Posiedzenia Komisji Sejmowych związane z działalnością stacji demontażu

 

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO brał w miniony czwartek udział w posiedzeniach komisji sejmowych, które  swoją tematyką związane były z działalnością stacji demontażu pojazdów oraz szeroko pojętej branży recyklingu.

Poniżej zamieszczamy brief komisji.

Posiedzenie Komisji Finansów dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym sprzedaży samochodów
Posiedzenie komisji dotyczyło m. in. zagadnień związanych ze zmianą podatku akcyzowego do sprowadzanych pojazdów. Podczas dyskusji zwrócono na kilka zagadnień związanych z podstawą naliczania podatku akcyzowego. Senator Peczkis zwrócił uwagę na fakt, że obecnie deklarowana wartość sprowadzanego pojazdu np. z Niemiec jest często zaniżana, ponieważ w Niemczech nie ma obowiązku deklarowania ceny sprzedaży samochodu. Posłanka Masłowska zwróciła uwagę na konieczność uwzględniania zagadnień szkodliwości pojazdów na środowisko naturalne, szczególnie w zakresie emisji spalin. Przedstawiciel Ministra Finansów sekretarz stanu  – Wiesław Janczyk przyznał rację, że warto przeanalizować sens wyższej stawki akcyzowej dla sprowadzanych pojazdów o pojemności silnika powyżej 2000 cm3. Posłanka Krystyna Skowrońska zwróciła uwagę na fakt, że nadal nie wiadomo kto będzie wnioskodawcą nowego projektu ustawy o zmianie stawek akcyzowych. Czy będzie to projekt Rządowy czy projekt poselski? Prezes Smakulski podczas dyskusji zwrócił uwagę na konieczność wykluczenia z dyskusji kilku mitów związanych z używanymi samochodami. Podkreślił również fakt, że spora część sprowadzanych pojazdów trafia do szarej strefy, a nie do legalnie działających stacji demontażu pojazdów, zwłaszcza mając na uwadze ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli, która zarzuca prowadzącym stacje kontroli pojazdów, że diagności dopuszczają do ruchu samochody z poważnymi wadami zagrażającymi bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Posiedzenie Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami na temat gospodarki zużytymi oponami (rozwiązania prawne, możliwości, trudności – stan obecny i perspektywy)

W tym samym dniu Prezes Smakulski wziął udział w posiedzeniu podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami, która skupiała swoje obrady na rynku odpadów z opon samochodowych. Podczas dyskusji zwrócono uwagę na fakt napływu do Polski zużytych opon z zagranicy bez dodatkowych pozwoleń w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów. Podsekretarz Stanu Sławomir Mazurek wskazał, że nie ma możliwości prawnej, aby powstrzymać napływ tego rodzaju odpadów, ponieważ mogą być one sprowadzane na podstawie tzw. „zielonej listy”. Jeden z Posłów zaproponował, aby legalnie działające zakłady przetwarzania były w szczególny sposób oznakowane, aby obywatele mieli jasny przekaz, który zakład działa legalnie, a który nielegalnie. Zwracamy uwagę, że taki postulat odnośnie stacji demontażu pojazdów wielokrotnie przytaczał Prezes Smakulski. Wiceminister Sławomir Mazurek stwierdził, że są to zagadnienia, które warto rozważyć. Przedstawiciel Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, Dyrektor Generalny Piotr Sarnecki zwrócił się z apelem o lepsze uszczelnienie systemu i zintensyfikowanie kontroli podmiotów działających nielegalnie. Prezes Smakulski podkreślał, że sytuacja rynku zużytych opon i odpadów z nich powstałych jest obecnie niekorzystna dla stacji demontażu pojazdów. Na rynku znajduje się za dużo surowca i zakłady odbierające odpady wykorzystują sytuację do podwyższania stawek za odbiór. Dyrektor Sarnecki zwrócił uwagę, że wzrost ceny odbioru spowodowany jest faktem spadku ceny granulatu wytworzonego z przetwarzanych opon i stąd konieczność pokrycia kosztów. Jest to kolejny przykład, że koszty zagospodarowania opon zmuszona będzie ponosić stacja demontażu pojazdów i nie pomogą w tym jednorazowe akcje darmowego odbioru opon, które nie rozwiązują problemu systemowo. Spotkanie Podkomisji zakończyło się postulatem spotkania przedstawicieli branży w celu szczegółowego omówienia ewentualnych zmian w przepisach.

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nt. spełnienia przez Polskę warunków umożliwiających uruchomienie środków pomocowych Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej w gospodarce odpadami

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska Prezes Smakulski monitorował sytuację w aspekcie pozyskiwania dotacji na inwestycje w gospodarkę odpadami, a szczególnie odpadami pochodzącymi z pojazdów wycofanych z eksploatacji.