VI Wideokonferencja Rady Przedsiębiorców z Rzecznikiem MŚP

ZASADY POMOCY DLA MŚP W RAMACH TARCZY FINANSOWEJ

Stowarzyszenie EKO-AUTO otrzymało zaproszenie do udziału w kolejnej już, VI Wideokonferencji Rady Przedsiębiorców z Rzecznikiem MŚP, Adamem Abramowiczem. Tematem rozmowy będą Zasady pomocy dla MŚP w ramach Tarczy Finansowej.

Udział w konferencji potwierdził Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju SA, Bartosz Marczuk.

Więcej informacji wkrótce.

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami.

W dzisiejszym posiedzeniu Zespołu roboczego ds. recyklingu i gospodarki odpadami, które odbyło się w formie zdalnej przedstawiono postulaty dotyczące ewidencji odpadów prowadzonej w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej. Rozważano kwestie prowadzenia ewidencji kart przekazania odpadów w formie druków, a ewidencję odpadów wytwarzanych i przetwarzanych w formie elektronicznej. Podjęte zostaną działania w celu doprecyzowania sposobu prowadzenia ewidencji odpadów.
Prezes Smakulski podniósł kwestię zagadnienia związanego z zabezpieczeniem roszczeń finansowych od magazynowanych odpadów. Problemem w kraju jest odmienna interpretacja przepisów przez organy wydające decyzje. Stowarzyszenie Eko-Auto na bieżąco monitoruje prowadzone postępowania administracyjne na terenie całego kraju i wychwytuje rozbieżności w stosowaniu przepisów prawa.
Wymaganie wnoszenia zabezpieczenia roszczeń dotyczących magazynowanych odpadów powstałych w wyniku wytworzenia oraz oczekujących na przetwarzanie stawia w niekorzystnej sytuacji stacje demontażu wobec podmiotów, które wnoszą opłatę tylko za odpady magazynowane oczekujące na przetworzenie.
Stowarzyszenie EKO-AUTO aktywnie pomaga członkom w celu uzyskania jak najbardziej korzystnego rozwiązania kwestii formy zabezpieczenia roszczeń. Zamiast wnoszenia depozytu, co jest najczęściej stosowaną formą, podjęto również działania w celu zaakceptowania przez organy wydające decyzje polis ubezpieczeniowych i gwarancji ubezpieczeniowych.
Prezes Smakulski zawnioskował o korektę aktualnych przepisów w celu jednoznacznego określenia wymagań odnośnie formy zabezpieczenia roszczeń, tak aby nie podlegały one indywidualnym interpretacjom.
Stowarzyszenie EKO-AUTO podejmuje również działania w celu zmian konkretnych przepisów, aby uniemożliwić działalność szarej strefy, która w czasie trwania pandemii zwiększyła swoją aktywność.

Następne posiedzenie Zespołu zostało przewidziane na 1 czerwca 2020 r.

Planowane zmiany w BDO

Administratorzy BDO informują o planowanej zmianie w systemie BDO, w zakresie Karty Ewidencji Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji.

Zmiany miałyby obejmować kwestie, o które Stowarzyszenie Eko-Auto postulowało w trakcie prac nad systemem.

PROPONOWANE ZMIANY

1. Reorganizacja w zakładce WYTWARZANE ODPADY:

  • usunięcie z listy kolumny „Masa przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia w tonach [Mg]”
  • w formularzu nowego/edycji wpisu, usunięcie pola „Masa przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia w tonach [Mg]”

2. Dodanie nowej zakładki WYPOSAŻENIE I CZĘŚCI:

  • lista wpisów składająca się z pól: „Data wpisu”, „Masa przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia w tonach [Mg]”, „Imię i nazwisko osoby sporządzającej”
  • formularz dodawania/edycji wpisu
  • usuwanie wpisu

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

28 kwietnia do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

LINK DO PROCESU LEGISLACYJNEGO

Poniżej przedstawiamy wycinek z projektu ustawy:

W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm. )) wprowadza się następujące zmiany:
1)    w art. 236a uchyla się ust. 3;
2)    po art. 236a dodaje się art. 236b w brzmieniu:
„Art. 236b. 1. Podmioty, o których mowa w art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1, mogą prowadzić ewidencję odpadów na zasadach określonych w art. 236a ust. 1, przed uzyskaniem wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, nie stosują numeru rejestrowego, o którym mowa w art. 54 ust. 1, na dokumentach, których wzory zostały określone w załącznikach nr 5a–5g do ustawy.
3. W terminie do 31 grudnia 2020 r. do podmiotów, o których mowa w art. 50 ust. 1, które złożyły wniosek o wpis do rejestru, nie stosuje się przepisów art. 50 ust. 2 i 3 oraz art. 194 ust. 1 pkt 5.”;
3)    art. 237ea otrzymuje brzmienie:
„Art. 237ea. 1. Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 74a, składają je w terminie do dnia 11 września 2020r.
2. Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 75, składają je w terminie do dnia 31 października 2020 r., z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5, które składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.”.
W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284) art. 12a otrzymuje brzmienie:
„Art. 12a. 1. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1 i art. 9nb ust. 1, przekazuje się w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.
2. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9q, przekazuje się w terminie do dnia 31 października 2020 r.
3. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9s, przekazuje się w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.
4. Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r., o której mowa w art. 9tb ust. 1, sporządza się w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.”.

