Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami przy Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

20 lipca odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki odpadami poświęcone funkcjonowaniu Bazy Danych Odpadowych.

Na spotkaniu omawiano problemy techniczne funkcjonowania Bazy. Przedstawiono również propozycje modernizacji i usprawnienia działania wybranych elementów. Przedstawiciele organizacji branżowych zwracali uwagę na kwestie związane z sprawnością działania bazy oraz dostępu do systemu dla użytkowników podrzędnych i użytkowników głównych.

W swoim wystąpieniu prezes Jakub Smakulski przedstawił zagadnienia dotyczące możliwości eksportu kart przekazania odpadu do arkusza kalkulacyjnego w celu weryfikacji danych i dokonania obliczeń bilansów. Również system nie wyświetla informacji o masie zawartej w karcie przekazania odpadu, jak i procesie odzysku i recyklingu. Pojawienie się takich informacji w wykazie kart przekazania odpadu ułatwiłoby weryfikację i kontrolę. Zaznaczył również problem dużej ilości kart przekazania odpadu w systemie, które został y odrzucone, a nie dokonano zatwierdzenia korekty karty. Zwrócono również uwagę na kwestie składania kilku różnych sprawozdań w więcej niż jednym terminie. Powoduje to zagrożenie złożenia sprawozdania i zablokowania systemu do składania następnych deklaracji.

Prezes Smakulski podkreślił jako jeden z głównych problemów wprowadzanie danych dotyczących pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Z szacunków Stowarzyszenia EKO-AUTO istnieje problem wprowadzenia danych ok. 500 000 pojazdów. Dodatkową barierą jest fakt, że nie wszystkie systemy są zintegrowane za pośrednictwem API oraz nie wszystkie podmioty korzystają ze specjalistycznego oprogramowania, które często sprawia problemy w przesyle danych.  Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska obiecał zająć się problemem importu danych pojazdów z arkusza kalkulacyjnego do Bazy Danych Odpadowych. W najbliższym czasie będziemy oczekiwali wyników prac Instytutu.

Następne spotkanie robocze jest przewidziane na 10 sierpnia 2020 r. na godz. 11:30.