Artykuł na sozosfera.pl – „Złom samochodowy bez zezwolenia”

W ramach wspólnych działań realizowanych na autostradzie A2 na terenie województwa łódzkiego funkcjonariusze WITD i policji wraz z pracownikami Krajowej Administracji Skarbowej, przy współdziałaniu z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi (WIOŚ), prowadzili wzmożone kontrole drogowe ukierunkowane na wykrywanie nielegalnego przemieszczania odpadów.

Podczas prowadzonej wspólnie akcji przedstawiciele WITD w Łodzi skontrolowali kilkadziesiąt ciężarówek, a podejrzenia inspektorów zwróciły używane części samochodowe przewożone przez litewskiego przewoźnika. Transport jechał z Wielkiej Brytanii na Litwę, jednak ze względu na to, że ładunek został zakwalifikowany jako odpad, a kierowca nie posiadał zezwolenia wymaganego przy transgranicznym przemieszczaniu odpadów, pojazd został skierowany na parking strzeżony. Od przewoźnika pobrano kaucję w wysokości 12 tys. zł.

Przy okazji GITD zapowiedział, że planowane są już kolejne kontrole w tym zakresie.

Źródło: sozofera.pl

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

W poniedziałek, 16 września opublikowano Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 4 ust. 4–6, które wchodzą w życie z dniem 22 lutego 2021 r.

Link do Dziennika Ustaw

Szczegółowy opis zmian został przesłany Członkom Stowarzyszenia w odrębnej korespondencji.

Recykling aut na zakręcie

W najnowszym wydaniu czasopisma o tematyce gospodarki obiegu zamkniętego Energia i Recykling ukazał się artykuł Prezesa Stowarzyszenia, Jakuba Smakulskiego o jakże prawdziwym tytule „Recykling aut na zakręcie” traktującym m.in. o zmianach przepisów, które w sposób najbardziej dotkliwy dotykają stacji demontażu pojazdów.

Zachęcamy do lektury.

Spotkanie w Ministerstwie Środowiska

We wtorek, 3 września 2019r. przedstawiciele Stowarzyszenia Eko-Auto: Adam Sołtys, Marcin Łomzik i Jakub Smakulski  wzięli udział w spotkaniu w Ministerstwie Środowiska w celu omówienia bieżących spraw związanych z prowadzeniem działalności w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy i wsparcia podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Pana Sławomira Mazurka odpowiedzialnego za gospodarkę odpadami.

Omówiono głównie zagadnienie obsługi Bazy Danych Odpadowych, zmian przepisów związanych z tzw. „ustawą pożarową” oraz problemów przedsiębiorców z rosnącymi kosztami zagospodarowania odpadów.  Przedstawiono aktualne wykazy kosztów gospodarowania odpadami ponoszonych przez stacje demontażu pojazdów. Wskazano na  wypaczenia w systemie, które nie realizują nałożonych obowiązków na przedsiębiorców. 

Uzyskaliśmy szczegółowe informacje na temat prowadzenia ewidencji odpadów w systemie elektronicznym, który ma wejść do pełnego użytku po 1 stycznia 2020 roku. Podczas rozmowy Prezes Stowarzyszenia wskazał na ewentualne kolizje przesyłanych informacji oraz danych dotyczących mas wytwarzanych, przetwarzanych i transportowanych odpadów, które mogą powstać. Przedstawiciele Ministerstwa rozwiali wiele wątpliwości i zaproponowali pomoc organów odpowiedzialnych za nadzór nad systemem.

Na samym końcu spotkania poruszono zagadnienia szarej strefy w branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Oprócz rozwiązań systemowych rozmawiano również nad konkretnymi działaniami służb odpowiedzialnych za kontrolę. Planowane uruchomienie kolejnych elementów Bazy Danych Odpadowych według założeń autorów ma jeszcze skuteczniej eliminować nieprawidłowości.

Członkowie Stowarzyszenia będą na bieżąco informowani o zakresie, jak i sposobie obsługi ewidencji odpadów.

