Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

1 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Tematem posiedzenia była analiza postulatów deregulacyjnych w zakresie gospodarki odpadami.
Członkowie zespołu analizowali sposób procedowania oraz zakres merytoryczny wybranych postulatów pozwalających uprościć obowiązujące przepisy w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów. Zebrany materiał zostanie przedstawiony na komisji sejmowej w celu poddania procedurom legislacyjnym. Prezes Smakulski zwrócił się z prośbą o poruszenie tematu decyzji dla stacji demontażu pojazdów, które będą tracić swoją ważność w latach 2023-2024. Propozycje, które będą zapobiegały utrudnieniom w pozyskiwaniu nowych pozwoleń zostaną przedstawione na posiedzeniu zespołu w dniu 10 stycznia 2022 roku.

Konsultacje branżowe w sprawie Dyrektywy ELV

Stowarzyszenie EKO-AUTO jako organizacja branżowa uczestniczyła w konsultacjach organizowanych przez Komisję Europejską w celu dokonania analizy i zmian Dyrektyw związanych z recyklingiem samochodów w tym Dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Omawiane zagadnienia dotyczyły planowanych zmian i propozycji dotyczących systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Podkreślono, że Dyrektywa zawiera obecnie pewne elementy rozszerzonej odpowiedzialności producenta, ale nie uwzględnia ogólnych minimalnych wymogów dotyczących systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, określonych w art. 8a dyrektywy ramowej w sprawie odpadów.

Są również przeprowadzane analizy odnośnie poszerzenia zakresu Dyrektywy o pojazdy o masie powyżej 3,5 Mg oraz motocykli. Komisja Europejska analizuje czy luka w systemie pojazdów wycofanych z eksploatacji wymaga włączenia pojazdów ciężarowych oraz motocykli do systemu zbierania i przetwarzania. Zakłada się zmniejszenie zakresu działalności szarej strefy poprzez włączanie kolejnych grup pojazdów do systemu.

Dużo uwagi poświęcono kwestii poddawania recyklingowi coraz większej ilości elementów z tworzyw sztucznych oraz włączania w recykling elementów powstałych z demontażu, a nie tylko z produkcji części zawierających tworzywa sztuczne. Zakłada się, że ten element demontażu pojazdów będzie miał coraz większe znaczenie w świetle ewentualnego wyznaczania nowych celów w zakresie poziomów odzysku, recyklingu czy ponownego użycia.
Dużym problemem jest fakt, że istotna część elementów pojazdów trafia do strzępiarki pogarszając jakość surowca przekazywanego do dalszego zagospodarowania. Rozważania Komisji Europejskiej skupiają się na wprowadzeniu mechanizmów pozwalających na jak największe eliminowanie elementów niebezpiecznych i elementów zawierających tworzywa sztuczne w pojazdach wycofanych z eksploatacji, które trafiają do strzępienia.

Stowarzyszenie EKO-AUTO zaznaczyło, że takie działania są jak najbardziej zgodne z ideą recyklingu wysokiej jakości, ale wiążą się ze zwiększeniem kosztów przetwarzania pojazdów.

W ramach konsultacji prezes Jakub Smakulski zaproponował wprowadzenie systemów wspomagających sprzedaż oryginalnych używanych części zamontowanych w pojazdach wycofanych z eksploatacji i równocześnie nadających się do ponownego użycia. Wskazał, że dobrym kierunkiem jest wskazywanie podmiotom naprawiającym pojazdy lub podmiotom zajmującym się rozliczaniem szkód, wskazywanie elementów z demontażu do zamontowywania w pojazdach w pierwszej kolejności. Rozwiązania takie są już stosowane m. in. w Szwecji lub we Francji.

W planie działania Unii Europejskiej dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym wzywa się do przeglądu prawodawstwa UE dotyczącego pojazdów wycofanych z eksploatacji. Działania organów Unii Europejskiej skupiają się na analizie systemu obiegu zamkniętego w branży motoryzacyjnej. Należy zaznaczyć, że niektórzy producenci pojazdów badają w jaki sposób mogą wdrożyć zasady obiegu zamkniętego w branży. Nie pozostanie to bez wpływu na branżę recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Rozważane są działania takie jak: wykorzystywanie tworzyw sztucznych i tekstyliów pochodzących z recyklingu lub regeneracja i ponowne użycie wybranych części pojazdu lub części składowych. Będzie to miało również wpływ na proces projektowania pojazdu i poszczególnych jego elementów. Rozważa się promowanie postaw sprzyjających projektowaniu pojazdów w taki sposób, aby w większym stopniu niż dotychczas były stosowane procesy obiegu zamkniętego oraz eliminowanie odpadów. Dużym wyzwaniem dla branży jest wprowadzenie lub rozpowszechnienie idei ekoprojektowania produktów. Rozważa się zwiększenie udziału kompozytowych tworzyw sztucznych, włókien węglowych i materiałów wzmacnianych włóknami. Stosowanie tego rodzaju technologii wymuszać będzie również stosowanie recyklingu „wysokiej jakości”.

