Prace nad systemem ewidencji odpadów

Informujemy, że kończą się prace nad zmianą systemu ewidencji odpadów, który według założenia ma funkcjonować od 1 stycznia 2020 r.

System ewidencji odpadów prowadzony będzie w formie elektronicznej. Oznacza to duże zmiany dla stacji demontażu pojazdów oraz innych zakładów zbierania i przetwarzania odpadów.

System przewiduje również nałożenie obowiązków elektronicznej ewidencji na wytwarzających odpady. Do systemu BDO dostęp będą miały m. in. organy Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego, ze względu na ułatwienie kontroli podczas transportu odpadów.

O szczegółach będziemy Państwa informować na najbliższych spotkaniach.

Podstawa prawna

Działania Stowarzyszenia EKO-AUTO na rzecz stacji demontażu pojazdów

Ostatnie dni 2018 roku oraz początek 2019 to czas intensywnych prac władz Stowarzyszenia Eko-Auto w związku z nowelizowanymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz zmianami przepisów związanych z handlem częściami samochodowymi. Prezes Stowarzyszenia Eko-Auto Pan Jakub Smakulski w ostatnich tygodniach 2018r. odbył szereg spotkań z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za tworzenie przepisów dla stacji demontażu pojazdów.

W listopadzie 2018 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Prezes Smakulski pełni rolę przedstawiciela organu doradczego dla powołanego zespołu, który ma być platformą komunikacji międzyresortowej dla branży motoryzacyjnej, w tym sektora recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podczas spotkania omówiono bieżące problemy branży oraz wskazano kierunki rozwoju. Dodatkowo Prezes Smakulski podjął rozmowy na temat zagadnień związanych z badaniami technicznymi pojazdów i planowanymi zmianami przepisów w celu eliminacji pojazdów zagrażających bezpieczeństwu i środowisku naturalnemu. Techniczne rozmowy skupiły się na elementach wyposażenia pojazdu, takich jak filtry cząstek stałych (DPF). Omawiano również kwestie dotyczące sprzedaży części używanych. Prezes podkreślił rolę stacji demontażu jako podmiotów dostarczających na rynek sprawdzone oryginalne części pochodzące z legalnie demontowanych pojazdów. Zaznaczony został również problem sprzedaży części niecertyfikowanych i pozbawionych homologacji pochodzących z importu spoza Unii Europejskiej. Podjęte zostały również tematy zastąpienia podatku akcyzowego tzw. podatkiem ekologicznym nakładanym na pojazdy sprowadzane z zagranicy. Prezes Smakulski podkreślił, że branża motoryzacyjna powinna nie tylko skupiać się na produkcji, sprzedaży czy serwisowaniu samochodów, ale również na ich dalszym zagospodarowaniu w sposób zgodny z ochroną środowiska.

Prezes Smakulski odbył również szereg spotkań związanych z nowelizacją ustawy o odpadach, która nakłada na przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów liczne obowiązki techniczne i prawne. Spotkania odbyły się w Ministerstwie Środowiska, Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska oraz w Sejmie RP na posiedzeniu Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami, która działa w ramach Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Podczas rozmów oficjalnych i kuluarowych Prezes Smakulski omawiał sprawy związane z rozporządzeniem dotyczącym zabezpieczenia roszczeń finansowych oraz monitorowania miejsc magazynowania odpadów. Poruszane były także tematy związane z wykonywaniem operatów przeciwpożarowych. Długie rozmowy pozwoliły na przedstawienie stanowiska stacji demontażu pojazdów, że wprowadzane przepisy nie powinny obciążać naszej branży. Podjęto również dalsze negocjacje dotyczące wysokości stawek. Po wcześniejszych skutecznych obniżeniach kwot nadal są prowadzone rozmowy w celu urealnienia stawek w stosunku do rodzajów magazynowanych odpadów.

Regionalne spotkania branżowe dla SDP i punktów skupu złomu już wkrótce!

Już wkrótce odbędą się regionalne spotkania branżowe dla stacji demontażu pojazdów i punktów skupu złomu.

To już kolejna edycja naszych spotkań, dzięki którym możecie Państwo zyskać aktualne informacje na temat branży recyklingu pojazdów.

📌Serdecznie zapraszamy do:
✔️ LEGNICY – 24.01.2019r.
✔️ OPOLA – 29.01.2019r.
✔️ SIERADZA – 30.01.2019r.
✔️ POZNANIA – 01.02.2019r.
✔️ PUŁAW – 04.02.2019r.
✔️ RZESZOWA – 05.02.2019r.
✔️ STARGARDU  – 11.02.2019r.
✔️ PŁOCKA – 14.02.2019r.

Tegoroczny cykl spotkań poświęcony będzie zmianom przepisów wynikających z Ustawy o odpadach, przedstawimy również konkluzje wynikające  ze spotkań w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska oraz posiedzeń Podkomisji ds. stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami.

Udział w spotkaniach regionalnych dla członków Stowarzyszenia EKO-AUTO jest nieodpłatny.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY