Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej

7 grudnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Branży Motoryzacyjnej. Głównym tematem posiedzenia zespołu była kwestia zdefiniowania tzw. szkody całkowitej. Prezes Smakulski podkreślił, że brak uregulowań w tym zakresie powoduje duże straty dla stacji demontażu pojazdów, zwłaszcza w sferze handlu używanymi częściami z demontażu pojazdów. Prezes podkreślił, że określenie definicji szkody pozytywnie wpłynie na zwiększenie przychodów Skarbu Państwa w zakresie podatku VAT i podatku dochodowego.

Interpelacja w sprawie ograniczenia obrotu częściami samochodowymi pochodzącymi z demontażu

27.11.2020r. została złożona przez posła Franciszka Sterczewskiego interpelację do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie ograniczenia obrotu częściami samochodowymi pochodzącymi z demontażu.

Informujemy, że nie jest to wprowadzenie zakazu obrotu częściami używanymi. Stowarzyszenie Eko-Auto podjęło już odpowiednią interwencję.

Link do interpelacji

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej

30 października 2020 r. o godz. 11.00 w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej. Omawiane były projekty zmian przepisów w Prawie o ruchu drogowym (druki 690 oraz UC48).

Członkowie zespołu przychylili się do negatywnego zaopiniowania projektu zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym zawartego w druku nr 690. Planowany przepis stwarza możliwość wprowadzenia do ruchu pojazdów, które powinny trafić do stacji demontażu pojazdów.

Zespół poruszył również zagadnienia dotyczące technicznej szkody całkowitej, jak i ekonomicznej szkody całkowitej. Stowarzyszenie EKO-AUTO jest za rozwiązaniami, aby pojazdy znacząco uszkodzone trafiały przede wszystkim do stacji demontażu pojazdów, a nie zasilały szarej strefy. Omawiany szeroko był również projekt zmian przepisów zawartych w druku UC48. Dyskusja skupiła się głównie na sankcjach dotyczących przekroczenia terminu badania technicznego pojazdu

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

28 października 2020 roku odbyło się 22 posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Pani Marzena Berezowska oraz specjaliści odpowiedzialni za koordynację Bazy Danych Odpadowych (BDO) – Pani Dominika Tocka i kierownik projektu Pan Marek Goleń.

Przedstawicielka Ministerstwa Środowiska powiedziała, że założenia zawarte w projekcie UD33 (planowane połączenie plików JPK z kartami przekazania odpadu) będą rozważane i czas ich wdrożenia nie nastąpi z dniem 1 stycznia 2021 r. Planuje się wdrożenie przepisów z terminie późniejszym. Ministerstwo nie przeanalizowało jeszcze wszystkich uwag złożonych przez organizacje branżowe.

Ministerstwo analizuje również kwestie wprowadzania korekt kart przekazania odpadów, o co wielokrotnie wnioskowało Stowarzyszenie EKO-AUTO.

Spotkanie on-line dla stacji demontażu pojazdów

Szanowni Członkowie,

ostatnie miesiące dla branży recyklingu są bardzo trudne. Czas pandemii oraz liczne zmiany przepisów stanowią ogromne obciążenie dla prowadzenia działalności.

W związku z licznymi zapytaniami, organizujemy spotkanie informacyjne dla stacji demontażu pojazdów.
Odbędzie się ono w formie wideokonferencji poprzez aplikację Skype we wtorek 27 października o godz. 11.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Funkcjonowanie stacji demontażu pojazdów w czasie pandemii.
 2. Postępowanie dot. zmian decyzji.
 3. Baza Danych Odpadowych – omówienie działania systemu od 1 stycznia 2020r.
 4. Nowe akty prawne dot. SDP

PROWADZĄCY:

Spotkanie poprowadzi prezes Stowarzyszenia, Pan Jakub Smakulski, praktyk z 20-sto letnim doświadczeniem w zarządzaniu i doradzaniu stacjom demontażu pojazdów w Polsce. Certyfikowany pełnomocnik ds. gospodarki odpadami.

ZGŁOSZENIA:

Członków Stowarzyszenia pragnących wziąć udział w spotkaniu prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres mailowy: biuro@ekoauto.org.

Zmiany w rządzie – Ministerstwo Klimatu i Środowiska

W Dzienniku Ustaw ukazało się już rozporządzenia premiera, które przyporządkowało działy konkretnym ministrom. W wyniku rekonstrukcji rządu liczba ministerstw zmniejszyła się z 20 do 14.

Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka pokieruje działami administracji rządowej:

 • energia,
 • gospodarka wodna,
 • klimat,
 • środowisko.

Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a organami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska i Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

Więcej informacji

BDO vs. księgowość – proponowane zmiany

5 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Omawiany został projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach (druk UD 33), który w głównej mierze nakłada obowiązek połączenia danych związanych z obrotem odpadami  wraz z dokumentami księgowymi – rachunkami lub fakturami.

Posiadacz odpadów, sprzedawca odpadów lub pośrednik w obrocie odpadami, wystawiający fakturę lub rachunek, które obejmują przekazanie odpadów zrealizowane na podstawie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych, jest obowiązany wprowadzić do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) informacje o fakturze lub fakturze korygującej, dokumentującej co najmniej jedną czynność z zakresu gospodarowania odpadami, obejmujące numer faktury, datę wystawienia faktury, numer identyfikacji podatkowej nabywcy, kod odpadu i jego masę wyrażoną w tonach, wartość sprzedaży netto oraz kwotę należności ogółem wskazaną na fakturze.

Organy uprawnione do wglądu:

 • minister właściwy do spraw klimatu,
 • administrator, jeżeli nie jest nim minister właściwy do spraw klimatu,
 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska
 • marszałek województwa,
 • wojewoda,
 • starosta,
 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
 • organy Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • zarząd związku międzygminnego utworzonego w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • Policja,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • organy nadzoru górniczego
 • organy Krajowej Administracji Skarbowej.

Zakres kar jest taki sam jak przy karach związanych z wprowadzaniem informacji do BDO po wymaganym terminie. W praktyce oznacza to obowiązek wprowadzania danych na bieżąco.

Stowarzyszenie Eko-Auto podkreśliło, że planowana zmiana przepisów nie gwarantuje zabezpieczenia informacji handlowych, które mogą w sposób niekontrolowany być wykorzystane przez konkurencję. Informacja handlowa np. o wysokości cen sprzedaży złomu lub marży w pośrednictwie obrotu złomem nie może być dostępna dla tak szerokiego grona odbiorców. Dostęp do takich danych powinien być obwarowany szczegółowymi procedurami.

Prezes Samulski zaproponował wdrażanie przepisów etapami, aby można było się przygotować do zaadaptowania systemów informatycznych. Warunkiem wprowadzenia projektu jest stabilne, sprawne i bezproblemowe funkcjonowanie Bazy Danych Odpadowych (BDO).

Projekt zakłada wejście w życie projektu ustawy z dniem 1 stycznia 2021 r.