Rozmowy na temat branży podczas panelu „Ochrona Środowiska” na Kongresie „Myśląc Polska”

W dniu 5 lipca 2019 r. przedstawiciel Stowarzyszenia
EKO-AUTO został zaproszony na panel „Ochrona środowiska” w ramach Kongresu Myśląc Polska .

W trakcie panelu w kuluarach przeprowadzona została rozmowa z Podsekretarzem Stanu, Panem Sławomirem Mazurkiem, który nadzoruje dziedzinę gospodarki odpadami, w tym recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Podczas rzeczowej i merytorycznej rozmowy zwrócono uwagę na skalę działalności szarej strefy w branży recyklingu samochodów oraz na negatywne konsekwencje wdrażania ostatniej nowelizacji ustawy o odpadach (tzw. ustawy pożarowej). Przedyskutowano również treść ostatniego projektu dotyczącego wymagań przeciwpożarowych dla stacji demontażu pojazdów. Szczegółowe uwagi zostały przyjęte przez ministra Mazurka.

W toku rozmowy potwierdzono również informacje o planowanym przesunięciu terminu składania wniosków o aktualizację posiadanych decyzji do dnia 5 marca 2020 roku.

Warto podkreślić, że p. Mazurek głęboko zainteresował się problemami stacji demontażu pojazdów.

Przedstawiciele Stowarzyszenia EKO-AUTO zaoferowali swoją pomoc w rzeczowej dyskusji i merytorycznym rozwiązywaniu bieżących problemów.

Konkluzje po posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej

AKTUALIZACJA 05.07.2019

04.07.2019r. Sejm przyjął Ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Link do obecnego brzmienia Ustawy.

Tekst Ustawy został przekazany do Senatu.

Proces legislacyjny

—————————

Podkomisja nadzwyczajna, po szczegółowym rozpatrzeniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3495) na posiedzeniach w dniach: 1 oraz 2 lipca 2019 r., przedstawiła sprawozdanie o ww. projekcie ustawy.

W treści projektu zaproponowano zapis dot. przedłużenia terminu złożenia wniosków o dostosowanie decyzji dotyczących zbierania oraz przetwarzania odpadów do 5 marca 2020 r.

Projekt będzie dalej procedowany przez Sejm.

Pełna treść sprawozdania Komisji z odbytych posiedzeń

Projekt Rozporządzenia MSWiA w sprawie wymagań ppoż.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Zachęcamy do zapoznania się z jego pełną wersją i uzasadnieniem oraz przesyłanie Państwa uwag do ww. projektu na adres biuro@ekoauto.org.

Link do procesu legislacyjnego

Pełna treść rozporządzenia

Nielegalny transport odpadów w szczecińskim porcie zatrzymany

W szczecińskim porcie funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali ponad 17 ton odpadów. Na odpady te składały się nieposegregowane elementy pochodzące z demontażu używanych samochodów. Wśród odpadów były opony, elementy tapicerki, zderzaki, fotele samochodowe, przewody elektryczne, tablice rozdzielcze i podzespoły elektroniczne.

Są to odpady, które objęte są zakazem wywozu poza obszar Unii Europejskiej. Ostatecznie miały dotrzeć do Gruzji. Według dołączonych dokumentów krajem nadania były Niemcy.

Ze względu na fakt, że dokumentacja towarzysząca przesyłce nie zawierała dokumentów wymaganych przy transporcie odpadów do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie skierowany został wniosek o ocenę przywożonego towaru pod kątem spełnienia definicji odpadu.

W ocenie szczecińskiego WIOŚ-u przewożony ładunek, należy zakwalifikować do odpadów. Inspekcja oceniała także, że przewóz odpadów z gumy i siedzeń samochodowych wypełnia definicję nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów, określoną w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów. Informacja o sprawie została również przekazana Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Źródło: https://sozosfera.pl/odpady/nielegalny-transport-odpadow-zatrzymany/

Prace nad zmianami ustawy Prawo o ruchu drogowym

Trwają intensywne prace nad zmiana przepisów w Prawie o ruchu drogowym, które mogą poprawić sytuację branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Rozważa się wprowadzenie przepisów umożliwiających egzekwowanie obowiązku złożenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu w ciągu 30 dni. Na chwilę obecną „szara strefa” często wykorzystuje luki w przepisach i pojazdy nie trafiają do legalnie działających stacji demontażu. Egzekwowanie obowiązku wyrejestrowania oraz przerejestrowania pojazdu może stanowić podstawę do likwidacji patologii.

