Zmiany w rządzie – Ministerstwo Klimatu i Środowiska

W Dzienniku Ustaw ukazało się już rozporządzenia premiera, które przyporządkowało działy konkretnym ministrom. W wyniku rekonstrukcji rządu liczba ministerstw zmniejszyła się z 20 do 14.

Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka pokieruje działami administracji rządowej:

 • energia,
 • gospodarka wodna,
 • klimat,
 • środowisko.

Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a organami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska i Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

Więcej informacji

BDO vs. księgowość – proponowane zmiany

5 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Omawiany został projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach (druk UD 33), który w głównej mierze nakłada obowiązek połączenia danych związanych z obrotem odpadami  wraz z dokumentami księgowymi – rachunkami lub fakturami.

Posiadacz odpadów, sprzedawca odpadów lub pośrednik w obrocie odpadami, wystawiający fakturę lub rachunek, które obejmują przekazanie odpadów zrealizowane na podstawie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych, jest obowiązany wprowadzić do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) informacje o fakturze lub fakturze korygującej, dokumentującej co najmniej jedną czynność z zakresu gospodarowania odpadami, obejmujące numer faktury, datę wystawienia faktury, numer identyfikacji podatkowej nabywcy, kod odpadu i jego masę wyrażoną w tonach, wartość sprzedaży netto oraz kwotę należności ogółem wskazaną na fakturze.

Organy uprawnione do wglądu:

 • minister właściwy do spraw klimatu,
 • administrator, jeżeli nie jest nim minister właściwy do spraw klimatu,
 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska
 • marszałek województwa,
 • wojewoda,
 • starosta,
 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
 • organy Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • zarząd związku międzygminnego utworzonego w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • Policja,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • organy nadzoru górniczego
 • organy Krajowej Administracji Skarbowej.

Zakres kar jest taki sam jak przy karach związanych z wprowadzaniem informacji do BDO po wymaganym terminie. W praktyce oznacza to obowiązek wprowadzania danych na bieżąco.

Stowarzyszenie Eko-Auto podkreśliło, że planowana zmiana przepisów nie gwarantuje zabezpieczenia informacji handlowych, które mogą w sposób niekontrolowany być wykorzystane przez konkurencję. Informacja handlowa np. o wysokości cen sprzedaży złomu lub marży w pośrednictwie obrotu złomem nie może być dostępna dla tak szerokiego grona odbiorców. Dostęp do takich danych powinien być obwarowany szczegółowymi procedurami.

Prezes Samulski zaproponował wdrażanie przepisów etapami, aby można było się przygotować do zaadaptowania systemów informatycznych. Warunkiem wprowadzenia projektu jest stabilne, sprawne i bezproblemowe funkcjonowanie Bazy Danych Odpadowych (BDO).

Projekt zakłada wejście w życie projektu ustawy z dniem 1 stycznia 2021 r.

PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE NIE STRASZNE DLA STACJI DEMONTAŻU

02.03.2020 zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Duża część przepisów obowiązuje już od drugiego marca, jednak Ustawodawca pozostawił nam także czas na dostosowanie  zakładów do nowych wytycznych. 

Ważnym paragrafem obowiązującym firmy od wejścia rozporządzenia jest  § 38. Dużo stacji zajętych składaniem nowych wniosków zapomniała o tym punkcie. Poniżej przedstawiamy przykładowe urządzenia, w które zakłady mogą być wyposażone :

 • 2 Gaśnice przewoźne po 25 kg lub 20 dm3 środka gaśniczego, przeznaczone do gaszenia grup pożarów A oraz B. Proponowana gaśnica przewoźna GP 25x ABC do 245 Kv
 • 2 gaśnice proszkowe o skuteczności gaśniczej co najmniej 55A i 183B każda

(proponowana gaśnica GP12x ABC ES (55A 233 BC)

 • 2 koce gaśnicze o wymiarach 2m x 3mdN

01.09.2020 mocy prawnej nabiera §17, §18 oraz § 39 ust. 1. pkt. 1. W dwóch pierwszych paragrafach określone są wysokości magazynowania odpadów na placach oraz w budynkach. W odniesieniu do budynków warto zaznaczyć maksymalną wysokość na jaką możemy magazynować odpady np. linią na ścianie. 

