PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE NIE STRASZNE DLA STACJI DEMONTAŻU

02.03.2020 zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Duża część przepisów obowiązuje już od drugiego marca, jednak Ustawodawca pozostawił nam także czas na dostosowanie  zakładów do nowych wytycznych. 

Ważnym paragrafem obowiązującym firmy od wejścia rozporządzenia jest  § 38. Dużo stacji zajętych składaniem nowych wniosków zapomniała o tym punkcie. Poniżej przedstawiamy przykładowe urządzenia, w które zakłady mogą być wyposażone :

 • 2 Gaśnice przewoźne po 25 kg lub 20 dm3 środka gaśniczego, przeznaczone do gaszenia grup pożarów A oraz B. Proponowana gaśnica przewoźna GP 25x ABC do 245 Kv
 • 2 gaśnice proszkowe o skuteczności gaśniczej co najmniej 55A i 183B każda

(proponowana gaśnica GP12x ABC ES (55A 233 BC)

 • 2 koce gaśnicze o wymiarach 2m x 3mdN

01.09.2020 mocy prawnej nabiera §17, §18 oraz § 39 ust. 1. pkt. 1. W dwóch pierwszych paragrafach określone są wysokości magazynowania odpadów na placach oraz w budynkach. W odniesieniu do budynków warto zaznaczyć maksymalną wysokość na jaką możemy magazynować odpady np. linią na ścianie. 

Dobrą wiadomością dla stacji demontażu pojazdów jest fakt, że przepisy najtrudniej będzie spełnić  największym magazynującym i przetwarzającym. W naszej branży niestety pożary miały miejsce także w takich podmiotach, co zostało zauważone przez Ustawodawcę. 

Poniżej przedstawiamy omawiane paragrafy zgodnie z Dziennikiem Ustaw oraz link do strony rządowej z rozporządzeniem.

APELUJEMY!!!! PROSZĘ DOSTOSOWYWAĆ SIĘ DO NOWYCH PRZEPISÓW. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000296


§ 17. 1. Maksymalna wysokość magazynowania stałych odpadów palnych poza budynkami nie przekracza: 

1) 4 m – w przypadku odpadów:

a)  magazynowanych w stosach,
b)  z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon,
c)  wielomateriałowych zawierających w ponad 20% swojej masy materiały z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon;
2) 6 m – w przypadkach innych niż określone w pkt 1. 

2. Dopuszcza się powiększenie o 50% maksymalnej wysokości magazynowania stałych odpadów palnych, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku stosu, sterty, pryzmy, hałdy, zwału lub innej formy ukształtowania zwartego skupiska magazynowanych odpadów, uformowanych w sposób zapewniający utrzymanie ich kształtu (stabilności), z zachowaniem kąta nachylenia płaszczyzn ograniczających ich boczne powierzchnie nieprzekraczającego: 

1) 600 – w przypadku odpadów palnych sprasowanych w prostopadłościany lub zbelowanych;

2) 450 – w pozostałych przypadkach. 

3. Ograniczenia maksymalnej wysokości magazynowania stałych odpadów palnych nie stosuje się w przypadku stref pożarowych chronionych przez stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne lub pianowe. W takim przypadku wysokość ustalana jest indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb w zakresie zapewnienia stabilności, o której mowa w ust. 2, oraz właściwego działania stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych lub pianowych i jest uwzględniana w operacie przeciwpożarowym, a także w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli taka instrukcja jest wymagana. 

§ 18. 1. Odpady palne w budynku magazynuje się w odległości od przekrycia dachu lub sufitu większej niż: 1 m – w przypadku wysokości magazynowania do 3 m włącznie;
1,5 m – w przypadku wysokości magazynowania od 3 m do 6 m włącznie;
2 m – w przypadku wysokości magazynowania większej niż 6 m. 

2. W budynku wyposażonym w stałe urządzenie gaśnicze wodne lub pianowe wysokość magazynowania ustala się z uwzględnieniem potrzeb w zakresie właściwego działania tych urządzeń. 

§ 39. 1. W obiektach budowlanych lub ich częściach oraz innych miejscach przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów: 

 • 1)  stosuje się instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, o której mowa w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, jeżeli wynika to z tych przepisów oraz w przypadku gdy: 
 • a)  powierzchnia strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, przekracza 1000 m2,
  b)  objętość ciekłych odpadów palnych jest większa niż 5 m3,
  c)  występuje strefa zagrożenia wybuchem;
  2)  przeprowadza się co najmniej raz w roku ćwiczenia w zakresie postępowania na wypadek pożaru – w przypadku gdy: 
  • a)  powierzchnia strefy pożarowej z odpadami przekracza 1000 m2, a łączna powierzchnia wszystkich stref z odpadami przekracza powierzchnię 2000 m2,
  • b)  objętość ciekłych odpadów palnych jest większa niż:

– 10 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C, 

– 60 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C, 

c) występuje strefa zagrożenia wybuchem lub pomieszczenie zagrożone wybuchem. 

2. O terminie i zakresie przeprowadzenia ćwiczeń w zakresie postępowania na wypadek pożaru powiadamia się właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej nie później niż na 14 dni przed ich przeprowadzeniem. Do powiadomienia załącza się plan ćwiczeń. 

3. W ćwiczeniach w zakresie postępowania na wypadek pożaru umożliwia się udział jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

§ 38. 1. Miejsce magazynowania stałych odpadów palnych o powierzchni przekraczającej 500 m2 oraz miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych, w którym ilość odpadów jest większa niż 5 m3, wyposaża się, niezależnie od wyposażenia obiektu lub terenu w gaśnice zgodnie z odrębnymi przepisami, w punkty ze sprzętem gaśniczym zawierające: 

1) 2 gaśnice przewoźne po 25 kg lub 20 dm3 środka gaśniczego, przeznaczone do gaszenia grup pożarów A oraz B; 

2) 2 gaśnice przenośne o skuteczności gaśniczej co najmniej 55A i 183B każda; 

3) 2 koce gaśnicze o wymiarach co najmniej 2 m × 3 m; 

4) urządzenia lub środki przeznaczone do gaszenia pożarów grupy D, jeżeli wystąpienie takich pożarów jest możliwe, określone indywidualnie w warunkach ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym. 

2. W przypadku magazynowania wyłącznie odpadów palnych, których pożary zalicza się do grupy D, punkty ze sprzętem gaśniczym w miejscu magazynowania stałych odpadów palnych mogą być wyposażone tylko w urządzenia i środki, o których mowa w ust. 1 pkt 4. 

3. Miejsce, w którym magazynuje się ciekłe odpady palne w ilości większej niż 0,4 m3 i nieprzekraczającej 5 m3, niewyposażone w punkt ze sprzętem gaśniczym, o którym mowa w ust. 1, wyposaża się w punkt ze sprzętem gaśniczym zawierający: 

1) 1 gaśnicę przenośną o skuteczności gaśniczej co najmniej 183B na każde 2,5 m3 ciekłych odpadów palnych; 2) 1 koc gaśniczy o wymiarach co najmniej 2 m x 3 m. 

4. Odległość z każdego miejsca w strefie pożarowej z odpadami, w której może przebywać człowiek, do najbliższego punktu ze sprzętem gaśniczym jest nie większa niż 50 m. 

5. Do punktu ze sprzętem gaśniczym zapewnia się dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 

6. Punkty ze sprzętem gaśniczym zabezpiecza się przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych. 

7. Przepisów ust. 1–6 nie stosuje się do obiektów i terenów zakładów zabezpieczanych przez zakładową straż pożarną.