Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

20.02.2020r. odbędzie się kolejne już posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami w siedzibie Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Tematem posiedzenia będą problemy małych i średnich przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów.

Branżę stacji demontażu pojazdów będzie reprezentowało Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO.

Nowelizacja ustawy o odpadach w zakresie ewidencji i sprawozdań do BDO

31 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym ewidencji i sprawozdań składanych do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Nowelizacja ustawy dopuszcza równolegle prowadzenie ewidencji w BDO oraz w formie papierowej w terminie do 30 czerwca 2020 r., o ile przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w tej formie. To rozwiązanie wymagać będzie od kierowcy pojazdu przewożącego odpady posiadanie przy sobie odpowiednich dokumentów w formie papierowej lub ich kopii. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że najpóźniej do 31 lipca 2020 r. będą mieli czas, aby dokumenty wystawione do 30 czerwca 2020 r. w formie papierowej wpisać do systemu BDO.

Rozwiązanie zawarte w ustawie nie ogranicza możliwości działania przedsiębiorcom, którzy dostosowali już swoje działania do prowadzenia ewidencji w sposób elektroniczny, za pośrednictwem BDO.

Nowelizacja ustawy doprecyzowuje również sytuację, w której następuje awaria po stronie administratora BDO w sposób uniemożliwiający sporządzanie dokumentów w formie elektronicznej. W takiej sytuacji dopuszcza się wystawianie dokumentów ewidencji w formie papierowej lub elektronicznej poza systemem BDO w czasie trwania awarii. Kierowca transportujący odpady musi pamiętać o posiadaniu przy sobie wersji papierowej KPO lub KPOK. Po usunięciu awarii i przywróceniu funkcjonalności bazy przedsiębiorcy będą zobowiązani do uzupełnienia dokumentacji w BDO nie później, niż w terminie 30 dni.

Ponadto nowelizacja ustawy wprowadziła przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019, a składanych w 2020 r., do 30 czerwca 2020 r.

Ustawa weszła w życie z dniem 31 stycznia 2020 r., z tym że większość jej przepisów stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r., z wyłączeniem przepisów karnych.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 150)

Zmiana Ustawy o Odpadach – sprawozdanie z posiedzenia senackiej Komisji Środowiska

Podczas wczorajszego posiedzenia senackiej Komisji Środowiska analizowano treść projektu ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Komisja zaproponowała przesunięcie do 30 czerwca 2020 r. terminów składania sprawozdań m.in.:

  • Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
  • Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami
  • Sprawozdań komunalnych (o odebranych odpadach komunalnych, prowadzeniu PSZOK oraz zbieraniu odpadów komunalnych).

Sprawozdanie z posiedzenia komisji

O kolejnych etapach prac dot. zmiany ustawy o odpadach będziemy informować na bieżąco.

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie BDO

Trwa właśnie posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, podczas którego omawiany jest poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 119).

Prezes Stowarzyszenia, Pan Jakub Smakulski bierze udział w pracach nad projektem jako reprezentant branży recyklingu pojazdów.

Komisja zatwierdziła projekt zmiany ustawy o odpadach wprowadzający 6-cio miesięczny okres prowadzenia ewidencji zarówno w wersji papierowej, jak i w systemie BDO (konieczność uzupełniania danych w BDO niezwłocznie, najpóźniej do 31 lipca 2020).

Projekt został zarekomendowany (jednogłośnie) i przekazany do dalszych prac parlamentarnych. Jest duża szansa na przyjęcie projektu na posiedzeniu sejmu 8 i 9 stycznia 2020 r.

Dodatkowo Prezes Smakulski wystąpił z prośbą, aby sprawozdania za rok 2019 również mogły być wykonywane w formie tradycyjnej, ze względu na skomplikowany charakter obliczeń poziomów odzysku i recyklingu oraz rozliczenia wytwarzanych odpadów w systemie do końca lutego, a nie do końca roku jak w innych branżach.

O postępach prac będziemy informowali na bieżąco.

Aktualności dot. BDO

Szanowni Państwo,

Złożony został projekt zakładający prowadzenie Bazy Danych Odpadowych zarówno w formie elektronicznej oraz tradycyjnej (papierowej).

Projekt zakłada również prowadzenie dokumentacji w wersji papierowej w przypadku awarii systemu.

Zaznaczamy, że jest to dopiero projekt i stan prawny na chwilę obecną nie ulega zmianie.

Baza Danych Odpadowych w systemie elektronicznym jest obowiązującym systemem prowadzenia ewidencji. Jeżeli nastąpią jakiekolwiek zmiany przepisów poinformujemy naszych członków Stowarzyszenia.

Projekt

Wniesione projekty ustaw

Informacje z posiedzeń komisji sejmowych

W ostatnich dniach odbyły się posiedzenia komisji sejmowych skupiające swoją uwagę na kwestiach związanych z bazą danych odpadowych BDO.

W trakcie posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 18.12.2019 dotyczącego rozpatrzenia informacji na temat stanu przygotowań administracji publicznej i sfery gospodarczej do funkcjonowania Bazy Danych Odpadowych głos zabrał Przedstawiciel Eko-Auto (20:16)

TRANSMISJA POSIEDZENIA Z 18.12.2019R.

Rozważana jest także propozycja prowadzenia ewidencji dwutorowo: w wersji papierowej i elektronicznej przez okres przejściowy 6 miesięcy.

Jest to postulat Stowarzyszenia EKO-AUTO zgłoszony podczas obrad Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.