Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami przy Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Dnia 10 sierpnia 2020r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców omawiane zostały tematy dotyczące funkcjonowania BDO. Instytut odnotował już pierwsze importy danych wykonywane przez stacje demontażu pojazdów. W okresie listopad-grudzień planowane są wdrożenia odnośnie sprawozdań dotyczących sprawozdań za rok 2020. Sprawozdawczość wytwórców w ocenie przedstawicieli Instytutu działa poprawnie, przy oczywistych jednostkowych niedoskonałościach.

Wprowadzane są poprawki w API w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłaty produktowej i wytwarzania odpadów. Zidentyfikowane problemy będą wdrażane w najbliższych dniach. Instytut Ochrony Środowiska głównie skupia się na eliminowaniu błędów i usprawnianiu pracy API w celu integracji BDO.

Prezes Jakub Smakulski poprosił o usprawnienie działania kilku elementów BDO takich jak check boxy sprawdzające poprawność wykonanego sprawozdania, czy możliwość zaznaczania więcej niż jednej karty przekazania odpadu w przypadku wprowadzania jej do ewidencji. Przedstawiciel Instytutu potwierdził również, że poziomy odzysku i recyklingu wprowadzane będą ręcznie do sprawozdania. Takie wytyczne przekazało pracownikom instytutu Ministerstwo Środowiska, które  zajmowało się nadzorem nad wdrażaniem systemu.