Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej

25.02.2021 odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej poruszające tematykę szarej strefy w recyklingu i handlu samochodami.

Na spotkaniu obecna była p. Dyrektor Marzena Berezowska z Departamentu Gospodarki Odpadami (DGO). Przedstawiciele branży, w tym prezes Jakub Smakulski,  poinformowali, że skala szarej strefy w recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji jest gigantyczna. W praktyce działalność stacji Demontażu staje się niszowa, a nie dominująca. Rodzi to bardzo wiele zagrożeń w zakresie szkodliwej emisji do powietrza (spalanie oleju przepracowanego, spalanie filtrów, opon i tworzyw sztucznych).

Pani Dyrektor poinformowała o utworzonych zespołach ds. gospodarki odpadami oraz  zespołowi ds. zwalczania przestępczości w ochronie środowiska. Prezes Smakulski podkreślił, że działalność szarej strefy wymyka się z możliwości działania Inspekcji Ochrony Środowiska. Zaapelował o przywrócenie systemu zachęt finansowych, który w latach poprzednich jednoznacznie pokazywał pozytywny skutek środowiskowy w postaci zwiększania ilości demontowanych pojazdów w legalnie działających stacjach demontażu pojazdów.

Następne posiedzenie poruszające tematykę szarej strefy zostało zaplanowane na dzień 31 marca 2021 r. na godz. 13:00

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

15 lutego 2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami.

Poruszane zostały zagadnienia odnośnie wydawanych decyzji i okresu  ich ważności. Zwrócono uwagę na fakt, że jest grupa podmiotów naruszających pozwolenia, a czasami działających sprzecznie z przepisami prawa, a organy kontrolujące nie podejmują odpowiednio szybkich działań w celu uchylenia decyzji. Prezes Smakulski zasugerował, aby powstała możliwość przedłużania posiadanych decyzji poprzez odpowiednie zgłoszenie w okresie poprzedzającym termin ważności decyzji. Pod rozwagę można dać kwestię wydawania zezwoleń na czas bezterminowy lub na dłuższy niż obecnie obowiązujący okres 10 lat.

Negatywnie został oceniony postulat zwolnienia z posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów w postaci metali. Stowarzyszenie EKO-AUTO jest za obowiązkiem posiadania takiej decyzji, żeby nie stworzyć kolejnej luki dla działalności szarej strefy. Prezes Smakulski podkreślił, że wydane rozporządzenia   dotyczące magazynowania odpadów oraz przepisów przeciwpożarowych nie służą branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Na następnym spotkaniu 1 marca 2021 r. będą omawiane pozostałe zagadnienia.

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

8 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami. Omawiane na spotkaniu były zagadnienia dotyczące zmian przepisów, które pozwoliłyby ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów.
Prezes Smakulski poparł ideę zmiany kwalifikacji ścieków przemysłowych powstających na stacji demontażu pojazdów jako wody opadowe, tym samym ułatwiając funkcjonowanie instalacji.

Kolejnym postulatem (zgłaszanym dużo wcześniej przez Stowarzyszenie EKO-AUTO na etapie prac legislacyjnych) jest możliwość zaskarżania postanowień i opinii organów Straży Pożarnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska. Obecne przepisy nie pozwalają na takie działania na etapie prowadzonego postępowania, w sposób bardzo istotny ograniczając prawa przedsiębiorców.

Prezes Smakulski zaznaczył konieczność ponownego uregulowania przepisów dotyczących zabezpieczenia roszczeń finansowych. Podkreślił, że w praktyce przedsiębiorcy są zobowiązani do wniesienia depozytu na konto urzędu wydającego decyzję. Nie mają praktycznej możliwości zastosowania innej metody, ponieważ organy odrzucają takie wnioski. Tylko nieliczne przypadki w skali kraju dały możliwość wniesienia zabezpieczenia roszczeń w innej formie niż depozyt.

Dalsze elementy będą omawiane na posiedzeniu Zespołu w dniu 15 lutego 2021 o godz. 13:30.

Uwagi dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwróciło się do Stowarzyszenia EKO-AUTO z prośbą o przedstawienie ewentualnych uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (UD 136).

Pełen proces przebiegu legislacyjnego

Stowarzyszenie wystosowało uwagi dot. projektu m.in. uwzględniające kwestię zezwoleń na zbieranie odpadów oraz systemu BDO i kar nakładanych na przedsiębiorców.

