Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie […]

AKTUALIZACJA 22.08.2019

Ustawa z dn. 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Link do Ustawy


6 sierpnia Prezydent podpisał Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. (dalej: ustawa nowelizująca) zmieniającą ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, ze zm.) oraz siedem innych ustaw.

Najważniejszą zmianą dot. stacji demontażu pojazdów jest przedłużenie terminu do 5 marca 2020r. celem przystosowania decyzji na wytwarzanie i przetwarzanie oraz zbieranie odpadów do nowych regulacji.

Szczegółowe zmiany opisuje informacja.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji […]

Na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji.

Zmiana polega na  wyeliminowaniu obowiązku przystawiania pieczątki imiennej w wydawanych zaświadczeniach przez uprawnionego przedsiębiorcę. Zamiast pieczęci zostało zaproponowane wprowadzenie wydruku w treści dokumentu w miejscu przeznaczonym do przystawienia pieczęci – danych identyfikujących przedsiębiorcę wydającego ww. zaświadczenia i osobę je podpisującą.

W projekcie zaproponowano termin wejścia w życie ww. rozporządzenia  po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, ze względu na potrzebę dostosowania się do regulacji przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów lub punkty zbierania pojazdów

Zachęcamy do przesyłania opinii/uwag do ww. projektu na adres biuro@ekoauto.org

Link do procesu legislacyjnego

Konferencja uzgodnieniowa dot. projektu Rozporządzenia w sprawie wymagań ppoż – podsumowanie

W dniu 18 lipca 2019 roku odbywała się Konferencja uzgodnieniowa dot. projektu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Dyskusja nad zagadnieniami prawnymi trwała ponad pięć godzin. Z ramienia Stowarzyszenia EKO-AUTO branżę reprezentowali członek Stowarzyszenia, Marcin Łomzik oraz Prezes Stowarzyszenia, Jakub Smakulski.

Konferencja miała merytoryczny charakter, co dało się obserwować po jakości wnoszonych uwag do projektu Rozporządzenia. Stowarzyszenie EKO-AUTO okazało się najbardziej skuteczną organizacją w swojej branży, ponieważ uwzględniono w całości oraz częściowo sześć z dziesięciu złożonych uwag. Inne organizacje branżowe miału uwzględnione tylko dwie uwagi częściowo i pozostałe odrzucone.

Warto pokreślić, że przedstawiciele Stowarzyszenia EKO-AUTO przedstawili najwięcej propozycji rozwiązań do projektowanego aktu prawa spośród organizacji branżowych skupiających podmioty zajmujące się recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji. Merytoryczna dyskusja nadal jest najważniejszym elementem działalności naszej organizacji.
W kilku paragrafach udało się umieścić stacje demontażu pojazdów w ramach wyłączeń od wybranych przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową. Kwestia klasyfikacji odpadów w postaci pojazdów jako odpadów niepalnych została zamknięta jeszcze przed oficjalną dyskusją. Prowadzący jednoznacznie odniósł się do tego zagadnienia. Podkreślenia wymaga również zaangażowanie p. Łomzika jako prowadzącego dużą stację demontażu pojazdów, który wspierał w zagadnieniach praktycznych Prezesa Smakulskiego. Wskazywane rozwiązania dotyczyły zarówno małych i średnich przedsiębiorców. Dużo energii poświęcono na przekonanie prowadzących spotkanie, aby dokonać wydłużenia terminów wejścia w życie postanowień Rozporządzenia. Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji obiecali pochylić się jeszcze raz nad przedstawionymi postulatami. Przedstawicielom Stowarzyszenia EKO-AUTO szczególnie zależało na uniknięciu sytuacji, że operaty przeciwpożarowe będą musiały być ponownie opracowywane. Planowany projekt zakłada ochronę interesów podmiotów, które są w trakcie uzgadniania warunków zawartych w operatach przeciwpożarowych z komendantami Państwowej Straży Pożarnej.

Konferencja uzgodnieniowa w sprawie projektu rozporządzenia dot. wymagań ppoż

AKTUALIZACJA 18.07.2019

Właśnie trwają prace nad nowym projektem Rozporządzenia w sprawie wymagań ppoż z dn. 17.07.2019r.

Szczegółowe informacje przekażemy Członkom mailowo.

——————————-

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO otrzymało zaproszenie na konferencję uzgodnieniową dot. projektu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich  części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Ministerstwa 18 lipca.

O jej przebiegu poinformujemy Państwa niezwłocznie.

Link do procesu legislacyjnego

Rozmowy na temat branży podczas panelu „Ochrona Środowiska” na Kongresie „Myśląc Polska”

W dniu 5 lipca 2019 r. przedstawiciel Stowarzyszenia
EKO-AUTO został zaproszony na panel „Ochrona środowiska” w ramach Kongresu Myśląc Polska .

W trakcie panelu w kuluarach przeprowadzona została rozmowa z Podsekretarzem Stanu, Panem Sławomirem Mazurkiem, który nadzoruje dziedzinę gospodarki odpadami, w tym recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Podczas rzeczowej i merytorycznej rozmowy zwrócono uwagę na skalę działalności szarej strefy w branży recyklingu samochodów oraz na negatywne konsekwencje wdrażania ostatniej nowelizacji ustawy o odpadach (tzw. ustawy pożarowej). Przedyskutowano również treść ostatniego projektu dotyczącego wymagań przeciwpożarowych dla stacji demontażu pojazdów. Szczegółowe uwagi zostały przyjęte przez ministra Mazurka.

W toku rozmowy potwierdzono również informacje o planowanym przesunięciu terminu składania wniosków o aktualizację posiadanych decyzji do dnia 5 marca 2020 roku.

Warto podkreślić, że p. Mazurek głęboko zainteresował się problemami stacji demontażu pojazdów.

Przedstawiciele Stowarzyszenia EKO-AUTO zaoferowali swoją pomoc w rzeczowej dyskusji i merytorycznym rozwiązywaniu bieżących problemów.

Konkluzje po posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej

AKTUALIZACJA 05.07.2019

04.07.2019r. Sejm przyjął Ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Link do obecnego brzmienia Ustawy.

Tekst Ustawy został przekazany do Senatu.

Proces legislacyjny

—————————

Podkomisja nadzwyczajna, po szczegółowym rozpatrzeniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3495) na posiedzeniach w dniach: 1 oraz 2 lipca 2019 r., przedstawiła sprawozdanie o ww. projekcie ustawy.

W treści projektu zaproponowano zapis dot. przedłużenia terminu złożenia wniosków o dostosowanie decyzji dotyczących zbierania oraz przetwarzania odpadów do 5 marca 2020 r.

Projekt będzie dalej procedowany przez Sejm.

Pełna treść sprawozdania Komisji z odbytych posiedzeń

Projekt Rozporządzenia MSWiA w sprawie wymagań ppoż.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Zachęcamy do zapoznania się z jego pełną wersją i uzasadnieniem oraz przesyłanie Państwa uwag do ww. projektu na adres biuro@ekoauto.org.

Link do procesu legislacyjnego

Pełna treść rozporządzenia