Projekt ustawy dot. zmian przepisów w zakresie rejestracji i użytkowania pojazdów

Planowane są zmiany przepisów w zakresie rejestracji i użytkowania pojazdów.

Niektóre zapisy projektu ustawy pozwolą ułatwić pracę stacji demontażu pojazdów. Łatwiej będzie można też wyrejestrować pojazd, który trafia na złom. Dziś po zezłomowaniu trzeba udać się z tablicami rejestracyjnymi, dowodem rejestracyjnym oraz dokumentami ze stacji demontażu do urzędu i tam załatwić formalności.

Po zmianach informację o zezłomowaniu pojazdu do bazy CEP wprowadzi stacja demontażu, a urzędnicy sami wyrejestrują pojazd. Organ rejestrujący dokonuje wyrejestrowania pojazdu z urzędu na podstawie informacji otrzymanej od administratora danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów o przekazaniu przez stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 16, niezwłocznie po dniu otrzymania tej informacji, jeżeli do tego dnia właściciel pojazdu nie złożył wniosku o wyrejestrowanie pojazdu na podstawie ust. 1 pkt 1 albo 6.”

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu zniszczone tablice będzie zagospodarowywał zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Kwestia ta do tej pory nie była precyzyjnie uregulowana. Projekt zakłada unormowanie działań stosowanych obecnie na stacjach demontażu.  Zaświadczenie o demontażu pojazdu powinno zawierać oświadczenie przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu o unieważnieniu dowodu rejestracyjnego oraz o zniszczeniu tablic rejestracyjnych przyjętego pojazdu wycofanego z eksploatacji i zagospodarowaniu ich zgodnie z przepisami o odpadach. Trzeba będzie zwracać szczególną uwagę na procedury niszczenia tablic i unieważnianiu dowodu rejestracyjnego.

Planowane są również zmiany w wystawianiu zaświadczeń o demontażu pojazdów. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu sporządzi zaświadczenie o demontażu pojazdu w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy otrzyma właściciel pojazdu, a drugi pozostanie u przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu. W przypadku pojazdu niezarejestrowanego na terytorium kraju przedsiębiorca prowadzący stację demontażu sporządzi zaświadczenie o demontażu pojazdu w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzyma właściciel pojazdu, drugi przekaże w terminie 7 dni Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, a trzeci pozostanie u przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu. Planowane jest zniesienie obowiązku wysyłania jednego druku zaświadczenia do organu rejestrowego.

Istotnym elementem zmian będzie również  to, że samochód osobowy może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu. Właściciel pojazdu składając wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, składać będzie równocześnie oświadczenie, że pojazd ten wymaga wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji  w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6, lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej. Warunkiem dopuszczenia samochodu osobowego do ruchu po jego czasowym wycofaniu jest wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu potwierdzone w centralnej ewidencji pojazdów. W przypadku braku w centralnej ewidencji pojazdów informacji o dodatkowym badaniu technicznym dopuszczenie do ruchu następuje na podstawie przedłożonego zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu. Mamy nadzieję, że te regulacja nie przyczyni się do wzrostu działalności szarej strefy.

Przewiduje się również zmiany dla kierowców m. in. w zakresie zniesienia obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy. Oprócz tego osoba, która kupi zarejestrowany wcześniej w Polsce pojazd, nie będzie musiała wymieniać tablic rejestracyjnych niezależnie od miejsca jego zarejestrowania. Składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice (tablicę) zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a

Projekt ustawy dopuszcza również zarejestrowanie pojazdu w urzędzie właściwym dla stałego lub czasowego zamieszkania. Przewiduje się dodatkowo rezygnację z nalepek kontrolnych. Przy zakupie pojazdu będzie można upoważnić salon samochodowy do złożenia wniosku o rejestrację w imieniu nowego właściciela pojazdu.

LINK DO PROCESU LEGISLACYJNEGO