Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w systemie BDO

W ramach realizacji prac nad Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) 29 czerwca  2020 r.  udostępniono w zakresie modułu sprawozdawczości  funkcjonalność, pozwalającą na składanie rocznych sprawozdań  o wytwarzanych odpadach  i  gospodarowaniu nimi.

Należy pamiętać, że  termin składania ww. sprawozdań za 2019 r. został przesunięty do 31 października br., z wyjątkiem prowadzących stację demontażu pojazdów oraz prowadzących strzępiarkę, którzy powinni złożyć swoje  sprawozdania w terminie do 11 września br.

Jednocześnie przypominamy, że również do 11 września br. przesunięty został termin składania za 2019 r. rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi (dotyczy m.in. wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i  akumulatory itd.).

BIR Global eForum

Od 2 czerwca trwa międzynarodowe forum BIR. Sesje on-line skupiają się wokół tematyki bliskiej stacjom demontażu pojazdów oraz punktów skupu złomu.

Jeden z pierwszych wykładów był poświęcony gospodarce metalami nieżelaznymi w kontekście pandemii koronawirusa i załamań na rynku światowym. Kolejne dotyczyły obecnych uregulowań prawnych w branży recyklingu. Cały cykl potrwa do 29 czerwca.

Powołanie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej

4 czerwca odbyło się spotkanie organizacyjne Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej. Wskazano kilka tematów istotnych dla branży motoryzacyjnej, jak i branży recyklingu pojazdów. Głównym tematem, którym ma się zająć Zespół będzie omawianie dużej zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym (Druk Sejmowy nr 388). Nowelizacja Ustawy zawiera kilka istotnych elementów dla procesu rejestracji i wyrejestrowania pojazdów.

Następne posiedzenie przewidziane jest na 18 czerwca 2020 r.

Międzynarodowa Sesja Branżowa w sprawie metali nieżelaznych

W środę 3 czerwca odbyła się międzynarodowa wideosesja w sprawie metali nieżelaznych na poziomie krajów UE i gospodarki światowej. Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów było jedną z polskich organizacji biorących udział w spotkaniu. Wśród uczestników byli również przedstawiciele z USA, Chin, UE. Skupiono się na temacie gospodarki metalami nieżelaznymi w kontekście pandemii koronawirusa i załamań na rynku światowym.

Udostępniono Moduł sprawozdawczości, pozwalający na składanie sprawozdań o produktach, opakowaniach i  o  gospodarowaniu odpadami.
W połowie czerwca 2020 r. zostaną udostępnione sprawozdania o  wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

Jednocześnie przypominamy, że do 11 września 2020 r. przesunięto terminu składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i  akumulatorów itd.) za rok 2019.

Przesunięto również do 31 października 2020 r. termin składania rocznego sprawozdania o  wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za 2019 r., z wyjątkiem prowadzących stację demontażu pojazdów oraz prowadzących strzępiarkę, którzy powinni złożyć swoje sprawozdać się w terminie do 11 września 2020 r.

W ramach realizacji prac nad modułem sprawozdawczości, 1 czerwca br. planowane jest udostępnienie API w zakresie wytworzonych elementów modułu sprawozdawczości BDO wraz z dokumentacją techniczną.

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

Dn. 01.06.2020r. na posiedzeniu Zespołu poruszono zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, postępowań administracyjnych oraz ważności posiadanych decyzji przez zakłady przetwarzania odpadów (w tym stacje demontażu pojazdów).
Prezes Smakulski podkreślił, że przedsiębiorcy kończący działalność w zakresie demontażu pojazdów nie mają możliwości wygaszenia posiadanej decyzji, ponieważ organy wydające pozwolenie żądają złożenia sprawozdania w zakresie ilości przyjętych i zdemontowanych pojazdów oraz osiągniętych poziomów odzyski i recyklingu.

Omówione zostały również zagadnienia dotyczące funkcjonowania Bazy Danych Odpadowych w zakresie wprowadzania kart przekazania odpadów w postaci drukowanej. Analizowano również problem okresu magazynowania odpadów oraz zabezpieczeń roszczeń finansowych.  

1 lipca odbędzie się następne posiedzenie dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się dziś nowy projekt rozporządzenia określającego szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, obejmującego wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów oraz magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów, a także czas magazynowania zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

LINK DO PROCESU LEGISLACYJNEGO

Projekt ustawy dot. zmian przepisów w zakresie rejestracji i użytkowania pojazdów

Planowane są zmiany przepisów w zakresie rejestracji i użytkowania pojazdów.

Niektóre zapisy projektu ustawy pozwolą ułatwić pracę stacji demontażu pojazdów. Łatwiej będzie można też wyrejestrować pojazd, który trafia na złom. Dziś po zezłomowaniu trzeba udać się z tablicami rejestracyjnymi, dowodem rejestracyjnym oraz dokumentami ze stacji demontażu do urzędu i tam załatwić formalności.

