BDO vs. księgowość – proponowane zmiany

5 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Omawiany został projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach (druk UD 33), który w głównej mierze nakłada obowiązek połączenia danych związanych z obrotem odpadami  wraz z dokumentami księgowymi – rachunkami lub fakturami.

Posiadacz odpadów, sprzedawca odpadów lub pośrednik w obrocie odpadami, wystawiający fakturę lub rachunek, które obejmują przekazanie odpadów zrealizowane na podstawie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych, jest obowiązany wprowadzić do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) informacje o fakturze lub fakturze korygującej, dokumentującej co najmniej jedną czynność z zakresu gospodarowania odpadami, obejmujące numer faktury, datę wystawienia faktury, numer identyfikacji podatkowej nabywcy, kod odpadu i jego masę wyrażoną w tonach, wartość sprzedaży netto oraz kwotę należności ogółem wskazaną na fakturze.

Organy uprawnione do wglądu:

 • minister właściwy do spraw klimatu,
 • administrator, jeżeli nie jest nim minister właściwy do spraw klimatu,
 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska
 • marszałek województwa,
 • wojewoda,
 • starosta,
 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
 • organy Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • zarząd związku międzygminnego utworzonego w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • Policja,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • organy nadzoru górniczego
 • organy Krajowej Administracji Skarbowej.

Zakres kar jest taki sam jak przy karach związanych z wprowadzaniem informacji do BDO po wymaganym terminie. W praktyce oznacza to obowiązek wprowadzania danych na bieżąco.

Stowarzyszenie Eko-Auto podkreśliło, że planowana zmiana przepisów nie gwarantuje zabezpieczenia informacji handlowych, które mogą w sposób niekontrolowany być wykorzystane przez konkurencję. Informacja handlowa np. o wysokości cen sprzedaży złomu lub marży w pośrednictwie obrotu złomem nie może być dostępna dla tak szerokiego grona odbiorców. Dostęp do takich danych powinien być obwarowany szczegółowymi procedurami.

Prezes Samulski zaproponował wdrażanie przepisów etapami, aby można było się przygotować do zaadaptowania systemów informatycznych. Warunkiem wprowadzenia projektu jest stabilne, sprawne i bezproblemowe funkcjonowanie Bazy Danych Odpadowych (BDO).

Projekt zakłada wejście w życie projektu ustawy z dniem 1 stycznia 2021 r.