Spotkanie przed szkoleniem dla stacji demontażu pojazdów

AKTUALIZACJA – 21.10.19r.

Informujemy, że zapisy na nieformalne spotkanie dla SDP zostały zakończone.

W związku z inicjatywą naszych członków będziemy organizować spotkanie w dniu poprzedzającym szkolenie dla stacji demontażu pojazdów. Sytuacja na rynku oraz zmiany prawne powodują dużo niepokoju dla stacji demontażu pojazdów. Praca SDP od nowego roku ulegnie znacznej zmianie.

Pragniemy jako Stowarzyszenie zorganizować spotkanie, na którym w atmosferze rozmowy i dialogu chcemy omówić istotne zagadnienia dla naszej branży. Program zawiera podstawowe problemy, które nas dotyczą. W przypadku chęci omówienia innych kwestii z branży jesteśmy otwarci. Państwa głos jest bardzo ważny. Celem jest, aby każdy z uczestników wyjechał z wartością dodaną dla swojej firmy.

Spotkanie ma charakter nieformalny i odbędzie się w czwartek 24 października w HL Hotel Lechicka przy ul. Lechickiej 101 w Poznaniu o godz. 18:00.

Hotel znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Naukowo-Technologicznego, w którym kolejnego dnia tj. w piątek 25.10.2019r. odbędzie się szkolenie dla stacji demontażu.

Stowarzyszenie nie pobiera opłaty za czwartkowe spotkanie. Osoby spoza Stowarzyszenia są mile widziane. 

Planowane tematy do omówienia:

1. Jak prowadzić biznes w świetle nowych uregulowań dotyczących BDO. Jakie są szanse i zagrożenia.

2. Omówienie możliwości przyjmowania aut do kasacji za 0 zł.

3. Jak uzyskać za sprzedawany towar wyższe ceny (odpady, części).

4. Jak można zoptymalizować zysk na stacji demontażu.

5. Czy współpraca  pozwoli nam na uzyskanie dopłat do działalności SDP. Propozycje rozwiązań zmiany prawa lub wykorzystanie obecnych przepisów.

Proszę o zgłaszanie osób chętnych do udziału w spotkaniu.

Koszt spotkania ponosi Stowarzyszenie Eko-Auto, a kwestia noclegu leży po stronie uczestnika.

Serdecznie zapraszamy!

Podsumowanie Targów POL-ECO SYSTEM

Podczas targów Pol-Eco System przedstawiciele Stowarzyszenia Eko-Auto mieli możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania Bazy Danych Odpadowych. Prezes Jakub Smakulski przeprowadził długie konsultacje odnośnie działania systemu odnosząc się do specyfiki branży stacji demontażu pojazdów oraz skupów złomu.

Rozmowa pozwoliła na wyjaśnienie wielu istotnych szczegółów związanych z prowadzeniem elektronicznej ewidencji odpadów. Przedstawiciele Instytutu Ochrony Środowiska zwrócili uwagę, że system będzie jeszcze podlegał modyfikacjom i ulepszeniom. Ostateczna forma ma być udostępniona w grudniu 2019 roku.

Prezes Smakulski podziękował również za możliwość wzięcia udziału w pilotażu systemu BDO. Wnioski z przeprowadzonych testów będą przedstawione na najbliższym spotkaniu przeznaczonym dla członków Stowarzyszenia Eko-Auto w dniu 25 października 2019 r.

Forum Energii i Recyklingu – podsumowanie

W dniu 9.10.2019 Prezes Stowarzyszenia Eko-Auto uczestniczył w Forum Recyklingu i Energii. Podczas wykładu omówione zostały podstawowe zagrożenia dla przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów związane z wprowadzanymi przepisami.

W sposób krótki i rzeczowy naświetlono problem rozpatrywania wniosków w każdym województwie. Niestety każdy Urząd Marszałkowski rozpatruje wnioski według innych reguł. Stowarzyszenie Eko-Auto monitoruje wnioski we wszystkich województwach i interweniuje w szczególnych przypadkach gdy wymagania są niespójne z przepisami. Należy zaznaczyć, że przedstawiciele urzędów  są otwarci na przedstawiane sugestie rozwiązania problemów.

Podczas debaty na zakończenie Forum Recyklingu i Energii przedstawiciele Stowarzyszenia Eko-Auto, którzy byli  obecni na sali podnieśli kwestie kontroli podmiotów przez Inspekcję Ochrony Środowiska.

Jednym z istotniejszych zagadnień była kwestia pokrywania kosztów gospodarowania odpadami, które w ostatnim okresie czasu rosną w bardzo szybkim tempie. Podkreślono, że umowy o zapewnieniu sieci, które miały zapewnić pokrycie kosztów gospodarowania odpadami, nie spełniają swoje zadania. Obecni na sali potwierdzili, że nie ma możliwości pokrycia kosztów zagospodarowania odpadów z jednego pojazdu w postaci tworzyw sztucznych lub opon w cenie kilkudziesięciu groszy lub 1 złotówki.

Prezes Jakub Smakulski przytoczył fakt, że cena zagospodarowania 1 tony tworzyw sztucznych pochodzących z pojazdu wycofanego z eksploatacji może sięgać kwoty nawet 2500 zł, a cena zagospodarowania opon 600 złotych. Wyliczono, że stacje demontażu w Polsce tracą rocznie od kilkudziesięciu do kilkuset milionów złotych.

Spotkanie Zespołu ds. Recyklingu w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

W dniu 27 września 2019 r. odbyło się spotkanie Zespołu Roboczego ds. recyklingu i gospodarki odpadami Rady Przedsiębiorców przy Biurze Rzecznika Małych i Średnich przedsiębiorców.

Branżę recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji reprezentowało Stowarzyszenie Eko-Auto. W ramach pracy zespołu ds. recyklingu omówiono tematy projekty rozporządzenia Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Poproszono Rzecznika o ustalenie terminu publikacji rozporządzenia na dzień 5 marca 2020 r. W ramach rozmów omówiono obciążenia dla przedsiębiorców wynikające z planowanego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Podkreślono, że obecne zmiany przepisów już nakładają na legalnie działające podmioty zbyt duże wymogi, które wiążą się z niepotrzebnymi kosztami.
Zwrócono również uwagę na problem związany z zapisem art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Treść artykułu zobowiązuje do umieszczania numeru rejestrowego BDO na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością. Brak jednoznacznego wskazania, na których dokumentach należy umieszczać numer rejestrowy uznane zostało za dość istotną uciążliwość w prowadzeniu działalności gospodarczej. Szczegółowe omówienie spraw związanych z działaniem Bazy Danych Odpadowych (BDO) zaplanowano na dzień 28 października 2019 r.

Ustalono również, że do 14 października br. organizacje złożą swoje uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.


W związku z tym prosimy naszych Członków o przekazanie swoich uwag do projektu do dnia 12 października 2019 r.

Artykuł na sozosfera.pl – „Złom samochodowy bez zezwolenia”

W ramach wspólnych działań realizowanych na autostradzie A2 na terenie województwa łódzkiego funkcjonariusze WITD i policji wraz z pracownikami Krajowej Administracji Skarbowej, przy współdziałaniu z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi (WIOŚ), prowadzili wzmożone kontrole drogowe ukierunkowane na wykrywanie nielegalnego przemieszczania odpadów.

Podczas prowadzonej wspólnie akcji przedstawiciele WITD w Łodzi skontrolowali kilkadziesiąt ciężarówek, a podejrzenia inspektorów zwróciły używane części samochodowe przewożone przez litewskiego przewoźnika. Transport jechał z Wielkiej Brytanii na Litwę, jednak ze względu na to, że ładunek został zakwalifikowany jako odpad, a kierowca nie posiadał zezwolenia wymaganego przy transgranicznym przemieszczaniu odpadów, pojazd został skierowany na parking strzeżony. Od przewoźnika pobrano kaucję w wysokości 12 tys. zł.

Przy okazji GITD zapowiedział, że planowane są już kolejne kontrole w tym zakresie.

Źródło: sozofera.pl

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

W poniedziałek, 16 września opublikowano Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 4 ust. 4–6, które wchodzą w życie z dniem 22 lutego 2021 r.

Link do Dziennika Ustaw

Szczegółowy opis zmian został przesłany Członkom Stowarzyszenia w odrębnej korespondencji.

Recykling aut na zakręcie

W najnowszym wydaniu czasopisma o tematyce gospodarki obiegu zamkniętego Energia i Recykling ukazał się artykuł Prezesa Stowarzyszenia, Jakuba Smakulskiego o jakże prawdziwym tytule „Recykling aut na zakręcie” traktującym m.in. o zmianach przepisów, które w sposób najbardziej dotkliwy dotykają stacji demontażu pojazdów.

Zachęcamy do lektury.

Spotkanie w Ministerstwie Środowiska

We wtorek, 3 września 2019r. przedstawiciele Stowarzyszenia Eko-Auto: Adam Sołtys, Marcin Łomzik i Jakub Smakulski  wzięli udział w spotkaniu w Ministerstwie Środowiska w celu omówienia bieżących spraw związanych z prowadzeniem działalności w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy i wsparcia podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Pana Sławomira Mazurka odpowiedzialnego za gospodarkę odpadami.

Omówiono głównie zagadnienie obsługi Bazy Danych Odpadowych, zmian przepisów związanych z tzw. „ustawą pożarową” oraz problemów przedsiębiorców z rosnącymi kosztami zagospodarowania odpadów.  Przedstawiono aktualne wykazy kosztów gospodarowania odpadami ponoszonych przez stacje demontażu pojazdów. Wskazano na  wypaczenia w systemie, które nie realizują nałożonych obowiązków na przedsiębiorców. 

Uzyskaliśmy szczegółowe informacje na temat prowadzenia ewidencji odpadów w systemie elektronicznym, który ma wejść do pełnego użytku po 1 stycznia 2020 roku. Podczas rozmowy Prezes Stowarzyszenia wskazał na ewentualne kolizje przesyłanych informacji oraz danych dotyczących mas wytwarzanych, przetwarzanych i transportowanych odpadów, które mogą powstać. Przedstawiciele Ministerstwa rozwiali wiele wątpliwości i zaproponowali pomoc organów odpowiedzialnych za nadzór nad systemem.

Na samym końcu spotkania poruszono zagadnienia szarej strefy w branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Oprócz rozwiązań systemowych rozmawiano również nad konkretnymi działaniami służb odpowiedzialnych za kontrolę. Planowane uruchomienie kolejnych elementów Bazy Danych Odpadowych według założeń autorów ma jeszcze skuteczniej eliminować nieprawidłowości.

Członkowie Stowarzyszenia będą na bieżąco informowani o zakresie, jak i sposobie obsługi ewidencji odpadów.