Posiedzenia Zespołów Roboczych przy Biurze Rzecznika

W dniach 13 oraz 14 grudnia 2023 Prezes Jakub Smakulski uczestniczył w posiedzeniach Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami oraz połączonym posiedzeniu Zespołów Roboczych: ds. Transportu, ds. Branży motoryzacyjnej oraz ds. Klimatu i energii. Podczas obrad podjęto temat wzrostu cen za wydawane dokumenty DPR oraz dyskutowano o potencjalnych problemach dla przedsiębiorców wynikających z wprowadzenia w niektórych miastach stref czystego transportu.

Briefing o stanie branży Związku Dealerów Samochodów

13 grudnia 2023 roku Prezes Jakub Smakulski uczestniczył w wydarzeniu organizowanym przez Związek Dealerów Samochodów pt. „Briefing o stanie branży, koniec 2023 roku, perspektywy na 2024 rok”. Spotkanie, które odbyło się w Warszawie zgromadziło kilkudziesięciu przedstawicieli branży dealerskiej z całej Polski, ale także osoby reprezentujące organy administracji publicznej, firmy z otoczenia branży i media. W trakcie spotkania zostały omówione najważniejsze tematy mijającego roku oraz zostały przedstawione prognozy na nadchodzący rok.

Konsultacje dot. projektu Rozporządzenia ELV

Zgodnie z ustaleniami z Komisją Europejską Stowarzyszenie EKO-AUTO jako jedyna organizacja przeprowadziła konsultacje projektu Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wymogów w zakresie obiegu zamkniętego w odniesieniu do projektowania pojazdów oraz zarządzania pojazdami wycofanymi z eksploatacji, zmieniające rozporządzenia (UE) 2018/858 i 2019/1020 oraz uchylające dyrektywy 2000/53/WE i 2005/64/WE.

W wyniku konsultacji przedstawiono uwagi branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Prezes Jakub Smakulski podkreślił, że przedstawione propozycje pochodzą bezpośrednio od praktyków branży, w szczególności małych i średnich przedsiębiorców zagospodarowujących odpady w postaci pojazdów oraz odpadów poużytkowych.

Rozmowy na temat współpracy z partnerami z Ukrainy

26.10.2023 prezes Stowarzyszenia EKO-AUTO, pan Jakub Smakulski odbył spotkanie w sprawie możliwości nawiązania współpracy handlowej z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze Ukrainy. Rozmowy dotyczyły barier prawnych oraz warunków handlu częściami używanymi i odpadami w postaci złomu pochodzącego z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dot. ELV – polska wersja

Przedstawiciele Komisji Europejskiej udostępnili Stowarzyszeniu EKO-AUTO polską wersję projektu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wymogów w zakresie obiegu zamkniętego w odniesieniu do projektowania pojazdów oraz zarządzania pojazdami wycofanymi z eksploatacji, zmieniające rozporządzenia (UE) 2018/858 i 2019/1020 oraz uchylające dyrektywy 2000/53/WE i 2005/64/WE.

Poniżej zamieszczamy link

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023PC0451

Konsultujemy go obecnie ze stacjami demontażu pojazdów podczas regionalnych spotkań branżowych na terenie całej Polski.

Zachęcamy do przesyłania uwag do projektu na biuro@ekoauto.org.

Zawiadomienie o pogrzebie

Z ogromną przykrością zawiadamiamy o śmierci wieloletniego członka Stowarzyszenia, Pana Marka Cieślaka. Zostanie przez nas zapamiętany jako człowiek niezwykle życzliwy, energiczny, zawsze chętny i gotowy do działania i współpracy. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższy piątek w Śremie.

SPOTKANIA BRANŻOWE DLA STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW – JESIEŃ 2023

Miło nam poinformować o zbliżającym się cyklu regionalnych spotkań branżowych dla stacji demontażu pojazdów. Do organizacji kolejnej już edycji spotkań przyczyniły się liczne zmiany czekające branżę recyklingu pojazdów w najbliższym czasie.