Dobrą wiadomością dla stacji demontażu pojazdów jest fakt, że przepisy najtrudniej będzie spełnić  największym magazynującym i przetwarzającym. W naszej branży niestety pożary miały miejsce także w takich podmiotach, co zostało zauważone przez Ustawodawcę. 

Poniżej przedstawiamy omawiane paragrafy zgodnie z Dziennikiem Ustaw oraz link do strony rządowej z rozporządzeniem.

APELUJEMY!!!! PROSZĘ DOSTOSOWYWAĆ SIĘ DO NOWYCH PRZEPISÓW. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000296


§ 17. 1. Maksymalna wysokość magazynowania stałych odpadów palnych poza budynkami nie przekracza: 

1) 4 m – w przypadku odpadów:

a)  magazynowanych w stosach,
b)  z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon,
c)  wielomateriałowych zawierających w ponad 20% swojej masy materiały z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych lub rozdrobnionych opon;
2) 6 m – w przypadkach innych niż określone w pkt 1. 

2. Dopuszcza się powiększenie o 50% maksymalnej wysokości magazynowania stałych odpadów palnych, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku stosu, sterty, pryzmy, hałdy, zwału lub innej formy ukształtowania zwartego skupiska magazynowanych odpadów, uformowanych w sposób zapewniający utrzymanie ich kształtu (stabilności), z zachowaniem kąta nachylenia płaszczyzn ograniczających ich boczne powierzchnie nieprzekraczającego: 

1) 600 – w przypadku odpadów palnych sprasowanych w prostopadłościany lub zbelowanych;

2) 450 – w pozostałych przypadkach. 

3. Ograniczenia maksymalnej wysokości magazynowania stałych odpadów palnych nie stosuje się w przypadku stref pożarowych chronionych przez stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne lub pianowe. W takim przypadku wysokość ustalana jest indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb w zakresie zapewnienia stabilności, o której mowa w ust. 2, oraz właściwego działania stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych lub pianowych i jest uwzględniana w operacie przeciwpożarowym, a także w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli taka instrukcja jest wymagana. 

§ 18. 1. Odpady palne w budynku magazynuje się w odległości od przekrycia dachu lub sufitu większej niż: 1 m – w przypadku wysokości magazynowania do 3 m włącznie;
1,5 m – w przypadku wysokości magazynowania od 3 m do 6 m włącznie;
2 m – w przypadku wysokości magazynowania większej niż 6 m. 

2. W budynku wyposażonym w stałe urządzenie gaśnicze wodne lub pianowe wysokość magazynowania ustala się z uwzględnieniem potrzeb w zakresie właściwego działania tych urządzeń. 

§ 39. 1. W obiektach budowlanych lub ich częściach oraz innych miejscach przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów: 

 • 1)  stosuje się instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, o której mowa w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, jeżeli wynika to z tych przepisów oraz w przypadku gdy: 
 • a)  powierzchnia strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, przekracza 1000 m2,
  b)  objętość ciekłych odpadów palnych jest większa niż 5 m3,
  c)  występuje strefa zagrożenia wybuchem;
  2)  przeprowadza się co najmniej raz w roku ćwiczenia w zakresie postępowania na wypadek pożaru – w przypadku gdy: 
  • a)  powierzchnia strefy pożarowej z odpadami przekracza 1000 m2, a łączna powierzchnia wszystkich stref z odpadami przekracza powierzchnię 2000 m2,
  • b)  objętość ciekłych odpadów palnych jest większa niż:

– 10 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C, 

– 60 m3 – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C, 

c) występuje strefa zagrożenia wybuchem lub pomieszczenie zagrożone wybuchem. 

