Wrak race – edukacja na wesoło

wrak-race-17.04.2016-1024x396Informujemy, że w dniu 17 kwietnia 2016 roku odbędzie się III edycja Motociekawy Wrak Race. Zawody odbędą się w miejscowości Dzierzążnia koło Płońska. Organizatorem wydarzenia jest Pan Marcin Łątkiewicz. Wyścigi wraków to wydarzenia, na których w sposób przystępny promuje się ideę recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na legalnie działających stacjach demontażu pojazdów. Stowarzyszenie EKO-AUTO czynnie wspiera tego typu inicjatywy. Prezes Jakub Smakulski wręczy puchar za II miejsce i specjalny puchar za „Najbardziej zwariowany wrak”. Więcej informacji można znaleźć na motociekawy.pl

Konferencja – POLSKI SYSTEM GOSPODAROWANIA ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM – ROZWÓJ CZY UPADEK?

members-651819_1280W dniu 11 stycznia 2016 roku przedstawiciele Stowarzyszenia EKO-AUTO zostali zaproszeni na organizowaną przez Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu konferencję pn. POLSKI SYSTEM GOSPODAROWANIA ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM – ROZWÓJ CZY UPADEK? Honorowy patronat nad konferencją objął Wicemarszałek Sejmu dr Stanisław Tyszka.

Podczas dyskusji Prezes Jakub Smakulski, jako przedstawiciel stacji demontażu pojazdów, przedstawił postulaty dotyczące poprawy obecnej sytuacji na rynku przy uwzględnieniu obecnych niskich cen surowców. Z bardzo dużym zainteresowaniem spotkała się prezentacja Pani Marty Laskowskiej reprezentującej Centrum Kooperacji Recyklingu not for profit system sp.  z o.o. dotycząca systemu finansowania zbiórki, przetwarzania i kosztów zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Na konferencji Pani Jolanta Okońska-Kubica zaprezentowała również propozycje rozwiązań poprawy systemu finansowania branży ZSEiE.

Spotkanie z Podsekretarzem Stanu Sławomirem Mazurkiem

giosW dniu 1 kwietnia 2016 roku w siedzibie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska odbyło się spotkanie z przedstawicielami branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Organizatorem spotkania był Wiceminister Środowiska  Sławomir Mazurek , Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – Roman Jaworski oraz kadra dyrektorska i kierownicza obu instytucji.  Spotkanie odbyło się m. in. z inicjatywy Prezesa Jakuba Smakulskiego ze Stowarzyszenia EKO-AUTO. Na spotkanie zaproszeni zostali również przedstawiciele branży gospodarki odpadami: Recyklerzy Polscy Związek Pracodawców, Forum Recyklingu Samochodów, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami.

Minister Mazurek podziękował za przybycie gości i rozpoczął obrady. Na samym początku Prezes Jakub Smakulski przedstawił prezentację na temat aktualnej sytuacji branży oraz zidentyfikował podstawowe problemy związane z recyklingiem pojazdów w Polsce. Podano dane statystyczne na temat ilości demontowanych pojazdów w stacjach demontażu w miesiącach styczeń i luty 2014, 2015, 2016. Prezes Smakulski zwrócił uwagę na fakt drastycznego spadku ilości przyjmowanych pojazdów. Poziom ten zbliżał się do wartości 70 % w stosunku do lat ubiegłych. W dalszej części prezentacji przedstawione zostały koszty zagospodarowania odpadów, które ponoszą stacje demontażu. Dane zebrane ze stacji demontażu z całej Polski spotkały się z zainteresowaniem przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Prezes Smakulski wskazał również główne problemy branży: egzekucji obecnego prawa wobec przedstawicieli „szarej strefy”, konieczności zmiany prawa, włączenia do systemu firm ubezpieczeniowych i większego zaangażowania w system pozostałych uczestników wskazanych w Dyrektywie 2000/53/WE, wzmocnienie roli Inspekcji Ochrony Środowiska w likwidacji miejsc nielegalnego demontażu, powszechnej edukacji ekologicznej w zakresie obowiązków związanych z demontażem pojazdów oraz systemu zachęt ekonomicznych.

Prezes Małyszko uzupełnił przedstawione postulaty m. in. o zagadnienia sieci zbierania pojazdów, legalności demontażu pojazdów przez osoby fizyczne, konieczności uporządkowania CEPIK-u. Prezes Małyszko zakwestionował prawdziwość zebranych  przez Stowarzyszenie EKO-AUTO danych na temat kosztów zagospodarowania odpadów. Prezes Smakulski podkreśli, że dane zostały zebrane na podstawie ankiet rozesłanych do stacji demontażu w całej Polsce i poddane analizie statystycznej, co wyklucza ich nieprawdziwość. Pozostali członkowie zebrania nie kwestionowali prawdziwości przedstawionych danych.

Po wysłuchaniu przedstawicieli branży Wiceminister Sławomir Mazurek podkreślił chęć dialogu i rozmowy na temat najważniejszych problemów związanych z pojazdami wycofanymi z eksploatacji. W swoim wystąpieniu Minister podkreślił chęć wspierania polskich małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie oferowania jak najlepszych usług. Pan Sławomir Mazurek wskazał również konieczność walki i minimalizowania negatywnych efektów działalności „szarej strefy”. Zauważona została również konieczność podjęcia współpracy z innymi resortami związanymi z branżą motoryzacyjną. Zwrócono również uwagę na aspekty edukacji społeczeństwa i systemu zachęt, które od wielu lat promuje Stowarzyszenie EKO-AUTO. Minister podkreślił chęć działania w kierunku upraszczania przepisów. W spotkaniu głos zabrał również Roman Jaworski, jako osoba nadzorująca prace Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jako główny problem branży wskazał drastyczny spadek cen złomu, który czyni działalność stacji demontażu nieopłacalną. Pani dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska – Magda Gosk – zwróciła uwagę na fakt wprowadzonej niedawno nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji i dość krótki okres jej obowiązywania. Pani Izabela Szadura (dyrektor Departamentu Kontroli Rynku) podkreśliła, że obecna nowelizacja ustawy jest dość istotną zmianą istniejącego systemu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Na samym końcu Wiceminister Sławomir Mazurek podsumował spotkanie i wyraził chęć do współpracy i dalszych rozmów. Podkreślił konieczność przeanalizowania problemów i podjęcia działań w sferze korekty przepisów, które utrudniają działalność stacjom demontażu.

Po zakończonym spotkaniu Prezes Smakulski przeprowadził jeszcze rozmowy z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na temat przepisów związanych z transgranicznym przemieszczaniem odpadów oraz podziękował za wsparcie Głównego Inspektora w zakresie honorowego patronatu na organizowanymi konferencjami. Przeprowadzona została również rozmowa z dyrektor Magdą Gosk odnośnie potwierdzania mas odbieranych odpadów przez firmy zajmujące się przetwarzaniem złomu.