Konkurs „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs: „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 27 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Więcej o Konkursie https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami przy Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

20 lipca odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki odpadami poświęcone funkcjonowaniu Bazy Danych Odpadowych.

Na spotkaniu omawiano problemy techniczne funkcjonowania Bazy. Przedstawiono również propozycje modernizacji i usprawnienia działania wybranych elementów. Przedstawiciele organizacji branżowych zwracali uwagę na kwestie związane z sprawnością działania bazy oraz dostępu do systemu dla użytkowników podrzędnych i użytkowników głównych.

W swoim wystąpieniu prezes Jakub Smakulski przedstawił zagadnienia dotyczące możliwości eksportu kart przekazania odpadu do arkusza kalkulacyjnego w celu weryfikacji danych i dokonania obliczeń bilansów. Również system nie wyświetla informacji o masie zawartej w karcie przekazania odpadu, jak i procesie odzysku i recyklingu. Pojawienie się takich informacji w wykazie kart przekazania odpadu ułatwiłoby weryfikację i kontrolę. Zaznaczył również problem dużej ilości kart przekazania odpadu w systemie, które został y odrzucone, a nie dokonano zatwierdzenia korekty karty. Zwrócono również uwagę na kwestie składania kilku różnych sprawozdań w więcej niż jednym terminie. Powoduje to zagrożenie złożenia sprawozdania i zablokowania systemu do składania następnych deklaracji.

Prezes Smakulski podkreślił jako jeden z głównych problemów wprowadzanie danych dotyczących pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Z szacunków Stowarzyszenia EKO-AUTO istnieje problem wprowadzenia danych ok. 500 000 pojazdów. Dodatkową barierą jest fakt, że nie wszystkie systemy są zintegrowane za pośrednictwem API oraz nie wszystkie podmioty korzystają ze specjalistycznego oprogramowania, które często sprawia problemy w przesyle danych.  Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska obiecał zająć się problemem importu danych pojazdów z arkusza kalkulacyjnego do Bazy Danych Odpadowych. W najbliższym czasie będziemy oczekiwali wyników prac Instytutu.

Następne spotkanie robocze jest przewidziane na 10 sierpnia 2020 r. na godz. 11:30.

Królowie stacji demontażu – artykuł SAMAR

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego na temat statystyk dot. demontażu samochodów osobowych w 2019r.

70% aut, które trafiły do kasacji, wyprodukowano przed 2000 rokiem, a najwięcej z nich reprezentowało rocznik 1999. W zdecydowanej większości – ponad 99% – do demontażu swoje samochody oddawali właściciele prywatni/osoby fizyczne; niespełna 1% aut do złomowania przekazały firmy.

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami przy Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Dziś odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami przy Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Prezes Smakulski zaapelował aby zorganizować spotkanie techniczne w sprawie błędów i kłopotów z obsługa Bazy Danych Odpadowych (BDO) z przedstawicielami Instytutu Ochrony Środowiska. Przedstawiciele Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zobowiązał się do zorganizowania takiego spotkania.

Prezes Smakulski wskazał również na problem dotyczący zatwierdzania sprawozdań i blokowania możliwości wypełniania pozostałych sprawozdań i przesyłania jednorazowo całej grupy sprawozdań.

Podczas posiedzenia zespołu wskazano również problemy upoważnień dla osób składających sprawozdanie, ochrony danych osobowych oraz uprawnień różnych organizacji odzysku ze względu na ich zakres działania.

W dalszej części posiedzenia zespołu omawiany został temat rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Prezes Smakulski postulował o zmianę ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji aby producenci pojazdów ponosili rzeczywistą odpowiedzialność za wprowadzany produkt, a nie iluzoryczną, która obecnie panuje. Koszt zagospodarowania odpadów za pojazd na rynku wynosi 1 zł (odnotowane są również stawki mniejsze wynoszące kilkadziesiąt groszy), gdzie koszt zagospodarowania jednej opony wynosi 2 zł. Ustawa wymaga zmiany systemy aby Wprowadzający produkt (pojazd) na rynek ponosił realne koszty jego zagospodarowania.

Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w systemie BDO

W ramach realizacji prac nad Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) 29 czerwca  2020 r.  udostępniono w zakresie modułu sprawozdawczości  funkcjonalność, pozwalającą na składanie rocznych sprawozdań  o wytwarzanych odpadach  i  gospodarowaniu nimi.

Należy pamiętać, że  termin składania ww. sprawozdań za 2019 r. został przesunięty do 31 października br., z wyjątkiem prowadzących stację demontażu pojazdów oraz prowadzących strzępiarkę, którzy powinni złożyć swoje  sprawozdania w terminie do 11 września br.

Jednocześnie przypominamy, że również do 11 września br. przesunięty został termin składania za 2019 r. rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi (dotyczy m.in. wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i  akumulatory itd.).

BIR Global eForum

Od 2 czerwca trwa międzynarodowe forum BIR. Sesje on-line skupiają się wokół tematyki bliskiej stacjom demontażu pojazdów oraz punktów skupu złomu.

Jeden z pierwszych wykładów był poświęcony gospodarce metalami nieżelaznymi w kontekście pandemii koronawirusa i załamań na rynku światowym. Kolejne dotyczyły obecnych uregulowań prawnych w branży recyklingu. Cały cykl potrwa do 29 czerwca.

Powołanie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej

4 czerwca odbyło się spotkanie organizacyjne Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej. Wskazano kilka tematów istotnych dla branży motoryzacyjnej, jak i branży recyklingu pojazdów. Głównym tematem, którym ma się zająć Zespół będzie omawianie dużej zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym (Druk Sejmowy nr 388). Nowelizacja Ustawy zawiera kilka istotnych elementów dla procesu rejestracji i wyrejestrowania pojazdów.

Następne posiedzenie przewidziane jest na 18 czerwca 2020 r.

Międzynarodowa Sesja Branżowa w sprawie metali nieżelaznych

W środę 3 czerwca odbyła się międzynarodowa wideosesja w sprawie metali nieżelaznych na poziomie krajów UE i gospodarki światowej. Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów było jedną z polskich organizacji biorących udział w spotkaniu. Wśród uczestników byli również przedstawiciele z USA, Chin, UE. Skupiono się na temacie gospodarki metalami nieżelaznymi w kontekście pandemii koronawirusa i załamań na rynku światowym.

Udostępniono Moduł sprawozdawczości, pozwalający na składanie sprawozdań o produktach, opakowaniach i  o  gospodarowaniu odpadami.
W połowie czerwca 2020 r. zostaną udostępnione sprawozdania o  wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

Jednocześnie przypominamy, że do 11 września 2020 r. przesunięto terminu składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i  akumulatorów itd.) za rok 2019.

Przesunięto również do 31 października 2020 r. termin składania rocznego sprawozdania o  wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za 2019 r., z wyjątkiem prowadzących stację demontażu pojazdów oraz prowadzących strzępiarkę, którzy powinni złożyć swoje sprawozdać się w terminie do 11 września 2020 r.

W ramach realizacji prac nad modułem sprawozdawczości, 1 czerwca br. planowane jest udostępnienie API w zakresie wytworzonych elementów modułu sprawozdawczości BDO wraz z dokumentacją techniczną.