Firma RMB sponsorem Konferencji „Wyzwania dla branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2022 roku”

Niezmiernie nam miło przedstawić Państwu kolejnego sponsora Konferencji „Wyzwania dla branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2022 roku”, która odbędzie się 23 lutego br. w Kielcach.

Firma RMB wykonuje odzyskiwanie/unieszkodliwianie niebezpiecznych i nieszkodliwych odpadów specjalnych poprzez użycie licznych, powiązanych między sobą sekcji, będących w stanie oddzielać różne frakcje metalowe (żelazne i nieżelazne) obecne wewnątrz odpadów.

W trakcie Konferencji uczestnicy będą mieli okazję szerzej poznać ofertę firmy RMB podczas prezentacji ich działalności.

Poniżej zamieszczamy broszurę informacyjną, która pokrótce przedstawia historię firmy.

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

27 stycznia 2022r. odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami. Przedmiotem posiedzenia była kwestia wydawania zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami. Posiedzenie odbyło się z inicjatywy Prezesa Jakuba Smakulskiego, który zwrócił uwagę na fakt konieczności uzyskania nowych zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów w latach 2023 i 2024. Konieczność odnowienia obowiązujących decyzji wynika z upływającego 10-letniego terminu ich ważności.

Prezes Jakub Smakulski zaproponował kilka rozwiązań, które pozwolą na skrócenie postępowania administracyjnego, aby uniknąć wydłużania okresu oczekiwania na nowe pozwolenie. Trwają prace nad przygotowaniem projektów zmian przepisów (głównie Ustawy o odpadach).

Z inicjatywy prezesa odbędzie się również posiedzenie dotyczące możliwych rozwiązań wspierających prace urzędów marszałkowskich oraz starostw jako instytucji odpowiedzialnych za wydawanie decyzji. Zaznaczono bardzo istotny problem małej ilości kadr i dużej ilości postępowań, które będą się kumulowały w okresie 2023-2024.

Link do zapisu z obrad

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU PRAWO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Cykl ogólnopolskich konferencji naukowo-praktycznych pod hasłem „Prawo dla przedsiębiorców” stanowi wspólną inicjatywę Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Tegoroczna konferencja dzięki swojemu hybrydowemu trybowi zgromadziła ponad 200 uczestników. Tym razem jako temat przewodni wskazano wsparcie państwa na rzecz MŚP. Patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Samorząd Woj. Wlkp., Prezydent Miasta Poznania, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Okręgowa Izba Radców Prawnych oraz Wielkopolska Izba Adwokacka.

Przebieg wydarzenia skupiał się wokół trzech głównych paneli: Pomoc kryzysowa, Pomoc na rozwój oraz omówienie Wsparcia na rzecz MŚP z perspektywy przedsiębiorców. Stworzono tym samym przestrzeń do przedstawienia praktycznych doświadczeń przedsiębiorców, a także konkretnych postulatów zmian prawa, które mogłyby zoptymalizować dystrybucję środków publicznych.

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

1 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Tematem posiedzenia była analiza postulatów deregulacyjnych w zakresie gospodarki odpadami.
Członkowie zespołu analizowali sposób procedowania oraz zakres merytoryczny wybranych postulatów pozwalających uprościć obowiązujące przepisy w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów. Zebrany materiał zostanie przedstawiony na komisji sejmowej w celu poddania procedurom legislacyjnym. Prezes Smakulski zwrócił się z prośbą o poruszenie tematu decyzji dla stacji demontażu pojazdów, które będą tracić swoją ważność w latach 2023-2024. Propozycje, które będą zapobiegały utrudnieniom w pozyskiwaniu nowych pozwoleń zostaną przedstawione na posiedzeniu zespołu w dniu 10 stycznia 2022 roku.

Konsultacje branżowe w sprawie Dyrektywy ELV

Stowarzyszenie EKO-AUTO jako organizacja branżowa uczestniczyła w konsultacjach organizowanych przez Komisję Europejską w celu dokonania analizy i zmian Dyrektyw związanych z recyklingiem samochodów w tym Dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Omawiane zagadnienia dotyczyły planowanych zmian i propozycji dotyczących systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Podkreślono, że Dyrektywa zawiera obecnie pewne elementy rozszerzonej odpowiedzialności producenta, ale nie uwzględnia ogólnych minimalnych wymogów dotyczących systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, określonych w art. 8a dyrektywy ramowej w sprawie odpadów.

Są również przeprowadzane analizy odnośnie poszerzenia zakresu Dyrektywy o pojazdy o masie powyżej 3,5 Mg oraz motocykli. Komisja Europejska analizuje czy luka w systemie pojazdów wycofanych z eksploatacji wymaga włączenia pojazdów ciężarowych oraz motocykli do systemu zbierania i przetwarzania. Zakłada się zmniejszenie zakresu działalności szarej strefy poprzez włączanie kolejnych grup pojazdów do systemu.

Dużo uwagi poświęcono kwestii poddawania recyklingowi coraz większej ilości elementów z tworzyw sztucznych oraz włączania w recykling elementów powstałych z demontażu, a nie tylko z produkcji części zawierających tworzywa sztuczne. Zakłada się, że ten element demontażu pojazdów będzie miał coraz większe znaczenie w świetle ewentualnego wyznaczania nowych celów w zakresie poziomów odzysku, recyklingu czy ponownego użycia.
Dużym problemem jest fakt, że istotna część elementów pojazdów trafia do strzępiarki pogarszając jakość surowca przekazywanego do dalszego zagospodarowania. Rozważania Komisji Europejskiej skupiają się na wprowadzeniu mechanizmów pozwalających na jak największe eliminowanie elementów niebezpiecznych i elementów zawierających tworzywa sztuczne w pojazdach wycofanych z eksploatacji, które trafiają do strzępienia.

Stowarzyszenie EKO-AUTO zaznaczyło, że takie działania są jak najbardziej zgodne z ideą recyklingu wysokiej jakości, ale wiążą się ze zwiększeniem kosztów przetwarzania pojazdów.

W ramach konsultacji prezes Jakub Smakulski zaproponował wprowadzenie systemów wspomagających sprzedaż oryginalnych używanych części zamontowanych w pojazdach wycofanych z eksploatacji i równocześnie nadających się do ponownego użycia. Wskazał, że dobrym kierunkiem jest wskazywanie podmiotom naprawiającym pojazdy lub podmiotom zajmującym się rozliczaniem szkód, wskazywanie elementów z demontażu do zamontowywania w pojazdach w pierwszej kolejności. Rozwiązania takie są już stosowane m. in. w Szwecji lub we Francji.

W planie działania Unii Europejskiej dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym wzywa się do przeglądu prawodawstwa UE dotyczącego pojazdów wycofanych z eksploatacji. Działania organów Unii Europejskiej skupiają się na analizie systemu obiegu zamkniętego w branży motoryzacyjnej. Należy zaznaczyć, że niektórzy producenci pojazdów badają w jaki sposób mogą wdrożyć zasady obiegu zamkniętego w branży. Nie pozostanie to bez wpływu na branżę recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Rozważane są działania takie jak: wykorzystywanie tworzyw sztucznych i tekstyliów pochodzących z recyklingu lub regeneracja i ponowne użycie wybranych części pojazdu lub części składowych. Będzie to miało również wpływ na proces projektowania pojazdu i poszczególnych jego elementów. Rozważa się promowanie postaw sprzyjających projektowaniu pojazdów w taki sposób, aby w większym stopniu niż dotychczas były stosowane procesy obiegu zamkniętego oraz eliminowanie odpadów. Dużym wyzwaniem dla branży jest wprowadzenie lub rozpowszechnienie idei ekoprojektowania produktów. Rozważa się zwiększenie udziału kompozytowych tworzyw sztucznych, włókien węglowych i materiałów wzmacnianych włóknami. Stosowanie tego rodzaju technologii wymuszać będzie również stosowanie recyklingu „wysokiej jakości”.

W konsultacjach wzięło udział wiele organizacji i podmiotów z krajów Unii Europejskiej. Największy udział w konsultacjach miały organizacje branżowe (ponad 31%) oraz przedstawiciele przedsiębiorstw związanych z branżą motoryzacyjną (32%). Największe zainteresowanie tematem wykazali przedstawiciele Niemiec (20%), Belgii (20%) i Francji (11%).

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

27 października 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami.

Prezes Jakub Smakulski zawnioskował o skierowanie problemu dotyczącego zabezpieczenia roszczeń do specjalnie powołanej Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji. Pojawiają się odmienne interpretacje dotyczące sposobu obliczania stawki. Dodatkowo stacje demontażu pojazdów nie są w stanie uzyskać akceptacji dla innej formy zabezpieczenia roszczeń niż depozyt. Przy obecnym poziomie inflacji środki pozostawione na kontach urzędów marszałkowskich lub starostw będą szybko traciły swoją siłę nabywczą.

Posiedzenie Podkomisji stałej do spraw monitorowania gospodarki odpadami

6 października 2021 r. odbyło się posiedzenie  Podkomisji stałej do spraw monitorowania gospodarki odpadami w sprawie prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1588).
W imieniu branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji propozycje zmian składał prezes Jakub Smakulski. Poruszane tematy dotyczyły zbliżającego się okresu zakończenia ważności decyzji w zakresie przetwarzania odpadów. Szacuje się, że w lata 2023 i 2024 nastąpi kumulacja rozpatrywanych spraw związanych z uzyskaniem nowych pozwoleń dla stacji demontażu pojazdów. Wnioskowano również o umieszczenie w treści zmienianej ustawy zapisów odnośnie preferencji przy wykorzystywaniu części z pojazdów w ramach napraw. Tego rodzaju działania są szeroko rozpowszechnione w krajach Unii Europejskiej i przyczyniają się do zmniejszenia śladu węglowego przy produkcji nowych części.
Po zakończeniu prac Podkomisji toczyły się również rozmowy na temat zmniejszenia obciążenia dla przedsiębiorców w związku z koniecznością wpłaty depozytów wynikających z zabezpieczenia roszczeń finansowych do dostosowywanych decyzji.