Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

15 lutego 2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami.

Poruszane zostały zagadnienia odnośnie wydawanych decyzji i okresu  ich ważności. Zwrócono uwagę na fakt, że jest grupa podmiotów naruszających pozwolenia, a czasami działających sprzecznie z przepisami prawa, a organy kontrolujące nie podejmują odpowiednio szybkich działań w celu uchylenia decyzji. Prezes Smakulski zasugerował, aby powstała możliwość przedłużania posiadanych decyzji poprzez odpowiednie zgłoszenie w okresie poprzedzającym termin ważności decyzji. Pod rozwagę można dać kwestię wydawania zezwoleń na czas bezterminowy lub na dłuższy niż obecnie obowiązujący okres 10 lat.

Negatywnie został oceniony postulat zwolnienia z posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów w postaci metali. Stowarzyszenie EKO-AUTO jest za obowiązkiem posiadania takiej decyzji, żeby nie stworzyć kolejnej luki dla działalności szarej strefy. Prezes Smakulski podkreślił, że wydane rozporządzenia   dotyczące magazynowania odpadów oraz przepisów przeciwpożarowych nie służą branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Na następnym spotkaniu 1 marca 2021 r. będą omawiane pozostałe zagadnienia.