Spotkanie z Rzecznikiem MŚP w Poznaniu

W dniu 17 listopada 2022 r. Prezes Jakub Smakulski uczestniczył w spotkaniu z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, Panem Adamem Abramowiczem. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących problemów przedsiębiorców. Omawiane były również tematy cen za energię elektryczną (specjalne obniżki dla firm z sektora MŚP) oraz obniżenia składek ZUS dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.

Obniżenie zabezpieczenia roszczeń – ulga dla przedsiębiorców

Informujemy, że trwają prace nad zmianą przepisów Ustawy o odpadach m. in. w zakresie wpłacanego zabezpieczenia roszczeń dla magazynowanych odpadów.

Zaproponowano zapis redukcji opłaty: „Wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako połowę iloczynu największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, oraz stawki zabezpieczenia roszczeń.”
Drugim istotnym zapisem jest: „W przypadku, gdy odpady mają być magazynowane w miejscu magazynowania odpadów innym niż instalacja, obiekt budowlany lub jego część za największą masę odpadów, o której mowa w ust. 3, przyjmuje się masę wskazaną we wniosku, o którym mowa w art. 42 ust. 1 albo w art. 42 ust. 2”.
Zapisy ustawy są odpowiedzią apeli środowiska stacji demontażu pojazdów reprezentowanych przez Stowarzyszenie EKO-AUTO. Celem projektu jest ograniczenia uciążliwości finansowych i administracyjnych dla podmiotów prowadzących recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji.
W rezultacie prac zespołów roboczych, w ramach których prężnie działa Stowarzyszenie EKO-AUTO, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zawnioskował o poszerzenie możliwości wniesienia formy zabezpieczenia w formie zastawu rejestrowego, hipoteki oraz weksla.

Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych

Kolejne spotkania w urzędzie marszałkowskim w sprawie decyzji dla stacji demontażu pojazdów

Prezes Jakub Smakulski uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego dotyczącym postępowań administracyjnych związanych ze zmianami pozwoleń i zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami dla stacji demontażu pojazdów. Jest to kolejne spotkanie realizowane na rzecz branży recyklingu pojazdów.

V Ogólnopolska Konferencja ”Nowe kompetencje na nowe czasy”

15 września odbyła się Konferencja ”Nowe kompetencje na nowe czasy” organizowana przez Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych przy Konfederacji Lewiatan upowszechniająca działania Sektorowej Rady do spraw kompetencji w sektorze motoryzacyjnym. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu: „Sektorowa Rada ds. kompetencji-motoryzacja i elektromobilność”. Stowarzyszenie EKO-AUTO na czele z prezesem, Jakubem Smakulskim również przysłuchiwało się licznym interesującym wystąpieniom dot. przemysłu motoryzacyjnego.

Spotkanie w urzędzie marszałkowskim w sprawie zmian decyzji dla sdp

Prezes Jakub Smakulski uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczącym prowadzonych postępowań administracyjnych związanych ze zmianami pozwoleń i zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami.

Spotkanie miało charakter merytoryczny. Obie strony przedstawiły swoje doświadczenia związane z procedowaniem wydawanych decyzji. Wskazano na niedoskonałości przepisów w zakresie odpadów oraz poszukiwano rozwiązań ułatwiających prowadzenie postępowań administracyjnych. Prezes Smakulski zapewnił o swojej pomocy w sprawach związanych z dostosowywaniem decyzji dla Stacji Demontażu Pojazdów i punktów skupu złomu.

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji

Informujemy, że z dniem 4 września weszło w życie zmienione Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2022r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji, ogłoszone dnia 02 września 2022r. Załączono również nowy druk zaświadczenia o demontażu pojazdu. Zmiana dotyczy usunięcia wzmianki o karcie pojazdu.


W załączeniu plik Rozporządzenia.