2. O terminie i zakresie przeprowadzenia ćwiczeń w zakresie postępowania na wypadek pożaru powiadamia się właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej nie później niż na 14 dni przed ich przeprowadzeniem. Do powiadomienia załącza się plan ćwiczeń. 

3. W ćwiczeniach w zakresie postępowania na wypadek pożaru umożliwia się udział jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

§ 38. 1. Miejsce magazynowania stałych odpadów palnych o powierzchni przekraczającej 500 m2 oraz miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych, w którym ilość odpadów jest większa niż 5 m3, wyposaża się, niezależnie od wyposażenia obiektu lub terenu w gaśnice zgodnie z odrębnymi przepisami, w punkty ze sprzętem gaśniczym zawierające: 

1) 2 gaśnice przewoźne po 25 kg lub 20 dm3 środka gaśniczego, przeznaczone do gaszenia grup pożarów A oraz B; 

2) 2 gaśnice przenośne o skuteczności gaśniczej co najmniej 55A i 183B każda; 

3) 2 koce gaśnicze o wymiarach co najmniej 2 m × 3 m; 

4) urządzenia lub środki przeznaczone do gaszenia pożarów grupy D, jeżeli wystąpienie takich pożarów jest możliwe, określone indywidualnie w warunkach ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym. 

2. W przypadku magazynowania wyłącznie odpadów palnych, których pożary zalicza się do grupy D, punkty ze sprzętem gaśniczym w miejscu magazynowania stałych odpadów palnych mogą być wyposażone tylko w urządzenia i środki, o których mowa w ust. 1 pkt 4. 

3. Miejsce, w którym magazynuje się ciekłe odpady palne w ilości większej niż 0,4 m3 i nieprzekraczającej 5 m3, niewyposażone w punkt ze sprzętem gaśniczym, o którym mowa w ust. 1, wyposaża się w punkt ze sprzętem gaśniczym zawierający: 

1) 1 gaśnicę przenośną o skuteczności gaśniczej co najmniej 183B na każde 2,5 m3 ciekłych odpadów palnych; 2) 1 koc gaśniczy o wymiarach co najmniej 2 m x 3 m. 

4. Odległość z każdego miejsca w strefie pożarowej z odpadami, w której może przebywać człowiek, do najbliższego punktu ze sprzętem gaśniczym jest nie większa niż 50 m. 

5. Do punktu ze sprzętem gaśniczym zapewnia się dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 

6. Punkty ze sprzętem gaśniczym zabezpiecza się przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych. 

7. Przepisów ust. 1–6 nie stosuje się do obiektów i terenów zakładów zabezpieczanych przez zakładową straż pożarną. 

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami przy Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Dnia 10 sierpnia 2020r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców omawiane zostały tematy dotyczące funkcjonowania BDO. Instytut odnotował już pierwsze importy danych wykonywane przez stacje demontażu pojazdów. W okresie listopad-grudzień planowane są wdrożenia odnośnie sprawozdań dotyczących sprawozdań za rok 2020. Sprawozdawczość wytwórców w ocenie przedstawicieli Instytutu działa poprawnie, przy oczywistych jednostkowych niedoskonałościach.

Wprowadzane są poprawki w API w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłaty produktowej i wytwarzania odpadów. Zidentyfikowane problemy będą wdrażane w najbliższych dniach. Instytut Ochrony Środowiska głównie skupia się na eliminowaniu błędów i usprawnianiu pracy API w celu integracji BDO.

Prezes Jakub Smakulski poprosił o usprawnienie działania kilku elementów BDO takich jak check boxy sprawdzające poprawność wykonanego sprawozdania, czy możliwość zaznaczania więcej niż jednej karty przekazania odpadu w przypadku wprowadzania jej do ewidencji. Przedstawiciel Instytutu potwierdził również, że poziomy odzysku i recyklingu wprowadzane będą ręcznie do sprawozdania. Takie wytyczne przekazało pracownikom instytutu Ministerstwo Środowiska, które  zajmowało się nadzorem nad wdrażaniem systemu. 

