Udział Stowarzyszenia EKO-AUTO pracach nowopowołanego Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego

Minister Rozwoju i Finansów zarządzeniem z dnia 22 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 29 listopada 2016 r. poz. 21 – kopia w załączeniu) powołał Zespół do spraw Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego.

Zespół ten jest organem doradczym Ministra Rozwoju i Finansów.

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu EKO-AUTO jako jedna z pierwszych organizacji reprezentujących interesy branży recyklingu została zaproszona do udziału w tych pracach.

Liczymy, że nasze doświadczenie i wiedza przyczynią się do wypracowania korzystnych rozwiązań dla problemów, z którymi boryka się rynek motoryzacyjny.

Zachęcamy do zgłaszania Państwa propozycji  zagadnień, które powinny zostać poruszone podczas tego posiedzenia. Propozycje prosimy przesyłać na adres biuro@ekoauto.org do 31.01.2017r.

 

Trudny rok dla stacji demontażu – artykuł autorstwa Prezesa Stowarzyszenia Eko-Auto

 

samar

Na łamach Strefy Biznesu SAMAR właśnie ukazał się najnowszy artykuł autorstwa Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO, Pana Jakuba Smakulskiego pt. „Trudny rok dla stacji demontażu”.

Artykuł stanowi podsumowanie minionego roku z punktu widzenia branży recyklingu oraz wskazuje trendy na najbliższy rok. Prezes Smakulski wyraża również głęboką nadzieję, że rząd zajmie się w końcu kwestią zachęt finansowych dla ostatnich właścicieli samochodów, którzy oddają je do legalnych stacji demontażu.

Link do pełnego artykułu

Komunikat GIOŚ w sprawie opłaty za brak sieci za 2016 r.

Komunikat Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie opłaty za brak sieci zbierania pojazdów za 2016 r.

Wprowadzający pojazdy są zobowiązani (od dnia 1 stycznia 2016 r.) do zapewnienia sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Jednak rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (Dz. U. poz. 2085), które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 14 ust. 6 tej ustawy, obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r., w związku z czym pierwszym rozliczanym okresem będzie rok 2017.

Ponieważ obliczenie opłaty za brak sieci zbierania pojazdów następuje na koniec roku kalendarzowego, jeżeli wprowadzający nie zapewnił sieci w roku 2016, nie ma możliwości obliczenia opłaty za jej brak, zgodnie ze wzorami zawartymi w załączniku do ww. ustawy, a co za tym idzie, nie będzie miał obowiązku uiszczenia tej opłaty za 2016 r.

W związku z tym, że wprowadzający nie są obowiązani do uiszczenia opłaty za rok 2016, nie składają również rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci za ten rok

Link do oficjalnego komunikatu GIOŚ

Podsumowanie działalności Stowarzyszenia EKO-AUTO w 2016r.

 

podsumowanie-eko-auto

Miniony rok był dla Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO pełen pracy i nowych inicjatyw.

Poniżej wymieniamy tylko część aktywności, które Stowarzyszenie podjęło w ramach systemowego wspierania działalności stacji demontażu pojazdów w 2016 roku:

– złożenie Petycji w sprawie podjęcia natychmiastowych działań naprawczych dla stacji demontażu pojazdów,

– sukces Ogólnopolskiej Konferencji „Recykling na murawie” zorganizowanej we wrześniu 2016r. na terenie PGE Narodowy,

– udział w europejskich konsultacjach na temat dyrektywy 53/2000/WE i branży ELV w Unii Europejskiej,

– nawiązywanie współpracy z polskimi i zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu działalności (Australia, Stany Zjednoczone, Kanada),

– prace nad projektem rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów,

– prace nad projektem ustawy w sprawie zmiany ustawy o podatku akcyzowym,

– udział w konsultacjach publicznych projektu ustawy Prawo o ruchu drogowym,

– udział w posiedzeniach Komisji ds. monitorowania gospodarki odpadami, a w szczególności pracach nad krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami,

– Stowarzyszenie zostało włączone do procesu zaopiniowania projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,

– działania na rzecz likwidowania szarej strefy,

– patronat nad imprezami o tematyce motoryzacyjnej m.in. Moto Wrak Race.

Jedną z inicjatyw, z której jesteśmy bardzo dumni jest zrealizowany pod koniec 2016 roku cykl regionalnych spotkań branżowych dla właścicieli stacji demontażu na terenie całej Polski. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w branży. Pomysł powstał na kanwie sygnałów, które docierały do nas ze strony stacji demontażu
o wyraźnej potrzebie tego typu spotkań.
Spotkania odbywały się pod hasłem „Przyszłość i wyzwania dla branży recyklingu w obliczu niejasnych uwarunkowań prawnych” i służyły wymianie doświadczeń przedsiębiorców oraz uzyskaniu najnowszych informacji o zmianach w branży.

Zainteresowanie spotkaniami przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Podczas spotkań uczestnicy wdawali się w gorące dyskusje i debatowali nad przyszłością branży i problemami, z którymi zmaga się branża. Padły również nowe pomysły i idee.

 spotkania

Jesteśmy przekonani, że te i inne podejmowane przez Stowarzyszenie wspólnie z Wami inicjatywy przyczynią się do poprawy funkcjonowania branży i znajdą wyraźne przełożenie na sytuację i działalność stacji demontażu pojazdów.

W 2017 roku czeka nas jeszcze więcej pracy, ale wierzymy, że razem z Wami, przedstawicielami stacji demontażu pojazdów, jesteśmy w stanie odnieść wspólny sukces!

Wszystkich, którzy pragną mieć udział w budowaniu prężnej branży recyklingu zachęcamy do współpracy
i członkostwa.

Rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za brak sieci weszło w życie

 

damaged cars in car demolition

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. z dniem 01.01.2017r. weszły w życie nowe przepisy w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów.

Rozporządzenie określa następujące wysokości opłat:

-> opłaty stałej za brak sieci zbierania pojazdów – 12 000 zł,
-> stawki opłaty za brak sieci zbierania pojazdów – 12 zł za brak jednej stacji demontażu lub jednego punktu zbierania pojazdów w ciągu roku kalendarzowego za każdy pojazd wprowadzony na terytorium kraju w tym roku kalendarzowym.

Zamieszczamy pełną treść uzasadnienia tych regulacji tutaj.