Rzecznik MŚP zwraca się do Marszałków Województw z prośbą o stosowanie przepisów KPA

Biuro Rzecznika MiŚP zwróciło się do Przewodniczącego Konwentu Marszałków z prośbą o stosowanie przez Marszałków Województw przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

Jest to reakcja na inicjatywę i uwagi zgłoszone przez Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO w dniu 20 lutego 2020 r. w Biurze Rzecznika MŚP podczas posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami, na którym informowaliśmy o potencjalnych barierach dla prowadzenia działalności gospodarczej, wskazując w szczególności na ryzyka związane ze sposobem procedowania przez urzędników wniosków o zmianę posiadanych decyzji.

Na posiedzeniu tym obecny był również Pan Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, który zgodził się z naszymi postulatami odnośnie potrzeby przyjaznego prowadzenia postępowań w tych sprawach.

W związku z powyższym Rzecznik MŚP pismem z dnia 20 lutego 2020 r. skierowanym do Przewodniczącego Konwentu Marszałków Pana Władysława Ortyla, zaapelował, by Marszałkowie Województw w wypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości w przedmiotowych postępowaniach nie odrzucali złożonych wniosków w całości, lecz wzywali przedsiębiorców do usunięcia braków lub do osobistego złożenia wyjaśnień. Zdaniem Rzecznika MŚP, powyższy sposób procedowania czyniłby zadość zasadom pogłębiania zaufania oraz proporcjonalności, o których mowa art. 12 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648, ze zm.).