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie […]

AKTUALIZACJA 22.08.2019

Ustawa z dn. 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Link do Ustawy


6 sierpnia Prezydent podpisał Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. (dalej: ustawa nowelizująca) zmieniającą ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, ze zm.) oraz siedem innych ustaw.

Najważniejszą zmianą dot. stacji demontażu pojazdów jest przedłużenie terminu do 5 marca 2020r. celem przystosowania decyzji na wytwarzanie i przetwarzanie oraz zbieranie odpadów do nowych regulacji.

Szczegółowe zmiany opisuje informacja.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji […]

Na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji.

Zmiana polega na  wyeliminowaniu obowiązku przystawiania pieczątki imiennej w wydawanych zaświadczeniach przez uprawnionego przedsiębiorcę. Zamiast pieczęci zostało zaproponowane wprowadzenie wydruku w treści dokumentu w miejscu przeznaczonym do przystawienia pieczęci – danych identyfikujących przedsiębiorcę wydającego ww. zaświadczenia i osobę je podpisującą.

W projekcie zaproponowano termin wejścia w życie ww. rozporządzenia  po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, ze względu na potrzebę dostosowania się do regulacji przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów lub punkty zbierania pojazdów

Zachęcamy do przesyłania opinii/uwag do ww. projektu na adres biuro@ekoauto.org

Link do procesu legislacyjnego

Konferencja uzgodnieniowa dot. projektu Rozporządzenia w sprawie wymagań ppoż – podsumowanie

W dniu 18 lipca 2019 roku odbywała się Konferencja uzgodnieniowa dot. projektu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Dyskusja nad zagadnieniami prawnymi trwała ponad pięć godzin. Z ramienia Stowarzyszenia EKO-AUTO branżę reprezentowali członek Stowarzyszenia, Marcin Łomzik oraz Prezes Stowarzyszenia, Jakub Smakulski.

Konferencja miała merytoryczny charakter, co dało się obserwować po jakości wnoszonych uwag do projektu Rozporządzenia. Stowarzyszenie EKO-AUTO okazało się najbardziej skuteczną organizacją w swojej branży, ponieważ uwzględniono w całości oraz częściowo sześć z dziesięciu złożonych uwag. Inne organizacje branżowe miału uwzględnione tylko dwie uwagi częściowo i pozostałe odrzucone.

Warto pokreślić, że przedstawiciele Stowarzyszenia EKO-AUTO przedstawili najwięcej propozycji rozwiązań do projektowanego aktu prawa spośród organizacji branżowych skupiających podmioty zajmujące się recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji. Merytoryczna dyskusja nadal jest najważniejszym elementem działalności naszej organizacji.
W kilku paragrafach udało się umieścić stacje demontażu pojazdów w ramach wyłączeń od wybranych przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową. Kwestia klasyfikacji odpadów w postaci pojazdów jako odpadów niepalnych została zamknięta jeszcze przed oficjalną dyskusją. Prowadzący jednoznacznie odniósł się do tego zagadnienia. Podkreślenia wymaga również zaangażowanie p. Łomzika jako prowadzącego dużą stację demontażu pojazdów, który wspierał w zagadnieniach praktycznych Prezesa Smakulskiego. Wskazywane rozwiązania dotyczyły zarówno małych i średnich przedsiębiorców. Dużo energii poświęcono na przekonanie prowadzących spotkanie, aby dokonać wydłużenia terminów wejścia w życie postanowień Rozporządzenia. Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji obiecali pochylić się jeszcze raz nad przedstawionymi postulatami. Przedstawicielom Stowarzyszenia EKO-AUTO szczególnie zależało na uniknięciu sytuacji, że operaty przeciwpożarowe będą musiały być ponownie opracowywane. Planowany projekt zakłada ochronę interesów podmiotów, które są w trakcie uzgadniania warunków zawartych w operatach przeciwpożarowych z komendantami Państwowej Straży Pożarnej.