Konferencja „Platforma Dyskusyjna ROP”

30.08.2021 Prezes Jakub Smakulski uczestniczył w konferencji „Platforma Dyskusyjna ROP”, która odbyła się z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Tematem dyskusji był projekt nowelizacji ustaw w zakresie gospodarki opakowaniami. Podczas rozmów z przedstawicielem Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapowiedziano również prace na systemem recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Przedstawiciele Stowarzyszenia EKO-AUTO będą monitorować zagadnienia istotne dla stacji demontażu pojazdów.

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami wraz z Zespołem Roboczym ds. Zamówień Publicznych

27 sierpnia 2021 roku odbyło się połączone posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami wraz z Zespołem Roboczym ds. Zamówień Publicznych. Tematem posiedzenia były zagadnienia dotyczące nowego projektu ROP, którego zapisy mogą mieć istotny wpływ na branżę recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w czasie opracowywania zmian dla branży stacji demontażu pojazdów. Prezes Smakulski podkreślił, że problemem dla branży może być opór społeczny do ponoszenia kosztów recyklingu odpadów. Wzrost cen zagospodarowania odpadów (m. in. tworzyw sztucznych) w znaczący sposób obniża zyskowność legalnie działających stacji demontażu pojazdów.
Od wielu lat nagłaśniane jest zjawisko braku pokrycia kosztów zagospodarowania odpadów poprzez praktyki quasimonopolistyczne i działania deregulujące rynek branży recyklerów.

Kary za przestępstwa przeciwko środowisku – projekt ustawy w RCL

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, przewidujący obligatoryjne kary dla skazanych za przestępstwo przeciwko środowisku. Zmiany dotyczą kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń, ustawy o inspekcji ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, a także ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Ustawodawca proponuje m.in. wprowadzenie obligatoryjnej nawiązki w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł na rzecz NFOŚiGW w przypadku skazania sprawcy za przestępstwo przeciwko środowisku.

LINK DO ARTYKUŁU NA TERAZ ŚRODOWISKO

LINK DO PROCESU LEGISLACYJNEGO

Prace nad Dyrektywą 2000/53/EC

Komisja Europejska rozpoczęła kolejny etap prac ewaluacyjnych nad Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/EC w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO jako organizacja reprezentująca głos branży recyklingu pojazdów nie tylko na szczeblu polskim, jak i europejskim została zaproszona do udziału w rewizji dokumentu.

Podejmowane przez nas inicjatywy mają zawsze na celu ochronę interesów branży recyklingu pojazdów.
Wierzymy, że tego typu działania mają wpływ na politykę związaną z gospodarowaniem odpadami oraz bieżącym funkcjonowaniem stacji demontażu pojazdów naszych członków.

Bezpłatne webinarium „KARTA EWIDENCJI POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI w systemie BDO”

Na stronie Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami pojawił się komunikat o szkoleniu przeprowadzonym przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy w postaci bezpłatnego webinarium* „KARTA EWIDENCJI POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI w systemie BDO”, które odbędzie się 5 sierpnia 2021 r. w godz. 9:00 – 10:00.

Zapisu można dokonać na stronie BDO.

SKUP SZYB

Przekazaliśmy członkom naszego Stowarzyszenia, że istnieje możliwość skupu szyb samochodowych pochodzących z demontowanych pojazdów. Szczegółowe informacje przekazane zostaną w specjalnej wiadomości.

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej

9 lipca 2021 odbyło się XVII posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej. Tematem posiedzenia Zespołu były zagadnienia związane z szarą strefą w handlu i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zaproszeni zostali przedstawiciele:

– Marzena Berezowska, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

– Magdalena Gosk, Dyrektor Departamentu Kontroli Odpadów, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

– Krzysztof Gołębiewski, Dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Prezes Smakulski podkreślił, że od wielu lat dyskusja toczy się na te same tematy i nie widać efektu egzekucji przepisów i działania Inspekcji Ochrony Środowiska. Liczba leganie demontowanych pojazdów (po okresie wzrostu przy systemie zachęt finansowych) systematycznie spada. Nakładane są obowiązki na przedsiębiorców prowadzących legalnie działające stacje demontażu pojazdów, które nie pozwalają konkurować z „szarą strefą”. Podkreślono, że podatki są płacone przez legalnie działające przedsiębiorstwa.

Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i działającego w ramach struktur Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej wskazali, że działają zespoły interwencyjne w ramach Inspekcji Ochrony Środowiska. Warto przypomnieć, że Stowarzyszenie EKO-AUTO było inicjatorem powstania specjalistycznych zespołów, które będą skutecznie likwidować ogniska nielegalnego demontażu pojazdów. Jakub Smakulski zadał pytanie jaka jest skuteczność powołanych grup interwencyjnych i jakie są statystyki skuteczności w likwidacji szarej strefy.

GIOŚ udostępnił aplikację do zgłaszania nielegalnych składowisk

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pojawiła się aplikacja umożliwiająca zgłaszanie m.in szarej strefy, nielegalnych składowisk czy nielegalnego transportu odpadów.

Cieszy nas, że powstało narzędzie, które pozwoli w sposób tożsamy jak Polskie Stowarzyszenia Stacji Demontażu pojazdów EKO-AUTO czyni to od wielu lat, reagować w sprawie szarej strefy i zagrożeń środowiska.

https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz

Posiedzenie Zespołu ds. Branży Motoryzacyjnej

W dniu 10 czerwca odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej.

Zespół omawiał zagadnienia i trudności funkcjonowania branży w związku z coraz większą działalnością szarej strefy. Przedstawiona została propozycja uregulowania kwestii oddania samochodów do nielegalnego demontażu i odnotowania tego w systemie CEPiK w latach poprzednich. Wskazano, że duża liczba pojazdów widnieje w systemie, a fizycznie została już zdemontowana. Prezes Smakulski zaznaczył, żeby uważać aby nie tworzyć przepisów, które staną się furtką do legalizowania demontażu w szarej strefie.

W drugiej części posiedzenia poruszane były tematy związane ze zmianą stawki za przeprowadzane badanie techniczne pojazdu. Stawka ta od kilkunastu lat nie uległa zmianie.