Uwagi dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwróciło się do Stowarzyszenia EKO-AUTO z prośbą o przedstawienie ewentualnych uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (UD 136).

Pełen proces przebiegu legislacyjnego

Stowarzyszenie wystosowało uwagi dot. projektu m.in. uwzględniające kwestię zezwoleń na zbieranie odpadów oraz systemu BDO i kar nakładanych na przedsiębiorców.