W konsultacjach wzięło udział wiele organizacji i podmiotów z krajów Unii Europejskiej. Największy udział w konsultacjach miały organizacje branżowe (ponad 31%) oraz przedstawiciele przedsiębiorstw związanych z branżą motoryzacyjną (32%). Największe zainteresowanie tematem wykazali przedstawiciele Niemiec (20%), Belgii (20%) i Francji (11%).

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

27 października 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami.

Prezes Jakub Smakulski zawnioskował o skierowanie problemu dotyczącego zabezpieczenia roszczeń do specjalnie powołanej Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji. Pojawiają się odmienne interpretacje dotyczące sposobu obliczania stawki. Dodatkowo stacje demontażu pojazdów nie są w stanie uzyskać akceptacji dla innej formy zabezpieczenia roszczeń niż depozyt. Przy obecnym poziomie inflacji środki pozostawione na kontach urzędów marszałkowskich lub starostw będą szybko traciły swoją siłę nabywczą.

Posiedzenie Podkomisji stałej do spraw monitorowania gospodarki odpadami

6 października 2021 r. odbyło się posiedzenie  Podkomisji stałej do spraw monitorowania gospodarki odpadami w sprawie prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1588).
W imieniu branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji propozycje zmian składał prezes Jakub Smakulski. Poruszane tematy dotyczyły zbliżającego się okresu zakończenia ważności decyzji w zakresie przetwarzania odpadów. Szacuje się, że w lata 2023 i 2024 nastąpi kumulacja rozpatrywanych spraw związanych z uzyskaniem nowych pozwoleń dla stacji demontażu pojazdów. Wnioskowano również o umieszczenie w treści zmienianej ustawy zapisów odnośnie preferencji przy wykorzystywaniu części z pojazdów w ramach napraw. Tego rodzaju działania są szeroko rozpowszechnione w krajach Unii Europejskiej i przyczyniają się do zmniejszenia śladu węglowego przy produkcji nowych części.
Po zakończeniu prac Podkomisji toczyły się również rozmowy na temat zmniejszenia obciążenia dla przedsiębiorców w związku z koniecznością wpłaty depozytów wynikających z zabezpieczenia roszczeń finansowych do dostosowywanych decyzji.

Konferencja „Platforma Dyskusyjna ROP”

30.08.2021 Prezes Jakub Smakulski uczestniczył w konferencji „Platforma Dyskusyjna ROP”, która odbyła się z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Tematem dyskusji był projekt nowelizacji ustaw w zakresie gospodarki opakowaniami. Podczas rozmów z przedstawicielem Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapowiedziano również prace na systemem recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Przedstawiciele Stowarzyszenia EKO-AUTO będą monitorować zagadnienia istotne dla stacji demontażu pojazdów.

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami wraz z Zespołem Roboczym ds. Zamówień Publicznych

27 sierpnia 2021 roku odbyło się połączone posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami wraz z Zespołem Roboczym ds. Zamówień Publicznych. Tematem posiedzenia były zagadnienia dotyczące nowego projektu ROP, którego zapisy mogą mieć istotny wpływ na branżę recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w czasie opracowywania zmian dla branży stacji demontażu pojazdów. Prezes Smakulski podkreślił, że problemem dla branży może być opór społeczny do ponoszenia kosztów recyklingu odpadów. Wzrost cen zagospodarowania odpadów (m. in. tworzyw sztucznych) w znaczący sposób obniża zyskowność legalnie działających stacji demontażu pojazdów.
Od wielu lat nagłaśniane jest zjawisko braku pokrycia kosztów zagospodarowania odpadów poprzez praktyki quasimonopolistyczne i działania deregulujące rynek branży recyklerów.

Kary za przestępstwa przeciwko środowisku – projekt ustawy w RCL

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, przewidujący obligatoryjne kary dla skazanych za przestępstwo przeciwko środowisku. Zmiany dotyczą kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń, ustawy o inspekcji ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, a także ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Ustawodawca proponuje m.in. wprowadzenie obligatoryjnej nawiązki w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł na rzecz NFOŚiGW w przypadku skazania sprawcy za przestępstwo przeciwko środowisku.

LINK DO ARTYKUŁU NA TERAZ ŚRODOWISKO

LINK DO PROCESU LEGISLACYJNEGO

Prace nad Dyrektywą 2000/53/EC

Komisja Europejska rozpoczęła kolejny etap prac ewaluacyjnych nad Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/EC w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO jako organizacja reprezentująca głos branży recyklingu pojazdów nie tylko na szczeblu polskim, jak i europejskim została zaproszona do udziału w rewizji dokumentu.

Podejmowane przez nas inicjatywy mają zawsze na celu ochronę interesów branży recyklingu pojazdów.
Wierzymy, że tego typu działania mają wpływ na politykę związaną z gospodarowaniem odpadami oraz bieżącym funkcjonowaniem stacji demontażu pojazdów naszych członków.

Bezpłatne webinarium „KARTA EWIDENCJI POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI w systemie BDO”

Na stronie Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami pojawił się komunikat o szkoleniu przeprowadzonym przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy w postaci bezpłatnego webinarium* „KARTA EWIDENCJI POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI w systemie BDO”, które odbędzie się 5 sierpnia 2021 r. w godz. 9:00 – 10:00.

Zapisu można dokonać na stronie BDO.