Podsumowanie działalności Stowarzyszenia EKO-AUTO w 2016r.

 

podsumowanie-eko-auto

Miniony rok był dla Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO pełen pracy i nowych inicjatyw.

Poniżej wymieniamy tylko część aktywności, które Stowarzyszenie podjęło w ramach systemowego wspierania działalności stacji demontażu pojazdów w 2016 roku:

– złożenie Petycji w sprawie podjęcia natychmiastowych działań naprawczych dla stacji demontażu pojazdów,

– sukces Ogólnopolskiej Konferencji „Recykling na murawie” zorganizowanej we wrześniu 2016r. na terenie PGE Narodowy,

– udział w europejskich konsultacjach na temat dyrektywy 53/2000/WE i branży ELV w Unii Europejskiej,

– nawiązywanie współpracy z polskimi i zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu działalności (Australia, Stany Zjednoczone, Kanada),

– prace nad projektem rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów,

– prace nad projektem ustawy w sprawie zmiany ustawy o podatku akcyzowym,

– udział w konsultacjach publicznych projektu ustawy Prawo o ruchu drogowym,

– udział w posiedzeniach Komisji ds. monitorowania gospodarki odpadami, a w szczególności pracach nad krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami,

– Stowarzyszenie zostało włączone do procesu zaopiniowania projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,

– działania na rzecz likwidowania szarej strefy,

– patronat nad imprezami o tematyce motoryzacyjnej m.in. Moto Wrak Race.

Jedną z inicjatyw, z której jesteśmy bardzo dumni jest zrealizowany pod koniec 2016 roku cykl regionalnych spotkań branżowych dla właścicieli stacji demontażu na terenie całej Polski. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w branży. Pomysł powstał na kanwie sygnałów, które docierały do nas ze strony stacji demontażu
o wyraźnej potrzebie tego typu spotkań.
Spotkania odbywały się pod hasłem „Przyszłość i wyzwania dla branży recyklingu w obliczu niejasnych uwarunkowań prawnych” i służyły wymianie doświadczeń przedsiębiorców oraz uzyskaniu najnowszych informacji o zmianach w branży.

Zainteresowanie spotkaniami przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Podczas spotkań uczestnicy wdawali się w gorące dyskusje i debatowali nad przyszłością branży i problemami, z którymi zmaga się branża. Padły również nowe pomysły i idee.

 spotkania

Jesteśmy przekonani, że te i inne podejmowane przez Stowarzyszenie wspólnie z Wami inicjatywy przyczynią się do poprawy funkcjonowania branży i znajdą wyraźne przełożenie na sytuację i działalność stacji demontażu pojazdów.

W 2017 roku czeka nas jeszcze więcej pracy, ale wierzymy, że razem z Wami, przedstawicielami stacji demontażu pojazdów, jesteśmy w stanie odnieść wspólny sukces!

Wszystkich, którzy pragną mieć udział w budowaniu prężnej branży recyklingu zachęcamy do współpracy
i członkostwa.