Resort Infrastruktury rozważa również możliwość czasowego wycofania pojazdu z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy w przypadku konieczności wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji.
Zapis taki może być zagrożeniem dla systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Stowarzyszenie EKO-AUTO prowadzi bieżące konsultacje w zakresie przedstawionych propozycji.

O szczegółach będziemy informować naszych członków.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w środę 12.06.2019r. o godz. 10.00 w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym w Poznaniu przy ul. Rubież 46 w budynku C (wjazd nr 2).

Potwierdzenia uczestnictwa można dokonać poprzez adres e-mail: biuro@ekoauto.org lub telefonicznie  pod nr 533 666 815.

UWAGA! Nowe wzory druków ewidencji dla SDP

Informujemy, że z dniem 01.05.2019r. weszły w życie nowe wzory:

* kart przekazania odpadów,

* kart ewidencji odpadów,

* kart ewidencji odpadów niebezpiecznych,

* kart ewidencji komunalnych osadów ściekowych,

* kart ewidencji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

* kart ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Walka z szarą strefą – kontynuacja działań EKO-AUTO

W mediach coraz częściej pojawiają się informacje o podejmowanych akcjach  w związku z działającymi w sposób nielegalny punktami, gdzie demontuje się pojazdy.

Link do artykułu na portalu sozosfera.pl

Stowarzyszenie EKO-AUTO realizując jeden ze swoich głównych celów statutowych nieustannie współpracuje z  wojewódzkimi inspekcjami ochrony środowiska w likwidowaniu miejsc nielegalnego demontażu.

Z uwagi na procedury administracyjne wiąże się to z czasem niemniej efekty naszych działań są od dawna odczuwalne dla branży.

Zachęcamy do informowania nas o szarej strefie, abyśmy mogli cały czas walczyć o dobro legalnie działającej branży recyklingu.

UWAGA! Nowe wzory druków ewidencji dla SDP

W najbliższym czasie pojawią się zaktualizowane druki m. in.  kart przekazania odpadu, kart ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kart ewidencji odpadu.

Zmiany opierają się przede wszystkim na wyeliminowaniu konieczności równoległego posługiwania się przez przedsiębiorców
numerami REGON i NIP. Usuwa się wobec tego konieczność umieszczania nr REGON.

Numerem „podstawowym” ma pozostać nr NIP.

Na karcie przekazania odpadu w rubrykach dotyczących odpowiednio potwierdzenia przekazania odpadów, potwierdzenia przyjęcia odpadów do transportu i wykonaniu usługi transportu oraz potwierdzenia przyjęcia odpadu zmienione zostały opisy poprzez wykreślenie wyrazu „pieczęć”, a tym samym zmianie uległo ich brzmienie z „data, pieczęć i podpis” na „data i podpis”.

Druki mają obowiązywać od 1 maja 2019 roku.

Jak tylko pojawi się odpowiednie rozporządzenie przekażemy nowe wzory druków członkom Stowarzyszenia EKO-AUTO.

Link do rozporządzenia

Wizyta w Ministerstwie Przedsiębiorczości

W dniu 8 kwietnia 2019 roku Prezes Stowarzyszenia
EKO-AUTO Jakub Smakulski uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Omawiane były sprawy związane z przepisami dotyczącymi certyfikacji części samochodowych.

Poruszono również problem badań technicznych pojazdów, a w szczególności wskazano na luki w w systemie umożliwiające poruszanie się pojazdów, które powinny zostać poddane demontażowi w stacji demontażu pojazdów. Określono również propozycje zmian w przepisach odnośnie dopuszczenia do obrotu przedmiotów i wyposażenia części pojazdów związanych z bezpieczeństwem użytkowania pojazdów i ochrony środowiska.

Szczegółowe wyniki ustaleń zostaną przedstawione członkom Stowarzyszenia EKO-AUTO w najbliższym czasie.