Spotkanie dla stacji demontażu pojazdów i branży recyklingu

Od dłuższego czasu nosiliśmy się z zamiarem zorganizowania nieszablonowego spotkania, które zgromadzi stacje demontażu pojazdów i branżę recyklingu pojazdów. Spotkania, podczas którego w swobodnej, półformalnej atmosferze będzie można wymienić się doświadczeniami, spędzić miło czas wśród osób, które na co dzień w pracy zawodowej borykają się z podobnymi bolączkami, pozyskać ważne informacje.

Już dziś zapraszamy zatem wszystkich Państwa na spotkanie dla stacji demontażu pojazdów i branży recyklingu, które odbędzie się w czwartek 22 września br. w Hotelu Atut w Licheniu Starym. Rozpoczniemy od wspólnego obiadu, po którym odbędzie się spotkanie informacyjne bazujące na istotnej dla stacji demontażu pojazdów tematyce. Świetne tło dla branżowych rozmów i nawiązywania kontaktów będzie stanowiła również wieczorna biesiada w chacie grillowej oraz dyskusje przy ognisku. Dla chętnych zapewniliśmy tory na kręgielni, aby poczuć ducha rywalizacji.

Dla członków Stowarzyszenia udział w wydarzeniu ma charakter nieodpłatny.

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą tradycyjną lub na adres e-mail: biuro@ekoauto.org.

Uczestnicy mają możliwość skorzystania z noclegu w Hotelu Atut. Koszt noclegu uczestnicy ponoszą indywidualnie. Do dyspozycji gości hotelowych: strefa saun i basen.

Do zobaczenia! Czas się spotkać!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

BROSZURA INFORMACYJNA

Konsultacje uchwały RM w sprawie projektu KPGO2028

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO w odpowiedzi na pismo Ministra Klimatu i Środowiska dotyczące projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028 złożyło swoje uwagi dot. projektu.

Przyjęcie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028 przez Radę Ministrów pozwoli m.in. na
zachowanie ciągłości spełnienia tzw. Warunków podstawowych ustanowionych dla nowej perspektywy
finansowej UE 2021 – 2027, dotyczących możliwości skorzystania z funduszy UE na inwestycje
dotyczące gospodarki odpadami oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Konsultacje dot. wdrożenia dyrektywy w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji

Szanowni Członkowie!

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprosił członków Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO do zabrania głosu w sprawie stosowania przepisów unijnych w zakresie przepisów dotyczących pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich recyklingu. Jest to doskonała okazja do wyrażenia swojej opinii na temat przepisów regulujących recykling i demontaż pojazdów i ich wpływu na środowisko oraz możliwość zaproponowania nowych rozwiązań, które w większym stopniu będą odpowiadać na dzisiejsze i przyszłe potrzeby.

Ankieta znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EndOfVehicles. Aby przesłać swój głos należy wypełnić ankietę w systemie elektronicznym i wysłać w terminie do dnia 29 lipca 2022 r. Podstawowym językiem, w jakim sformułowana została ankieta jest język angielski. W celu zmiany języka pytań na język polski należy w prawym górnym rogu formularza w sekcji „Languages” zmienić „[EN] English” na „[PL] Polski”. Wypełnienie i przesłanie ankiety możliwe jest pomimo nieudzielenia odpowiedzi na wszystkie wskazane w niej pytania.

Założeniem organizatorów jest zebranie danych i określenie głównych wyzwań, przed którymi stoją centra regionalne i ich zainteresowane strony, w tym przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów oraz fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność edukacyjną w zakresie budowania świadomości i promowania postaw proekologicznych oraz minimalizowania niekorzystnego oddziaływanie na środowisko naturalne recyklingu pojazdów.

Walne zebranie członków Stowarzyszenia EKO-AUTO

Szanowni Członkowie!

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO, które odbędzie się w najbliższy piątek tj. 10 czerwca o godz. 10.00. w sali konferencyjnej budynku Euro hotel w Swarzędzu przy ul. Cieszkowskiego 33.

Poza ramowymi elementami zebrania przewidujemy dyskusje w sprawie nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym oraz szkolenie branżowe.


Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ będzie działał zerojedynkowo

Ministerstwo Klimatu i Środowiska rusza z determinacją do walki z mafią środowiskową. Dodatkowymi narzędziami w walce z przestępczością środowiskową i szarą strefą w tym elemencie życia publicznego będzie prawo, które pozwoli na nakładanie wysokich kar, sięgających nawet 10 mln zł.

