Zalecenia dla SDP w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Ministerstwo Rozwoju – we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym – przygotowało zalecenia dla przedsiębiorców.
 1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
 2. Promować w miarę możliwości kontakt z klientami za pomocą urządzeń teleinformatycznych.
 3. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.
 4. Promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 5. Upewnić się, że pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 6. Umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
 7. Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.
 8. Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.
 9. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 10. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
 11. Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientom, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku.
 12. Zapewnić, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne:
 • powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wyposażenia magazynów oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
 • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

W kontekście działalności stacji demontażu pojazdów zalecamy:

 • ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami postronnymi,
 • wyposażyć w środki do dezynfekcji rąk w szczególności kierowców lawet, pracowników obsługi biura klienta, pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż bezpośrednią,
 • wzmocnić obsadę kadrową w zakresie sprzedaży części poprzez internet lub sprzedaż telefoniczną,
 • poddawać demontażowi pojazdy, które dadzą większy przychód ze sprzedaży części niż ze sprzedaży złomu (dla przedsiębiorców u których odbiorcy złomu nie prowadzą regularnych odbiorów).

Wideokonferencja Rady Przedsiębiorców z Rzecznikiem MŚP

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną zorganizowano dzisiaj wideokonferencję Rady Przedsiębiorców z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw Adamem Abramowiczem.

Tematem rozmowy jest kryzys gospodarczy spowodowany pandemią koronowirusa, a co za tym idzie bieżące problemy w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. W trakcie konferencji omawiany będzie również pakiet osłonowy dla firm zaproponowany przez Rząd. 

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów na czele z Panem Jakubem Smakulskim bierze udział w konferencji reprezentując głos stacji demontażu.

Poinformujemy Państwa niebawem o konkluzjach.

Monitoring wpływu COVID-19 na przemysł

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO otrzymało pismo od Ministerstwa Rozwoju o przesyłanie uwag dot. ew. zakłóceń w prowadzeniu działalności gosp. spowodowanych epidemią koronawirusa COVID-19.

Jeżeli macie Państwo takie spostrzeżenia prosimy kierować je na adres biuro@ekoauto.org.

UWAGA! NOWE Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej

25.02.2020r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Dziennik Ustaw

WAŻNE! Objaśnienia Ministerstwa Klimatu o zmianach decyzji

Obowiązek złożenia wniosku o zmianę posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami wynika z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa pożarowa). Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy chcą dalej kontynuować swoją działalność, w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów, muszą złożyć do 5 marca 2020 roku wnioski o zmianę posiadanych zezwoleń lub pozwoleń.

Termin ten nie odnosi się  do obowiązku uzyskania zmiany tych decyzji, tylko do złożenia w określonym czasie, tj. do 5 marca 2020 r., wniosku o zmianę posiadanej decyzji.

Za złożenie wniosku o zmianę decyzji wymienionych w art. 14 ust. 1 lub w art. 10 ustawy nowelizującej spełniającego wymagania określone w art. 14 ust. 1 i 2 tej ustawy, należy uznać również złożenie wniosku, zawierającego braki formalne, które po wezwaniu przez organ właściwy zostaną uzupełnione w wyznaczonym przez ten organ, realnym do dotrzymania terminie.
Dotyczy to więc takiego przypadku, gdy wniosek zawierający braki formalne został złożony przed upływem terminu określonego w art. 14 ust. 1 ustawy nowelizującej a uzupełnienie braków formalnych pozwalających na uznanie, że wniosek spełnia wymagania określone w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej nastąpi już po terminie określonym w art. 14 ust. 1 tej ustawy, tj. po dniu 5 marca 2020 r. W takim przypadku decyzja w zakresie gospodarowania odpadami nie wygasa po upływie 5 marca 2020 r., jeżeli wniosek zawierający braki formalne zostanie uzupełniony zgodnie z art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego.

OBJAŚNIENIA PRAWNE

Rzecznik MŚP zwraca się do Marszałków Województw z prośbą o stosowanie przepisów KPA

Biuro Rzecznika MiŚP zwróciło się do Przewodniczącego Konwentu Marszałków z prośbą o stosowanie przez Marszałków Województw przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

Jest to reakcja na inicjatywę i uwagi zgłoszone przez Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO w dniu 20 lutego 2020 r. w Biurze Rzecznika MŚP podczas posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami, na którym informowaliśmy o potencjalnych barierach dla prowadzenia działalności gospodarczej, wskazując w szczególności na ryzyka związane ze sposobem procedowania przez urzędników wniosków o zmianę posiadanych decyzji.

Na posiedzeniu tym obecny był również Pan Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, który zgodził się z naszymi postulatami odnośnie potrzeby przyjaznego prowadzenia postępowań w tych sprawach.

W związku z powyższym Rzecznik MŚP pismem z dnia 20 lutego 2020 r. skierowanym do Przewodniczącego Konwentu Marszałków Pana Władysława Ortyla, zaapelował, by Marszałkowie Województw w wypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości w przedmiotowych postępowaniach nie odrzucali złożonych wniosków w całości, lecz wzywali przedsiębiorców do usunięcia braków lub do osobistego złożenia wyjaśnień. Zdaniem Rzecznika MŚP, powyższy sposób procedowania czyniłby zadość zasadom pogłębiania zaufania oraz proporcjonalności, o których mowa art. 12 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648, ze zm.).