Szara strefa – posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej

28 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej. Do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Finansów: Arkadiusz Łaba, Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Kontrolami, Robert Michalski, Zastępca Dyrektora Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej, Ewa Biełuszka, Naczelnik Wydziału, Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej, Małgorzata Różańska, Naczelnik Wydziału, Departament Nadzoru nad Kontrolami oraz Wiesław Sieńko, Starszy Ekspert Służby Celno- Skarbowej, Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej.
Dyskusja dotyczyła wzrostu działalności szarej strefy w branży demontażu pojazdów. Dane wskazują spadek ilości demontowanych pojazdów z ok. 500 000 pojazdów rocznie do poziomu ok. 300 000 pojazdów rocznie.

Stowarzyszenie EKO-AUTO już od kilku lat wskazuje, że brak systemu zachęt i kontroli rynku wpływa negatywnie na branżę pojazdów wycofanych z eksploatacji. Warto podkreślić, że duży spadek ilości demontowanych pojazdów nastąpił po wycofaniu dopłat do demontażu, które prezes Jakub Smakulski chciał utrzymać. Kolejnym elementem sprzyjającym rozwojowi szarej strefy są wprowadzane w ostatnich latach przepisy utrudniające prowadzenie działalności legalnie funkcjonującym stacjom demontażu pojazdów.
Prezes Smakulski podkreślił również, że warto ponownie przeanalizować zmianę systemu naliczania akcyzy przy pojazdach sprowadzanych z zagranicy, szczególnie pojazdach używanych. Nowe reguły powinny uwzględniać zarówno kwestie norm Euro oraz obciążenia środowiska, równocześnie nie doprowadzając do dyskryminacji importerów pojazdów używanych tzw. autokomisów.
Zwrócono się z prośbą do przedstawicieli Ministerstw, aby skupić się na walce z szarą strefą handlu częściami samochodowymi zarówno na poziomie systemowym, jak i operacyjnym. Obrót częściami pochodzącymi z nielegalnego demontażu stanowi główne zagrożenie dla legalnie działających stacji demontażu pojazdów.

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej

Temat posiedzenia: Definicja technicznej szkody całkowitej- propozycje sformułowań.

21.01.2021 odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej działającego przy Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców poświęcone zagadnieniom tzw. technicznej szkody całkowitej. Prezes Smakulski podkreślał szkodliwość braku doprecyzowania w przepisach zagadnień związanych z faktem, kiedy pojazd staje się pojazdem wycofanych z eksploatacji. Położył nacisk, aby przepisy jednoznacznie określiły kiedy pojazd ma trafić do legalnej stacji demontażu pojazdów. Stowarzyszenie EKO-AUTO nadal będzie uczestniczyło w pracach nad wypracowaniem nowych regulacji w prawie.

11 pułk artylerii - KONDOLENCJE

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Pana Wiesława Szewczyka, jednego z pierwszych członków Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO, od wielu lat pełniącego również funkcję członka Komisji Rewizyjnej.
Przez wiele lat z olbrzymim zaangażowaniem i poświęceniem dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem. Tę współpracę i pogodną osobowość Pana Wiesława będziemy wspominać z sentymentem i życzliwością.

Zablokowanie dodawania kart ewidencji BDO za 2020rok

Przeprowadzona w ostatnim czasie aktualizacja systemu BDO wprowadziła zmianę, w skutek której od 1 stycznia 2021 r. niemożliwym jest założenie nowej karty ewidencji dotyczącej odpadów z roku 2020. Zmian można dokonywać jedynie w obrębie kart ewidencji utworzonych w systemie do końca grudnia 2020 r. Takie rozwiązanie skutkuje ograniczeniem możliwości uzupełnienia braków w prowadzonej ewidencji.

W związku z licznymi zgłoszeniami Członków Stowarzyszenia dot. pozbawienia możliwości zaewidencjonowania odpadów wytworzonych
w dniu 31 grudnia 2020 r. z powodu ograniczonego czasu na wprowadzenie tych danych skierowaliśmy zapytania do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Instytutu Ochrony Środowiska dot. dalszego postępowania w tej sytuacji.

Członków Stowarzyszenia będziemy informować na bieżąco o uzyskanych odpowiedziach.

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej

7 grudnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Branży Motoryzacyjnej. Głównym tematem posiedzenia zespołu była kwestia zdefiniowania tzw. szkody całkowitej. Prezes Smakulski podkreślił, że brak uregulowań w tym zakresie powoduje duże straty dla stacji demontażu pojazdów, zwłaszcza w sferze handlu używanymi częściami z demontażu pojazdów. Prezes podkreślił, że określenie definicji szkody pozytywnie wpłynie na zwiększenie przychodów Skarbu Państwa w zakresie podatku VAT i podatku dochodowego.