Konkluzje po posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej

AKTUALIZACJA 05.07.2019

04.07.2019r. Sejm przyjął Ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Link do obecnego brzmienia Ustawy.

Tekst Ustawy został przekazany do Senatu.

Proces legislacyjny

—————————

Podkomisja nadzwyczajna, po szczegółowym rozpatrzeniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3495) na posiedzeniach w dniach: 1 oraz 2 lipca 2019 r., przedstawiła sprawozdanie o ww. projekcie ustawy.

W treści projektu zaproponowano zapis dot. przedłużenia terminu złożenia wniosków o dostosowanie decyzji dotyczących zbierania oraz przetwarzania odpadów do 5 marca 2020 r.

Projekt będzie dalej procedowany przez Sejm.

Pełna treść sprawozdania Komisji z odbytych posiedzeń