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

20 lutego odbyło się spotkanie w biurze Rzecznika Małych i Średnich przedsiębiorstw związane z omówieniem problemów branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Rozpoczęto od przedstawienia informacji dotyczących głównych problemów przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów.

Głównym zagadnieniem i zarówno uciążliwością dla legalnie działających przedsiębiorstw jest szara strefa. Prezes Stowarzyszenia EKO-AUTO, Pan Jakub Smakulski podkreślił najważniejsze zagadnienia związane z tym tematem. Wskazano na bardzo duże zjawisko importu pojazdów z terenu Wielkiej Brytanii (potocznie nazywanych „anglikami”) w celu ich demontażu na części zamienne. Tego rodzaju działania powodują zaburzenie rynku części zamiennych.

Bardzo częstym zjawiskiem jest również handel częściami z nielegalnego demontażu bez jakiejkolwiek fiskalnej rejestracji transakcji. Są to ogromne straty dla budżetu państwa.

Kolejnym omawianym zagadnieniem była kwestia kosztów gospodarowania odpadami. Przedstawiciele Stowarzyszenia Eko-Auto podkreślili, że obecnie SDP są pozbawione możliwości odzyskania kosztów gospodarowania odpadami za pośrednictwem umów o zapewnieniu sieci. Jako przyczyny wskazano  oferowane umowy za „1 zł”. Do dyskusji włączył się Pan Adam Małyszko, dyrektor firmy oferującej umowy sieciowe za 1 zł (pełniący również funkcję prezesa Forum Recyklingu Samochodów) i oświadczył, że zawarł 10 000 umów z komisami i z tego tytułu ma ok. 1 000 000 zł przychodu (czas nagrania 34:10)  i ma nadwyżkę z tytułu kosztu zagospodarowania odpadu.

Firma oświadcza, że koszty gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji ponosi we własnym zakresie, wobec tego powstaje pytanie dlaczego pobiera opłatę od wprowadzających pojazdy z tytułu pokrycia kosztów gospodarowania odpadami? Ta kwestia wymaga dalszego wyjaśnienia. 

Prezes Małyszko wskazał, że tak funkcjonujący system zakłóca konkurencyjność. Podkreślmy, że przedsiębiorcy prowadzący małe i średnie przedsiębiorstwa (rodzinne stacje demontażu) wielokrotnie zwracali uwagę  na spotkaniach, że nie  mają możliwości pozyskania takiej kwoty i tym samym nie mogą pokryć kosztów zagospodarowania odpadów.

Prezes Małyszko uczynił zarzut wobec działalności firmy prowadzonej przez Prezesa Smakulskiego w latach funkcjonowania sieci zbierania pojazdów, gdzie pobierano opłatę za zapewnienie sieci od wprowadzających pojazdy na rynek Polski. W odpowiedzi Prezes Smakulski zaznaczył, że prowadzona działalność w zakresie umów o zapewnieniu sieci polegała na pobieraniu opłaty od wprowadzających i przekazywaniu części z tych pieniędzy proporcjonalnie pomiędzy stacje demontażu. Były to kwoty w wysokości od 40 do 60 tys. rocznie dla każdej ze stacji demontażu. System ten pozwalał na dodatkowy przychód dla Stacji Demontażu przy równoczesnym pobieraniu dopłat. Nie jest prawdą, że podział środków odbywał się w gronie kilku stacji. Systemem było objętych ponad 60 stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów. W systemie prowadzonym w ramach firmy kierowanej przez p. Małyszkę nie otrzymano informacji o przekazywaniu jakichkolwiek kwot na rzecz innych stacji demontażu. 

Konkluzją dyskusji dotyczącej kosztów gospodarowania odpadami, jak i umów o zapewnienie sieci zbierania pojazdów może być pytanie w czyim interesie działał Prezes Małyszko? Czy był to interes kierowanej przez niego firmy? Czy interes środowiska stacji demontażu pojazdów?

Prosimy Państwa o przesłanie do biura naszego stowarzyszenia swoich uwag i propozycji. Prosimy o informację czy czujecie się Państwo pokrzywdzeni umowami za 1 zł oferowanymi przez firmy? Gwarantujemy anonimowość zgłaszanych wypowiedzi.

Relacja z obrad

Nowa oferta gwarancji środowiskowej

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta (TUiR Warta) wprowadziła pierwszą gwarancję środowiskową dla małych i średnich przedsiębiorstw.

„Lista obejmuje m.in. podmioty prowadzące odzyskiwanie surowców wtórnych, czyli recykling, sortownie odpadów, ubojnie, mleczarnie, hodowle drobiu, instytuty badawcze, szpitale, a także wytwarzające odpady w związku z eksploatacją instalacji, np. warsztaty samochodowe czy lakiernie” – powiedział dyrektor Biura Produktów Korporacyjnych w Warcie Paweł Krak.

Stowarzyszenie EKO-AUTO czeka na potwierdzenie tych doniesień ze strony i ew. oferty.

Nowe wzory zaświadczeń o demontażu pojazdów od 17 lutego!

17 stycznia 2020 r. ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów,
sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji.

W rozporządzeniu przedstawiono nowe wzory zaświadczeń o demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, które obowiązywać będą od 17 lutego 2020 r.!