V Wideokonferencja Rady Przedsiębiorców z Rzecznikiem MŚP

W czwartek, 23 kwietnia br. o godzinie 14.15 planowana jest V Wideokonferencja Rady Przedsiębiorców z Rzecznikiem MŚP.

Tematem rozmowy będzie Pomoc Państwa dla MŚP – ZUS, urzędy pracy, PFR.
Udział w konferencji potwierdzili:
• Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju SA, Bartosz Marczuk;
• Dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Agata Wiśniewska – Półtorak;
• przedstawiciel Departamentu Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

RELACJA Z WIDEOKONFERENCJI – akt. 24.04.2020r.

W wideokonferencji uczestniczyło ponad 150 osób reprezentujących główne organizacje branżowe. Środowisko Stacji Demontażu Pojazdów reprezentował prezes Jakub Smakulski. Stronę Ministerstwa Rozwoju reprezentowała Pani Podsekretarz Stanu Olga Ewa Semeniuk. Reprezentację organizacji branżowych wspierał minister Adam Abramowicz.

Prezes Smakulski przedstawił propozycje wprowadzenia preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorców prowadzących Stacje Demontażu Pojazdów w celu zakupu surowca (pojazdów). Prezes w dodatkowej korespondencji przedstawił propozycję, aby udzielony kredyt obrotowy po okresie 5 lat miał możliwość umorzenia do 50% kwoty. Prezes postulował również o uproszczenie i zdigitalizowanie procedur wystawiania zaświadczeń o demontażu pojazdów. Zaproponowano rozwiązanie, aby zaświadczenie było wysyłane do wydziału komunikacji w formie skanu, a nie w formie druku. Pozwoli to ograniczyć koszty funkcjonowania stacji demontażu, ograniczyć wizyty na poczcie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Podczas swojego wystąpienia Prezes Smakulski zaapelował również o podjęcie działań w celu zmniejszenia zasięgu szarej strefy, która w czasie pandemii jeszcze bardziej rozszerzyła swoją działalność. Główny problem branża widzi w nielegalnym obrocie częściami samochodowymi, gdzie cierpi również budżet państwa poprzez zmniejszony wpływ podatku VAT i podatku dochodowego.

OPINIA | Urzędy nie mogą odmawiać rejestrowania aut

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dostępnym na stronie Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR zawierającego komentarz prawny Pani Anity Palukiewicz, partnera, radcy prawnego, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy.

Artykuł dotyczy obecnej sytuacji epidemiologicznej i problemów związanych z pracą wydziałów komunikacji i rejestracją/wyrejestrowaniem pojazdów. Zawiera interpretacje prawne przepisów w świetle panującej pandemii.

Link do artykułu

„Historia pojazdu” – poszerzenie usługi

Od stycznia 2018 r. w rejestrach usługi „Historia pojazdu” https://historiapojazdu.gov.pl/ można sprawdzić niezarejestrowane w Polsce pojazdy pochodzące z rynków USA i Kanady, a także z Francji, Belgii, Holandii, Włoch oraz Szwecji.

„Do powyższej listy dołączą wkrótce państwa, takie jak Niemcy, Francja, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Szwajcaria, Austria, Czechy, Węgry, Rumunia i Dania. Finalizujemy prace”, informuje mnie biuro prasowe Ministerstwa Cyfryzacji. Rozszerzona funkcjonalność usługi powinna być dostępna od końca kwietnia.

Link do artykułu

List Rzecznika MŚP do Prezydenta RP ws. propozycji zwolnienia przedsiębiorców ze składek ZUS na okres 3 miesięcy

Prezydent RP wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z propozycją udzielenia wsparcia dla firm poprzez zwolnienie wszystkich przedsiębiorców ze składek na ZUS przez okres 3 miesięcy. Propozycja ta jest zgodna z apelem, który do Premiera wystosował w ubiegłym miesiącu Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz. List ten jest efektem spotkań on-line i apeli branży, w tym Stowarzyszenia EKO-AUTO.

Transgraniczne przemieszczanie odpadów w okresie epidemii COVID-19

W związku z rekomendacjami Komisji Europejskiej „Przemieszczanie odpadów w obrębie UE w kontekście kryzysu związanego z koronawirusem” opracował tymczasowe zasady obowiązujące w transgranicznym przemieszczaniu odpadów.

Rekomendacje KE

Informacja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie obiegu dokumentacji i szczególnych procedur dla transgranicznego przemieszczania odpadów w okresie epidemii COVID-19