Konkurs „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs: „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 27 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Więcej o Konkursie https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami przy Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

20 lipca odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki odpadami poświęcone funkcjonowaniu Bazy Danych Odpadowych.

Na spotkaniu omawiano problemy techniczne funkcjonowania Bazy. Przedstawiono również propozycje modernizacji i usprawnienia działania wybranych elementów. Przedstawiciele organizacji branżowych zwracali uwagę na kwestie związane z sprawnością działania bazy oraz dostępu do systemu dla użytkowników podrzędnych i użytkowników głównych.

W swoim wystąpieniu prezes Jakub Smakulski przedstawił zagadnienia dotyczące możliwości eksportu kart przekazania odpadu do arkusza kalkulacyjnego w celu weryfikacji danych i dokonania obliczeń bilansów. Również system nie wyświetla informacji o masie zawartej w karcie przekazania odpadu, jak i procesie odzysku i recyklingu. Pojawienie się takich informacji w wykazie kart przekazania odpadu ułatwiłoby weryfikację i kontrolę. Zaznaczył również problem dużej ilości kart przekazania odpadu w systemie, które został y odrzucone, a nie dokonano zatwierdzenia korekty karty. Zwrócono również uwagę na kwestie składania kilku różnych sprawozdań w więcej niż jednym terminie. Powoduje to zagrożenie złożenia sprawozdania i zablokowania systemu do składania następnych deklaracji.

Prezes Smakulski podkreślił jako jeden z głównych problemów wprowadzanie danych dotyczących pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Z szacunków Stowarzyszenia EKO-AUTO istnieje problem wprowadzenia danych ok. 500 000 pojazdów. Dodatkową barierą jest fakt, że nie wszystkie systemy są zintegrowane za pośrednictwem API oraz nie wszystkie podmioty korzystają ze specjalistycznego oprogramowania, które często sprawia problemy w przesyle danych.  Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska obiecał zająć się problemem importu danych pojazdów z arkusza kalkulacyjnego do Bazy Danych Odpadowych. W najbliższym czasie będziemy oczekiwali wyników prac Instytutu.

Następne spotkanie robocze jest przewidziane na 10 sierpnia 2020 r. na godz. 11:30.

Królowie stacji demontażu – artykuł SAMAR

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego na temat statystyk dot. demontażu samochodów osobowych w 2019r.

70% aut, które trafiły do kasacji, wyprodukowano przed 2000 rokiem, a najwięcej z nich reprezentowało rocznik 1999. W zdecydowanej większości – ponad 99% – do demontażu swoje samochody oddawali właściciele prywatni/osoby fizyczne; niespełna 1% aut do złomowania przekazały firmy.

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami przy Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Dziś odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami przy Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Prezes Smakulski zaapelował aby zorganizować spotkanie techniczne w sprawie błędów i kłopotów z obsługa Bazy Danych Odpadowych (BDO) z przedstawicielami Instytutu Ochrony Środowiska. Przedstawiciele Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zobowiązał się do zorganizowania takiego spotkania.

Prezes Smakulski wskazał również na problem dotyczący zatwierdzania sprawozdań i blokowania możliwości wypełniania pozostałych sprawozdań i przesyłania jednorazowo całej grupy sprawozdań.

Podczas posiedzenia zespołu wskazano również problemy upoważnień dla osób składających sprawozdanie, ochrony danych osobowych oraz uprawnień różnych organizacji odzysku ze względu na ich zakres działania.

W dalszej części posiedzenia zespołu omawiany został temat rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Prezes Smakulski postulował o zmianę ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji aby producenci pojazdów ponosili rzeczywistą odpowiedzialność za wprowadzany produkt, a nie iluzoryczną, która obecnie panuje. Koszt zagospodarowania odpadów za pojazd na rynku wynosi 1 zł (odnotowane są również stawki mniejsze wynoszące kilkadziesiąt groszy), gdzie koszt zagospodarowania jednej opony wynosi 2 zł. Ustawa wymaga zmiany systemy aby Wprowadzający produkt (pojazd) na rynek ponosił realne koszty jego zagospodarowania.