragrafach określone są wysokości magazynowania odpadów na placach oraz w budynkach. W odniesieniu do budynków warto zaznaczyć maksymalną wysokość na jaką możemy magazynować odpady np. linią na ścianie. 

Dobrą wiadomością dla stacji demontażu pojazdów jest fakt, że przepisy najtrudniej będzie spełnić  największym magazynującym i przetwarzającym. W naszej branży niestety pożary miały miejsce także w takich podmiotach, co zostało zauważone przez Ustawodawcę. 

Poniżej przedstawiamy omawiane paragrafy zgodnie z Dziennikiem Ustaw oraz link do strony rządowej z rozporządzeniem.

APELUJEMY!!!! PROSZĘ DOSTOSOWYWAĆ SIĘ DO NOWYCH PRZEPISÓW. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000296


§ 17. 1. Maksymalna wysokość magazynowania stałych odpadów palnych poza budynkami nie przekracza: 

1) 4 m – w przypadku odpadów:

a)  magazynowanych w stosach,
b)  z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon,
c)  wielomateriałowych zawierających w ponad 20% swojej masy materiały z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon;
2) 6 m – w przypadkach innych niż określone w pkt 1. 

2. Dopuszcza się powiększenie o 50% maksymalnej wysokości magazynowania stałych odpadów palnych, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku stosu, sterty, pryzmy, hałdy, zwału lub innej formy ukształtowania zwartego skupiska magazynowanych odpadów, uformowanych w sposób zapewniający utrzymanie ich kształtu (stabilności), z zachowaniem kąta nachylenia płaszczyzn ograniczających ich boczne powierzchnie nieprzekraczającego: 

1) 600 – w przypadku odpadów palnych sprasowanych w prostopadłościany lub zbelowanych;

2) 450 – w pozostałych przypadkach. 

3. Ograniczenia maksymalnej wysokości magazynowania stałych odpadów palnych nie stosuje się w przypadku stref pożarowych chronionych przez stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne lub pianowe. W takim przypadku wysokość ustalana jest indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb w zakresie zapewnienia stabilności, o której mowa w ust. 2, oraz właściwego działania stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych lub pianowych i jest uwzględniana w operacie przeciwpożarowym, a także w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli taka instrukcja jest wymagana. 

§ 18. 1. Odpady palne w budynku magazynuje się w odległości od przekrycia dachu lub sufitu większej niż: 1 m – w przypadku wysokości magazynowania do 3 m włącznie;
1,5 m – w przypadku wysokości magazynowania od 3 m do 6 m włącznie;
2 m – w przypadku wysokości magazynowania większej niż 6 m. 

2. W budynku wyposażonym w stałe urządzenie gaśnicze wodne lub pianowe wysokość magazynowania ustala się z uwzględnieniem potrzeb w zakresie właściwego działania tych urządzeń. 

§ 39. 1. W obiektach budowlanych lub ich częściach oraz innych miejscach przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów: 

 • 1)  stosuje się instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, o której mowa w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, jeżeli wynika to z tych przepisów oraz w przypadku gdy: 
 • a)  powierzchnia strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, przekracza 1000 m2,
  b)  objętość ciekłych odpadów palnych jest większa niż 5 m3,
  c)  występuje strefa zagrożenia wybuchem;
  2)  przeprowadza się co najmniej raz w roku ćwiczenia w zakresie postępowania na wypadek pożaru – w przypadku gdy: 
  • a)  powierzchnia strefy pożarowej z odpadami przekracza 1000 m2, a łączna powierzchnia wszystkich stref z odpadami przekracza powierzchnię 2000 m2,
  • b)  objętość ciekłych odpadów palnych jest większa niż:

– 10 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C, 

– 60 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C, 

c) występuje strefa zagrożenia wybuchem lub pomieszczenie zagrożone wybuchem. 

2. O terminie i zakresie przeprowadzenia ćwiczeń w zakresie postępowania na wypadek pożaru powiadamia się właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej nie później niż na 14 dni przed ich przeprowadzeniem. Do powiadomienia załącza się plan ćwiczeń. 

3. W ćwiczeniach w zakresie postępowania na wypadek pożaru umożliwia się udział jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

§ 38. 1. Miejsce magazynowania stałych odpadów palnych o powierzchni przekraczającej 500 m2 oraz miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych, w którym ilość odpadów jest większa niż 5 m3, wyposaża się, niezależnie od wyposażenia obiektu lub terenu w gaśnice zgodnie z odrębnymi przepisami, w punkty ze sprzętem gaśniczym zawierające: 

1) 2 gaśnice przewoźne po 25 kg lub 20 dm3 środka gaśniczego, przeznaczone do gaszenia grup pożarów A oraz B; 

2) 2 gaśnice przenośne o skuteczności gaśniczej co najmniej 55A i 183B każda; 

3) 2 koce gaśnicze o wymiarach co najmniej 2 m × 3 m; 

4) urządzenia lub środki przeznaczone do gaszenia pożarów grupy D, jeżeli wystąpienie takich pożarów jest możliwe, określone indywidualnie w warunkach ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym. 

2. W przypadku magazynowania wyłącznie odpadów palnych, których pożary zalicza się do grupy D, punkty ze sprzętem gaśniczym w miejscu magazynowania stałych odpadów palnych mogą być wyposażone tylko w urządzenia i środki, o których mowa w ust. 1 pkt 4. 

3. Miejsce, w którym magazynuje się ciekłe odpady palne w ilości większej niż 0,4 m3 i nieprzekraczającej 5 m3, niewyposażone w punkt ze sprzętem gaśniczym, o którym mowa w ust. 1, wyposaża się w punkt ze sprzętem gaśniczym zawierający: 

1) 1 gaśnicę przenośną o skuteczności gaśniczej co najmniej 183B na każde 2,5 m3 ciekłych odpadów palnych; 2) 1 koc gaśniczy o wymiarach co najmniej 2 m x 3 m. 

4. Odległość z każdego miejsca w strefie pożarowej z odpadami, w której może przebywać człowiek, do najbliższego punktu ze sprzętem gaśniczym jest nie większa niż 50 m. 

5. Do punktu ze sprzętem gaśniczym zapewnia się dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 

6. Punkty ze sprzętem gaśniczym zabezpiecza się przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych. 

7. Przepisów ust. 1–6 nie stosuje się do obiektów i terenów zakładów zabezpieczanych przez zakładową straż pożarną.