Walne zebranie członków Stowarzyszenia EKO-AUTO

Szanowni Członkowie!

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO, które odbędzie się w najbliższy piątek tj. 10 czerwca o godz. 10.00. w sali konferencyjnej budynku Euro hotel w Swarzędzu przy ul. Cieszkowskiego 33.

Poza ramowymi elementami zebrania przewidujemy dyskusje w sprawie nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym oraz szkolenie branżowe.


Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ będzie działał zerojedynkowo

Ministerstwo Klimatu i Środowiska rusza z determinacją do walki z mafią środowiskową. Dodatkowymi narzędziami w walce z przestępczością środowiskową i szarą strefą w tym elemencie życia publicznego będzie prawo, które pozwoli na nakładanie wysokich kar, sięgających nawet 10 mln zł.

Minister Ozdoba oraz eksperci podkreślali, że tak zdeterminowana walka z mafią środowiskową będzie także możliwa dzięki współpracy wielu państwowych służb środowiskowych, bo sam GIOŚ to za mało.

Dlatego będą w niej brali udział również Wyższy Urząd Górniczy, Komenda Wojewódzka Policji, Dolnośląska Komenda Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, Izba Skarbowa we Wrocławiu oraz Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego.

Ma to pozwolić na bardzo wiele różnorodnych działań, m.in. na skrupulatne kontrole i sprawdzenie szlaków komunikacyjnych oraz  sprawdzanie, jakimi drogami transportowane są do Polski odpady. W ten sposób wydział chce m.in. zabezpieczyć tereny na Dolnym Śląsku bogate w wyrobiska po złożach różnych minerałów, w których można by nielegalnie składować odpady.

Źródło: portalkomunalny.pl LINK

Rozmowy na temat przyszłości rynku stacji demontażu pojazdów

W dniach 24-25 marca 2022 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele branży głównie z rynku Unii Europejskiej oraz kilku państw spoza Europy. Stacje demontażu z Polski były reprezentowane przez prezesa Stowarzyszenia EKO-AUTO, Pana Jakuba Smakulskiego. Podczas spotkania obecni byli również przedstawiciele Komisji Europejskiej, producentów (m. in. BMW, Tesla, Volvo, Yamaha, Kawasaki) oraz operatorów systemu recyklingu (m.in. ARN Netherlands).
Stowarzyszenie EKO-AUTO zostało zaproszone do udziału w obradach w celu ustalenia zakresu propozycji zmian w przepisach dotyczących przetwarzania zużytych pojazdów. Ustalenie celów dla branży na poziomie europejskim jest istotne dla przyszłych zmian przepisów w Polsce. Podczas dwudniowych rozmów poruszano również zagadnienia identyfikacji zagrożeń dla branży ELV (szczególnie identyfikacji skali surowców potrzebnych do przetworzenia) oraz udziału tworzyw sztucznych w branży motoryzacyjnej, a co za tym idzie branży recyklingu pojazdów. Pojawiły się m. in. postulaty, aby 25% wytworzonych z demontażu tworzyw sztucznych funkcjonowało w ramach obiegu zamkniętego.
Dużą część spotkania poświęcono szarej strefie. Zwrócono uwagę na konieczność zwiększonej kontroli operatorów strzępiarek w zakresie identyfikacji przyjmowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji z legalnie działających stacji demontażu pojazdów.
Podczas spotkania uczestnicy wypełnili ankiety dotyczące rozwiązań rynku recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Po spotkaniu zostanie przedstawiony raport i propozycje działań w kierunku modyfikacji przepisów.

Uchwalenie Rozporządzenia MF zmieniającego terminy składania sprawozdań finansowych dla NGO

10 marca 2022r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 561).

Wydłużenie przypadających w 2022 r. terminów m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych dotyczy:

  • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

Na podstawie rozporządzenia zostały przedłużone terminy dotyczące w szczególności: inwentaryzacji, sporządzenia zestawienia obrotów i sald, sporządzenia sprawozdania finansowego, jego przekazywania oraz zatwierdzenia dla wybranych jednostek. Rozporządzanie wydłuża również terminy dotyczące sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

❗POMOC DLA UKRAINY

Dołączamy się do akcji zainicjowanej przez stacje demontażu pojazdów mającej na celu zbiórkę apteczek z demontowanych pojazdów.

🇺🇦❗POMOC DLA UKRAINY ❗️🇺🇦🚨Apelujemy do wszystkich STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW o zbieranie apteczek pierwszej pomocy z demontowanych pojazdów 🇺🇦 Zjednoczmy siły w całej Polsce 💪

Zmiany w systemie SENT

Od 22 lutego 2022 r. systemem SENT zostanie objęty przewóz dwóch nowych grup towarów, w tym odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach, innych niż wymienione w ustawie o SENT, które są przywożone do Polski lub przewożone „w tranzycie” z jednego państwa członkowskiego UE do drugiego państwa członkowskiego UE, przez Polskę oraz przemieszczane na podstawie przepisów rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów.
Z obowiązku zgłaszania zwolnione będą przewozy odpadów, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 1013/2006, jeżeli ich ilość w przesyłce nie przekracza 20 kg.
Więcej informacji

Materiały informacyjne (pliki)

Firma RMB sponsorem Konferencji „Wyzwania dla branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2022 roku”

Niezmiernie nam miło przedstawić Państwu kolejnego sponsora Konferencji „Wyzwania dla branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2022 roku”, która odbędzie się 23 lutego br. w Kielcach.

Firma RMB wykonuje odzyskiwanie/unieszkodliwianie niebezpiecznych i nieszkodliwych odpadów specjalnych poprzez użycie licznych, powiązanych między sobą sekcji, będących w stanie oddzielać różne frakcje metalowe (żelazne i nieżelazne) obecne wewnątrz odpadów.

W trakcie Konferencji uczestnicy będą mieli okazję szerzej poznać ofertę firmy RMB podczas prezentacji ich działalności.

Poniżej zamieszczamy broszurę informacyjną, która pokrótce przedstawia historię firmy.

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

27 stycznia 2022r. odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami. Przedmiotem posiedzenia była kwestia wydawania zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami. Posiedzenie odbyło się z inicjatywy Prezesa Jakuba Smakulskiego, który zwrócił uwagę na fakt konieczności uzyskania nowych zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów w latach 2023 i 2024. Konieczność odnowienia obowiązujących decyzji wynika z upływającego 10-letniego terminu ich ważności.

Prezes Jakub Smakulski zaproponował kilka rozwiązań, które pozwolą na skrócenie postępowania administracyjnego, aby uniknąć wydłużania okresu oczekiwania na nowe pozwolenie. Trwają prace nad przygotowaniem projektów zmian przepisów (głównie Ustawy o odpadach).

Z inicjatywy prezesa odbędzie się również posiedzenie dotyczące możliwych rozwiązań wspierających prace urzędów marszałkowskich oraz starostw jako instytucji odpowiedzialnych za wydawanie decyzji. Zaznaczono bardzo istotny problem małej ilości kadr i dużej ilości postępowań, które będą się kumulowały w okresie 2023-2024.

Link do zapisu z obrad