Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami z Zespołem Roboczym ds. Transportu

16 marca 2023 roku odbyło się połączone posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami z Zespołem Roboczym ds. Transportu. Przedmiotem obrad były zagadnienia dotyczące opłaty produktowej związanej z wprowadzaniem produktów w postaci oleju silnikowego, przekładniowego oraz opon.

Omówiono również propozycje zmian deregulacyjnych, które są już od lat proponowane przez Stowarzyszenie EKO-AUTO. Prezes Jakub Smakulski wyraził poparcie dla projektów obniżenia zabezpieczenia roszczeń, zmiany zasad obliczania mas magazynowanych odpadów oraz uproszczenia procedury przenoszenia zezwoleń wydanych dla stacji demontażu pojazdów. Są to zagadnienia przedstawiane wielokrotnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz omawianych na spotkaniach z parlamentarzystami.