Po zmianach informację o zezłomowaniu pojazdu do bazy CEP wprowadzi stacja demontażu, a urzędnicy sami wyrejestrują pojazd. Organ rejestrujący dokonuje wyrejestrowania pojazdu z urzędu na podstawie informacji otrzymanej od administratora danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów o przekazaniu przez stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 16, niezwłocznie po dniu otrzymania tej informacji, jeżeli do tego dnia właściciel pojazdu nie złożył wniosku o wyrejestrowanie pojazdu na podstawie ust. 1 pkt 1 albo 6.”

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu zniszczone tablice będzie zagospodarowywał zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Kwestia ta do tej pory nie była precyzyjnie uregulowana. Projekt zakłada unormowanie działań stosowanych obecnie na stacjach demontażu.  Zaświadczenie o demontażu pojazdu powinno zawierać oświadczenie przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu o unieważnieniu dowodu rejestracyjnego oraz o zniszczeniu tablic rejestracyjnych przyjętego pojazdu wycofanego z eksploatacji i zagospodarowaniu ich zgodnie z przepisami o odpadach. Trzeba będzie zwracać szczególną uwagę na procedury niszczenia tablic i unieważnianiu dowodu rejestracyjnego.

Planowane są również zmiany w wystawianiu zaświadczeń o demontażu pojazdów. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu sporządzi zaświadczenie o demontażu pojazdu w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy otrzyma właściciel pojazdu, a drugi pozostanie u przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu. W przypadku pojazdu niezarejestrowanego na terytorium kraju przedsiębiorca prowadzący stację demontażu sporządzi zaświadczenie o demontażu pojazdu w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzyma właściciel pojazdu, drugi przekaże w terminie 7 dni Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, a trzeci pozostanie u przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu. Planowane jest zniesienie obowiązku wysyłania jednego druku zaświadczenia do organu rejestrowego.

Istotnym elementem zmian będzie również  to, że samochód osobowy może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu. Właściciel pojazdu składając wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, składać będzie równocześnie oświadczenie, że pojazd ten wymaga wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji  w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6, lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej. Warunkiem dopuszczenia samochodu osobowego do ruchu po jego czasowym wycofaniu jest wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu potwierdzone w centralnej ewidencji pojazdów. W przypadku braku w centralnej ewidencji pojazdów informacji o dodatkowym badaniu technicznym dopuszczenie do ruchu następuje na podstawie przedłożonego zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu. Mamy nadzieję, że te regulacja nie przyczyni się do wzrostu działalności szarej strefy.

Przewiduje się również zmiany dla kierowców m. in. w zakresie zniesienia obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy. Oprócz tego osoba, która kupi zarejestrowany wcześniej w Polsce pojazd, nie będzie musiała wymieniać tablic rejestracyjnych niezależnie od miejsca jego zarejestrowania. Składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice (tablicę) zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a

Projekt ustawy dopuszcza również zarejestrowanie pojazdu w urzędzie właściwym dla stałego lub czasowego zamieszkania. Przewiduje się dodatkowo rezygnację z nalepek kontrolnych. Przy zakupie pojazdu będzie można upoważnić salon samochodowy do złożenia wniosku o rejestrację w imieniu nowego właściciela pojazdu.

LINK DO PROCESU LEGISLACYJNEGO

Komentarz do zaleceń dla pracodawców i pracowników pracujących bezpośrednio przy zbieraniu, przetwarzaniu lub transporcie odpadów

W dniu dzisiejszym Prezes Smakulski przekazał prośbę o do Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami działającym przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, aby nie wprowadzać dodatkowych zaleceń dla przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu odnośnie zagrożeń spowodowanych panująca pandemią.

Apel taki skierował prezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie. Stowarzyszenie EKO-AUTO jako pierwsze przedstawiło kilkanaście prostych zasad funkcjonowania w tym trudnym okresie. Członkowie prowadzący stacje demontażu pojazdów uważają, że wprowadzanie administracyjnych wytycznych dotyczących zasad postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji może utrudnić funkcjonowanie podmiotów gospodarczych.

Stan zagrożenia pandemicznego trwa w Polsce od ponad dwóch miesięcy i zarządzający firmami już wprowadzili rozwiązania ograniczające zagrożenie i rozprzestrzenianie wirusa.

Nie odnotowano wśród przedsiębiorców zapotrzebowania na wyznaczenie dodatkowych reguł dla branży.

Ponadto należy podkreślić, że nie dotarły do nas sygnały, aby na terenie stacji demontażu miało dojść do zakażenia koronawirusem. Nie przesłano również komunikatów o zakażeniach wśród pracowników stacji demontażu pojazdów.