Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami.

W dzisiejszym posiedzeniu Zespołu roboczego ds. recyklingu i gospodarki odpadami, które odbyło się w formie zdalnej przedstawiono postulaty dotyczące ewidencji odpadów prowadzonej w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej. Rozważano kwestie prowadzenia ewidencji kart przekazania odpadów w formie druków, a ewidencję odpadów wytwarzanych i przetwarzanych w formie elektronicznej. Podjęte zostaną działania w celu doprecyzowania sposobu prowadzenia ewidencji odpadów.
Prezes Smakulski podniósł kwestię zagadnienia związanego z zabezpieczeniem roszczeń finansowych od magazynowanych odpadów. Problemem w kraju jest odmienna interpretacja przepisów przez organy wydające decyzje. Stowarzyszenie Eko-Auto na bieżąco monitoruje prowadzone postępowania administracyjne na terenie całego kraju i wychwytuje rozbieżności w stosowaniu przepisów prawa.
Wymaganie wnoszenia zabezpieczenia roszczeń dotyczących magazynowanych odpadów powstałych w wyniku wytworzenia oraz oczekujących na przetwarzanie stawia w niekorzystnej sytuacji stacje demontażu wobec podmiotów, które wnoszą opłatę tylko za odpady magazynowane oczekujące na przetworzenie.
Stowarzyszenie EKO-AUTO aktywnie pomaga członkom w celu uzyskania jak najbardziej korzystnego rozwiązania kwestii formy zabezpieczenia roszczeń. Zamiast wnoszenia depozytu, co jest najczęściej stosowaną formą, podjęto również działania w celu zaakceptowania przez organy wydające decyzje polis ubezpieczeniowych i gwarancji ubezpieczeniowych.
Prezes Smakulski zawnioskował o korektę aktualnych przepisów w celu jednoznacznego określenia wymagań odnośnie formy zabezpieczenia roszczeń, tak aby nie podlegały one indywidualnym interpretacjom.
Stowarzyszenie EKO-AUTO podejmuje również działania w celu zmian konkretnych przepisów, aby uniemożliwić działalność szarej strefy, która w czasie trwania pandemii zwiększyła swoją aktywność.

Następne posiedzenie Zespołu zostało przewidziane na 1 czerwca 2020 r.