Konsultacje dot. projektu Rozporządzenia ELV

Zgodnie z ustaleniami z Komisją Europejską Stowarzyszenie EKO-AUTO jako jedyna organizacja przeprowadziła konsultacje projektu Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wymogów w zakresie obiegu zamkniętego w odniesieniu do projektowania pojazdów oraz zarządzania pojazdami wycofanymi z eksploatacji, zmieniające rozporządzenia (UE) 2018/858 i 2019/1020 oraz uchylające dyrektywy 2000/53/WE i 2005/64/WE.

W wyniku konsultacji przedstawiono uwagi branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Prezes Jakub Smakulski podkreślił, że przedstawione propozycje pochodzą bezpośrednio od praktyków branży, w szczególności małych i średnich przedsiębiorców zagospodarowujących odpady w postaci pojazdów oraz odpadów poużytkowych.