Spotkanie Zespołu ds. Recyklingu w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

W dniu 27 września 2019 r. odbyło się spotkanie Zespołu Roboczego ds. recyklingu i gospodarki odpadami Rady Przedsiębiorców przy Biurze Rzecznika Małych i Średnich przedsiębiorców.

Branżę recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji reprezentowało Stowarzyszenie Eko-Auto. W ramach pracy zespołu ds. recyklingu omówiono tematy projekty rozporządzenia Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Poproszono Rzecznika o ustalenie terminu publikacji rozporządzenia na dzień 5 marca 2020 r. W ramach rozmów omówiono obciążenia dla przedsiębiorców wynikające z planowanego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Podkreślono, że obecne zmiany przepisów już nakładają na legalnie działające podmioty zbyt duże wymogi, które wiążą się z niepotrzebnymi kosztami.
Zwrócono również uwagę na problem związany z zapisem art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Treść artykułu zobowiązuje do umieszczania numeru rejestrowego BDO na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością. Brak jednoznacznego wskazania, na których dokumentach należy umieszczać numer rejestrowy uznane zostało za dość istotną uciążliwość w prowadzeniu działalności gospodarczej. Szczegółowe omówienie spraw związanych z działaniem Bazy Danych Odpadowych (BDO) zaplanowano na dzień 28 października 2019 r.

Ustalono również, że do 14 października br. organizacje złożą swoje uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.


W związku z tym prosimy naszych Członków o przekazanie swoich uwag do projektu do dnia 12 października 2019 r.