Minister Ozdoba oraz eksperci podkreślali, że tak zdeterminowana walka z mafią środowiskową będzie także możliwa dzięki współpracy wielu państwowych służb środowiskowych, bo sam GIOŚ to za mało.

Dlatego będą w niej brali udział również Wyższy Urząd Górniczy, Komenda Wojewódzka Policji, Dolnośląska Komenda Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, Izba Skarbowa we Wrocławiu oraz Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego.

Ma to pozwolić na bardzo wiele różnorodnych działań, m.in. na skrupulatne kontrole i sprawdzenie szlaków komunikacyjnych oraz  sprawdzanie, jakimi drogami transportowane są do Polski odpady. W ten sposób wydział chce m.in. zabezpieczyć tereny na Dolnym Śląsku bogate w wyrobiska po złożach różnych minerałów, w których można by nielegalnie składować odpady.

Źródło: portalkomunalny.pl LINK

Rozmowy na temat przyszłości rynku stacji demontażu pojazdów

W dniach 24-25 marca 2022 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele branży głównie z rynku Unii Europejskiej oraz kilku państw spoza Europy. Stacje demontażu z Polski były reprezentowane przez prezesa Stowarzyszenia EKO-AUTO, Pana Jakuba Smakulskiego. Podczas spotkania obecni byli również przedstawiciele Komisji Europejskiej, producentów (m. in. BMW, Tesla, Volvo, Yamaha, Kawasaki) oraz operatorów systemu recyklingu (m.in. ARN Netherlands).
Stowarzyszenie EKO-AUTO zostało zaproszone do udziału w obradach w celu ustalenia zakresu propozycji zmian w przepisach dotyczących przetwarzania zużytych pojazdów. Ustalenie celów dla branży na poziomie europejskim jest istotne dla przyszłych zmian przepisów w Polsce. Podczas dwudniowych rozmów poruszano również zagadnienia identyfikacji zagrożeń dla branży ELV (szczególnie identyfikacji skali surowców potrzebnych do przetworzenia) oraz udziału tworzyw sztucznych w branży motoryzacyjnej, a co za tym idzie branży recyklingu pojazdów. Pojawiły się m. in. postulaty, aby 25% wytworzonych z demontażu tworzyw sztucznych funkcjonowało w ramach obiegu zamkniętego.
Dużą część spotkania poświęcono szarej strefie. Zwrócono uwagę na konieczność zwiększonej kontroli operatorów strzępiarek w zakresie identyfikacji przyjmowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji z legalnie działających stacji demontażu pojazdów.
Podczas spotkania uczestnicy wypełnili ankiety dotyczące rozwiązań rynku recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Po spotkaniu zostanie przedstawiony raport i propozycje działań w kierunku modyfikacji przepisów.

Uchwalenie Rozporządzenia MF zmieniającego terminy składania sprawozdań finansowych dla NGO

10 marca 2022r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 561).

Wydłużenie przypadających w 2022 r. terminów m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych dotyczy:

  • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

Na podstawie rozporządzenia zostały przedłużone terminy dotyczące w szczególności: inwentaryzacji, sporządzenia zestawienia obrotów i sald, sporządzenia sprawozdania finansowego, jego przekazywania oraz zatwierdzenia dla wybranych jednostek. Rozporządzanie wydłuża również terminy dotyczące sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

❗POMOC DLA UKRAINY

Dołączamy się do akcji zainicjowanej przez stacje demontażu pojazdów mającej na celu zbiórkę apteczek z demontowanych pojazdów.

🇺🇦❗POMOC DLA UKRAINY ❗️🇺🇦🚨Apelujemy do wszystkich STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW o zbieranie apteczek pierwszej pomocy z demontowanych pojazdów 🇺🇦 Zjednoczmy siły w całej Polsce 💪

Zmiany w systemie SENT

Od 22 lutego 2022 r. systemem SENT zostanie objęty przewóz dwóch nowych grup towarów, w tym odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach, innych niż wymienione w ustawie o SENT, które są przywożone do Polski lub przewożone „w tranzycie” z jednego państwa członkowskiego UE do drugiego państwa członkowskiego UE, przez Polskę oraz przemieszczane na podstawie przepisów rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów.
Z obowiązku zgłaszania zwolnione będą przewozy odpadów, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 1013/2006, jeżeli ich ilość w przesyłce nie przekracza 20 kg.
Więcej informacji

Materiały informacyjne (pliki)