PROGRAM SPOTKAŃ BRANŻOWYCH

Szczegółowo omówimy rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących obiegu zamkniętego w projektach pojazdów i gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji, zmieniające rozporządzenia (UE) 2018/858 i 2019/1020 oraz uchylające dyrektywę 2000/53/WE i 2005/64/WE. Blok ten będzie miał charakter warsztatów, podczas których zebrane postulaty przekażemy jako głos branży do komisji Parlamentu Europejskiego. W projekcie Rozporządzenia są wskazane m.in. istotne kwestie dotyczące zasad przydatności pojazdów do naprawy oraz kryteriów klasyfikacji pojazdów do demontażu, nowe wskaźniki obliczania poziomu odzysku i recyklingu, zasady minimalnych wymagań dla stacji demontaż, wykaz części, które nie będą mogły być ponownie używane, zasady wystawiania zaświadczeń o demontażu.

Kolejnym punktem spotkania będzie omówienie aktualnych procedur uzyskiwania decyzji odpadowych na okres kolejnych 10 lat oraz trudności napotykanych w trakcie postępowań administracyjnych.

W trakcie spotkania planujemy również poruszyć temat preferencyjnych pożyczek unijnych oraz aplikacji służących do sprzedaży części i złomu. Pozostawimy również przestrzeń do pytań i prowadzenia dyskusji na tematy ważne dla przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów.

LOKALIZACJA

Spotkania zaplanowane są w 6 miastach i odbędą się w godz. 10.00-13.00:

  • Legnica
  • Poznań
  • Tarnów
  • Strzelce Opolskie
  • Grudziądz
  • Radom

KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszt udziału: 100 zł brutto od uczestnika. Wystawiamy faktury zw. z VAT.

Udział członków Stowarzyszenia jest nieodpłatny.

ZAPISY

Celem rezerwacji miejsc prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na biuro@ekoauto.org.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prace nad zmianami przepisów UE

W dniu 13 lipca 2023 r. w następstwie przeglądu Komisja Europejska zaproponowała nowe rozporządzenie w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem i planem działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji opiera się na dwóch istniejących dyrektywach i zastępuje je:  Dyrektywa 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz dyrektywa 2005/64/WE w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ich możliwości ponownego użycia, możliwości recyklingu i odzysku.

Proponowane nowe przepisy obejmują wszystkie aspekty pojazdu, począwszy od jego zaprojektowania i wprowadzenia do obrotu aż do ostatecznego przetworzenia po wycofaniu z eksploatacji:

– ulepszenie konstrukcji pojazdów w celu ułatwienia usuwania materiałów, części i komponentów do ponownego użycia i recyklingu,  

– założenie, aby co najmniej 25 % tworzyw sztucznych używanych do budowy pojazdu pochodziło z recyklingu (w tym 25 % z pojazdów wycofanych z eksploatacji),

– odzyskiwanie większej ilości surowców lepszej jakości m. in. tworzyw sztucznych, stali i aluminium,

– zobowiązanie producentów do ponoszenia odpowiedzialności finansowej za pojazdy, gdy stają się odpadami; w celu zapewnienia odpowiedniego finansowania procesu przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zachęcenia podmiotów zajmujących się recyklingiem do poprawy jakości procesów,

– zwiększenie nacisku na zmniejszenie ilości pojazdów wychodzących poza system poprzez większą liczbę kontroli, interoperacyjność krajowych systemów rejestracji pojazdów, lepsze rozróżnienie pojazdów używanych od pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zakaz wywozu pojazdów używanych, które nie nadają się do ruchu drogowego,

– objęcie większą liczbą pojazdów i stopniowe rozszerzanie przepisów UE o nowe kategorie, takie jak motocykle, samochody ciężarowe i autobusy, co zapewni odpowiednią utylizację.

Warto podkreślić, że duża część postulatów wynika z prac prowadzonych przez Stowarzyszenie EKO-AUTO podczas konsultacji i spotkań z instytucjami odpowiedzialnymi za tworzenie podstaw pod nowe przepisy UE. Zakładamy, że planowane kierunki zmian przepisów poprawią złą sytuację rynku pojazdów wycofanych z eksploatacji w Polsce, jak i w Unii Europejskiej.