Obniżenie zabezpieczenia roszczeń – ulga dla przedsiębiorców

Informujemy, że trwają prace nad zmianą przepisów Ustawy o odpadach m. in. w zakresie wpłacanego zabezpieczenia roszczeń dla magazynowanych odpadów.

Zaproponowano zapis redukcji opłaty: „Wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako połowę iloczynu największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, oraz stawki zabezpieczenia roszczeń.”
Drugim istotnym zapisem jest: „W przypadku, gdy odpady mają być magazynowane w miejscu magazynowania odpadów innym niż instalacja, obiekt budowlany lub jego część za największą masę odpadów, o której mowa w ust. 3, przyjmuje się masę wskazaną we wniosku, o którym mowa w art. 42 ust. 1 albo w art. 42 ust. 2”.
Zapisy ustawy są odpowiedzią apeli środowiska stacji demontażu pojazdów reprezentowanych przez Stowarzyszenie EKO-AUTO. Celem projektu jest ograniczenia uciążliwości finansowych i administracyjnych dla podmiotów prowadzących recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji.
W rezultacie prac zespołów roboczych, w ramach których prężnie działa Stowarzyszenie EKO-AUTO, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zawnioskował o poszerzenie możliwości wniesienia formy zabezpieczenia w formie zastawu rejestrowego, hipoteki oraz weksla.

Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych