Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej

31 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej. Tematem spotkania były zagadnienia związane ze zwalczaniem szarej strefy w demontażu pojazdów oraz nielegalnego handlu częściami samochodowymi. Ze względu na poruszane tematy oraz na ochronę sposobu działań organów kontrolnych spotkanie nie zostanie upublicznione.

Prezes Jakub Smakulski poruszył kwestie kosztów gospodarowania odpadami oraz umów o zapewnieniu sieci zbierania pojazdów, w których ten koszt wyznaczano na poziomie 1 zł za odpady z jednego pojazdu. Umowy takie uderzają w legalnie działające stacje demontażu pojazdów i uniemożliwiają im realizacje zadań związanych z recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej

18 marca 2021 odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej działającego przy Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Kontynuowane były prace dotyczące zagadnienia szkody całkowitej.

Prezes Jakub Smakulski apelował o ustalenie precyzyjnej definicji, która mogłaby się stać jednym z elementów ograniczania szarej strefy na rynku recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Kolejne posiedzenie zespołu planowane jest na 5 maja 2021 r. na godz. 13:00.

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

1 marca 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Omawiane na spotkaniu były propozycje zmian w przepisach z zakresu gospodarowania odpadami. Proponowane rozwiązania skupiały się na ułatwieniu działalności przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem odpadów.

Prezes Smakulski zaproponował, aby kary najbardziej restrykcyjne dotyczyły podmiotów nie posiadających jakichkolwiek pozwoleń czy zezwoleń. Dla przedsiębiorców posiadających aktualne decyzje zakres karania powinien być zdecydowanie mniejszy.

Następne posiedzenie odbędzie się 9 kwietnia 2021 r.

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej

25.02.2021 odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej poruszające tematykę szarej strefy w recyklingu i handlu samochodami.

Na spotkaniu obecna była p. Dyrektor Marzena Berezowska z Departamentu Gospodarki Odpadami (DGO). Przedstawiciele branży, w tym prezes Jakub Smakulski,  poinformowali, że skala szarej strefy w recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji jest gigantyczna. W praktyce działalność stacji Demontażu staje się niszowa, a nie dominująca. Rodzi to bardzo wiele zagrożeń w zakresie szkodliwej emisji do powietrza (spalanie oleju przepracowanego, spalanie filtrów, opon i tworzyw sztucznych).

Pani Dyrektor poinformowała o utworzonych zespołach ds. gospodarki odpadami oraz  zespołowi ds. zwalczania przestępczości w ochronie środowiska. Prezes Smakulski podkreślił, że działalność szarej strefy wymyka się z możliwości działania Inspekcji Ochrony Środowiska. Zaapelował o przywrócenie systemu zachęt finansowych, który w latach poprzednich jednoznacznie pokazywał pozytywny skutek środowiskowy w postaci zwiększania ilości demontowanych pojazdów w legalnie działających stacjach demontażu pojazdów.

Następne posiedzenie poruszające tematykę szarej strefy zostało zaplanowane na dzień 31 marca 2021 r. na godz. 13:00

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

15 lutego 2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami.

Poruszane zostały zagadnienia odnośnie wydawanych decyzji i okresu  ich ważności. Zwrócono uwagę na fakt, że jest grupa podmiotów naruszających pozwolenia, a czasami działających sprzecznie z przepisami prawa, a organy kontrolujące nie podejmują odpowiednio szybkich działań w celu uchylenia decyzji. Prezes Smakulski zasugerował, aby powstała możliwość przedłużania posiadanych decyzji poprzez odpowiednie zgłoszenie w okresie poprzedzającym termin ważności decyzji. Pod rozwagę można dać kwestię wydawania zezwoleń na czas bezterminowy lub na dłuższy niż obecnie obowiązujący okres 10 lat.

Negatywnie został oceniony postulat zwolnienia z posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów w postaci metali. Stowarzyszenie EKO-AUTO jest za obowiązkiem posiadania takiej decyzji, żeby nie stworzyć kolejnej luki dla działalności szarej strefy. Prezes Smakulski podkreślił, że wydane rozporządzenia   dotyczące magazynowania odpadów oraz przepisów przeciwpożarowych nie służą branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Na następnym spotkaniu 1 marca 2021 r. będą omawiane pozostałe zagadnienia.

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

8 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami. Omawiane na spotkaniu były zagadnienia dotyczące zmian przepisów, które pozwoliłyby ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów.
Prezes Smakulski poparł ideę zmiany kwalifikacji ścieków przemysłowych powstających na stacji demontażu pojazdów jako wody opadowe, tym samym ułatwiając funkcjonowanie instalacji.

Kolejnym postulatem (zgłaszanym dużo wcześniej przez Stowarzyszenie EKO-AUTO na etapie prac legislacyjnych) jest możliwość zaskarżania postanowień i opinii organów Straży Pożarnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska. Obecne przepisy nie pozwalają na takie działania na etapie prowadzonego postępowania, w sposób bardzo istotny ograniczając prawa przedsiębiorców.

Prezes Smakulski zaznaczył konieczność ponownego uregulowania przepisów dotyczących zabezpieczenia roszczeń finansowych. Podkreślił, że w praktyce przedsiębiorcy są zobowiązani do wniesienia depozytu na konto urzędu wydającego decyzję. Nie mają praktycznej możliwości zastosowania innej metody, ponieważ organy odrzucają takie wnioski. Tylko nieliczne przypadki w skali kraju dały możliwość wniesienia zabezpieczenia roszczeń w innej formie niż depozyt.

Dalsze elementy będą omawiane na posiedzeniu Zespołu w dniu 15 lutego 2021 o godz. 13:30.

Uwagi dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwróciło się do Stowarzyszenia EKO-AUTO z prośbą o przedstawienie ewentualnych uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (UD 136).

Pełen proces przebiegu legislacyjnego

Stowarzyszenie wystosowało uwagi dot. projektu m.in. uwzględniające kwestię zezwoleń na zbieranie odpadów oraz systemu BDO i kar nakładanych na przedsiębiorców.

Szara strefa – posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej

28 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej. Do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Finansów: Arkadiusz Łaba, Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Kontrolami, Robert Michalski, Zastępca Dyrektora Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej, Ewa Biełuszka, Naczelnik Wydziału, Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej, Małgorzata Różańska, Naczelnik Wydziału, Departament Nadzoru nad Kontrolami oraz Wiesław Sieńko, Starszy Ekspert Służby Celno- Skarbowej, Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej.
Dyskusja dotyczyła wzrostu działalności szarej strefy w branży demontażu pojazdów. Dane wskazują spadek ilości demontowanych pojazdów z ok. 500 000 pojazdów rocznie do poziomu ok. 300 000 pojazdów rocznie.

Stowarzyszenie EKO-AUTO już od kilku lat wskazuje, że brak systemu zachęt i kontroli rynku wpływa negatywnie na branżę pojazdów wycofanych z eksploatacji. Warto podkreślić, że duży spadek ilości demontowanych pojazdów nastąpił po wycofaniu dopłat do demontażu, które prezes Jakub Smakulski chciał utrzymać. Kolejnym elementem sprzyjającym rozwojowi szarej strefy są wprowadzane w ostatnich latach przepisy utrudniające prowadzenie działalności legalnie funkcjonującym stacjom demontażu pojazdów.
Prezes Smakulski podkreślił również, że warto ponownie przeanalizować zmianę systemu naliczania akcyzy przy pojazdach sprowadzanych z zagranicy, szczególnie pojazdach używanych. Nowe reguły powinny uwzględniać zarówno kwestie norm Euro oraz obciążenia środowiska, równocześnie nie doprowadzając do dyskryminacji importerów pojazdów używanych tzw. autokomisów.
Zwrócono się z prośbą do przedstawicieli Ministerstw, aby skupić się na walce z szarą strefą handlu częściami samochodowymi zarówno na poziomie systemowym, jak i operacyjnym. Obrót częściami pochodzącymi z nielegalnego demontażu stanowi główne zagrożenie dla legalnie działających stacji demontażu pojazdów.

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej

Temat posiedzenia: Definicja technicznej szkody całkowitej- propozycje sformułowań.

21.01.2021 odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej działającego przy Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców poświęcone zagadnieniom tzw. technicznej szkody całkowitej. Prezes Smakulski podkreślał szkodliwość braku doprecyzowania w przepisach zagadnień związanych z faktem, kiedy pojazd staje się pojazdem wycofanych z eksploatacji. Położył nacisk, aby przepisy jednoznacznie określiły kiedy pojazd ma trafić do legalnej stacji demontażu pojazdów. Stowarzyszenie EKO-AUTO nadal będzie uczestniczyło w pracach nad wypracowaniem nowych regulacji w prawie.

11 pułk artylerii - KONDOLENCJE

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Pana Wiesława Szewczyka, jednego z pierwszych członków Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO, od wielu lat pełniącego również funkcję członka Komisji Rewizyjnej.
Przez wiele lat z olbrzymim zaangażowaniem i poświęceniem dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem. Tę współpracę i pogodną osobowość Pana Wiesława będziemy wspominać z sentymentem i życzliwością.