Nowe informacje dot. magazynowania odpadów na SDP

W związku z przeprowadzonymi rozmowami i przedstawionymi stanowiskami Stowarzyszenia Eko-Auto, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na wniosek Prezesa Jakuba Smakulskiego rozważy ponownie kwestie związane nowymi obowiązkami magazynowania odpadów na stacjach demontażu.

Przeanalizowano również kwestię konieczności uchwalania nowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opiniowanie zezwoleń dla miejsc funkcjonowania stacji demontażu.

Minister przychylił się do sugestii, że Starostwa wydawały decyzje „niefrasobliwie” i wskazał kierunek do wydawania decyzji przez Marszałków Województw.

Zagadnienie operatu przeciwpożarowego zostało podtrzymane przez Ministra Środowiska. Minister nie wykluczył możliwości zwolnienia mniejszych podmiotów z restrykcyjnych obowiązków przepisów p-poż. Jest to jeden z głównych postulatów stowarzyszenia.

W kwestii obowiązku posiadania gruntu na własność lub użytkowania wieczystego dla stacji demontażu Minister zobowiązał się do gruntownego przeanalizowania zasadności tego przepisu. Warto podkreślić, że Poseł Józef Brynkus wielokrotnie popierał postulaty przedstawione przez Stowarzyszenie Eko-Auto.