Uchwalenie Rozporządzenia MF zmieniającego terminy składania sprawozdań finansowych dla NGO

10 marca 2022r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 561).

Wydłużenie przypadających w 2022 r. terminów m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych dotyczy:

  • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

Na podstawie rozporządzenia zostały przedłużone terminy dotyczące w szczególności: inwentaryzacji, sporządzenia zestawienia obrotów i sald, sporządzenia sprawozdania finansowego, jego przekazywania oraz zatwierdzenia dla wybranych jednostek. Rozporządzanie wydłuża również terminy dotyczące sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

❗POMOC DLA UKRAINY

Dołączamy się do akcji zainicjowanej przez stacje demontażu pojazdów mającej na celu zbiórkę apteczek z demontowanych pojazdów.

🇺🇦❗POMOC DLA UKRAINY ❗️🇺🇦🚨Apelujemy do wszystkich STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW o zbieranie apteczek pierwszej pomocy z demontowanych pojazdów 🇺🇦 Zjednoczmy siły w całej Polsce 💪

Zmiany w systemie SENT

Od 22 lutego 2022 r. systemem SENT zostanie objęty przewóz dwóch nowych grup towarów, w tym odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach, innych niż wymienione w ustawie o SENT, które są przywożone do Polski lub przewożone „w tranzycie” z jednego państwa członkowskiego UE do drugiego państwa członkowskiego UE, przez Polskę oraz przemieszczane na podstawie przepisów rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów.
Z obowiązku zgłaszania zwolnione będą przewozy odpadów, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 1013/2006, jeżeli ich ilość w przesyłce nie przekracza 20 kg.
Więcej informacji

Materiały informacyjne (pliki)

Firma RMB sponsorem Konferencji „Wyzwania dla branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2022 roku”

Niezmiernie nam miło przedstawić Państwu kolejnego sponsora Konferencji „Wyzwania dla branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2022 roku”, która odbędzie się 23 lutego br. w Kielcach.

Firma RMB wykonuje odzyskiwanie/unieszkodliwianie niebezpiecznych i nieszkodliwych odpadów specjalnych poprzez użycie licznych, powiązanych między sobą sekcji, będących w stanie oddzielać różne frakcje metalowe (żelazne i nieżelazne) obecne wewnątrz odpadów.

W trakcie Konferencji uczestnicy będą mieli okazję szerzej poznać ofertę firmy RMB podczas prezentacji ich działalności.

Poniżej zamieszczamy broszurę informacyjną, która pokrótce przedstawia historię firmy.

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

27 stycznia 2022r. odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami. Przedmiotem posiedzenia była kwestia wydawania zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami. Posiedzenie odbyło się z inicjatywy Prezesa Jakuba Smakulskiego, który zwrócił uwagę na fakt konieczności uzyskania nowych zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów w latach 2023 i 2024. Konieczność odnowienia obowiązujących decyzji wynika z upływającego 10-letniego terminu ich ważności.

Prezes Jakub Smakulski zaproponował kilka rozwiązań, które pozwolą na skrócenie postępowania administracyjnego, aby uniknąć wydłużania okresu oczekiwania na nowe pozwolenie. Trwają prace nad przygotowaniem projektów zmian przepisów (głównie Ustawy o odpadach).

Z inicjatywy prezesa odbędzie się również posiedzenie dotyczące możliwych rozwiązań wspierających prace urzędów marszałkowskich oraz starostw jako instytucji odpowiedzialnych za wydawanie decyzji. Zaznaczono bardzo istotny problem małej ilości kadr i dużej ilości postępowań, które będą się kumulowały w okresie 2023-2024.

Link do zapisu z obrad

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU PRAWO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Cykl ogólnopolskich konferencji naukowo-praktycznych pod hasłem „Prawo dla przedsiębiorców” stanowi wspólną inicjatywę Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Tegoroczna konferencja dzięki swojemu hybrydowemu trybowi zgromadziła ponad 200 uczestników. Tym razem jako temat przewodni wskazano wsparcie państwa na rzecz MŚP. Patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Samorząd Woj. Wlkp., Prezydent Miasta Poznania, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Okręgowa Izba Radców Prawnych oraz Wielkopolska Izba Adwokacka.

Przebieg wydarzenia skupiał się wokół trzech głównych paneli: Pomoc kryzysowa, Pomoc na rozwój oraz omówienie Wsparcia na rzecz MŚP z perspektywy przedsiębiorców. Stworzono tym samym przestrzeń do przedstawienia praktycznych doświadczeń przedsiębiorców, a także konkretnych postulatów zmian prawa, które mogłyby zoptymalizować dystrybucję środków publicznych.

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

1 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Tematem posiedzenia była analiza postulatów deregulacyjnych w zakresie gospodarki odpadami.
Członkowie zespołu analizowali sposób procedowania oraz zakres merytoryczny wybranych postulatów pozwalających uprościć obowiązujące przepisy w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów. Zebrany materiał zostanie przedstawiony na komisji sejmowej w celu poddania procedurom legislacyjnym. Prezes Smakulski zwrócił się z prośbą o poruszenie tematu decyzji dla stacji demontażu pojazdów, które będą tracić swoją ważność w latach 2023-2024. Propozycje, które będą zapobiegały utrudnieniom w pozyskiwaniu nowych pozwoleń zostaną przedstawione na posiedzeniu zespołu w dniu 10 stycznia 2022 roku.