Relacja z posiedzenia w Brukseli w sprawie Dyrektywy ELV

Dnia 21 listopada delegacja Stowarzyszenia EKO-AUTO udała się na spotkanie w Brukseli, które dotyczyło przyszłości Dyrektywy ELV (Dyrektywa 2000/53/WE). Na spotkaniu pojawiły się organizacje z całej Unii Europejskiej oraz przedstawiciele urzędów odpowiedzialnych za pojazdy wycofane z eksploatacji. Stowarzyszenie EKO-AUTO było jedynym reprezentantem branży recyklingu pojazdów z Polski.

Dyskusja skupiła się na najważniejszych dla branży problemach. Poruszano tematy: sytuacji ELV w Europie, zjawiska „szarej strefy”, transportu wraków do krajów wschodniej Unii, wymiany informacji przy przewożeniu wraków oraz samochodów pomiędzy państwami unijnymi, zasad raportowania.

Podczas dyskusji skupiono się na kilku głównych problemach. Jednym z nich był fakt demontowania pojazdów poza stacjami demontażu. W krajach tzw. zachodniej Unii zjawisko jest obserwowane w niewielkiej skali, ale zauważa się w ostatnich latach znaczący wzrost. Prezes Jakub Smakulski zabrał głos w dyskusji wskazując na jakich zasadach samochody oraz wraki trafiają do Polski. Podczas dyskusji przedstawiciele Włoch, Hiszpanii oraz Holandii podkreślili fakt migracji samochodów, szczególnie do Polski i do Rumunii.

W trakcie dyskusji wskazano, że tylko system zachęt finansowych jest w stanie zredukować ilość pojazdów demontowanych w nielegalnych punktach. Prezes Smakulski wskazał w swojej wypowiedzi, że system, który funkcjonował w Polsce spowodował wzrost ilości demontowanych pojazdów w legalnych stacjach demontażu z ilości ok. 50 000 rocznie do ilości 500 000 rocznie. Podkreślał on, że Stowarzyszenie EKO-AUTO wielokrotnie podkreślało swoje stanowisko za kontynuacją takich działań. Niestety strona rządowa oraz inne organizacje branżowe nie sprzyjały tego typu rozwiązaniom. Stanowisko Prezesa Smakulskiego poparli również przedstawiciele Czech, Holandii i Włoch. Ponadto przedstawiciel Hiszpanii podniósł postulat, żeby producenci pojazdów, a nie obywatele, finansowali system.

Efektem spotkania była rekomendacja do dalszych prac nad ustaleniem kierunków zmian Dyrektywy 2000/53/WE, aby usprawnić system i wprowadzić nowe mechanizmy kierowania pojazdów do legalnie działających stacji demontażu.

Zdaniem Prezesa Smakulskiego, zmiana Dyrektyw Unijnych to obecnie jedyna droga do zmian przepisów w Polsce. Stowarzyszenie EKO-AUTO podjęło próbę rozmowy z Ministerstwem Środowiska na temat powrotu systemu finansowania.

Najbliższe terminy regionalnych spotkań branżowych dla stacji demontażu pojazdów

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych regionalnych spotkaniach branżowych dla właścicieli stacji demontażu pojazdów.

Obecnie prowadzimy spotkania na terenie całej Polski tak, aby każdy mógł skorzystać ze spotkania w dogodnej dla siebie lokalizacji i terminie.

Poniżej zamieszczamy terminarz najbliższych spotkań regionalnych.

Termin Lokalizacja Formularz
30.11.2016r. Puławy  Pobierz
01.12.2016r. Nowy Sącz  Pobierz
06.12.2016r. Toruń  Pobierz
07.12.2016r. Szczecinek  Pobierz

Petycja w sprawie podjęcia działań naprawczych dla SDP – aktualności

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów  EKO-AUTO  podczas branżowych konsultacji na Ogólnopolskiej Konferencji dla Stacji Demontażu Pojazdów i Punktów Skupu Złomu w Warszawie przygotowało petycję wraz z apelem o podjęcie natychmiastowych działań niezbędnych do dalszego funkcjonowania stacji demontażu pojazdów. Dotyczyła ona m.in. uproszczenia systemu wyrejestrowania samochodu poprzez umożliwienie stacjom demontażu odnotowania kasacji w systemie CEPIK oraz wydawania decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu z urzędu, a nie na wniosek ostatniego właściciela.

Petycja została skierowana do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Środowiska, Ministra Finansów, Ministra Rozwoju, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komisji Środowiska Senatu RP i Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP.

Kancelaria Prezydenta z uwagą zapoznała się z zasygnalizowanymi problemami i wyrażonymi postulatami, jednocześnie wyrażając uznanie dla istotnego wkładu, które Stowarzyszenie wnosi w analizowanie oczekiwań społecznych branży.

Kancelaria Ministra Rozwoju i Finansów ustosunkowała się do treści petycji, zwracając się do Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie m.in. podjęcia natychmiastowych działań w celu skierowania wszystkich pojazdów wycofanych z eksploatacji do legalnie działających stacji demontażu, uwzględnienia uczestniczenia w sieci zbierania pojazdów wszystkich stacji demontażu i poszerzenia współpracy wprowadzających pojazdy z całą branżą recyklingu pojazdów ELV, podjęcia działań w celu wprowadzenia zachęt finansowych dla ostatnich właścicieli pojazdów.

Petycja została dodatkowo według właściwości przekazana do Ministra Cyfryzacji oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

O dalszych pracach nad petycją będziemy Państwa informować na bieżąco.

Posiedzenia Komisji w sprawie zmian ustawy o podatku akcyzowym

auto-836316_1920

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przedstawiciele Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO na czele z Prezesem Jakubem Smakulskim wzięli udział w posiedzeniu Komisji Infrastruktury, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, które odbyło się w miniony poniedziałek w gmachu Senatu RP.

Posiedzenie dotyczyło zmian w ustawie o podatku akcyzowym. Temat wzbudza wiele kontrowersji w opinii publicznej.

Stowarzyszenie EKO-AUTO przedstawiło propozycje zmian, które już wcześniej prezentowaliśmy do Państwa wiadomości na stronie internetowej.

Dziś odbyło się kolejne posiedzenie, tym razem w gronie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów publicznych podczas którego rozpatrywano wnioski zgłoszonych na 30. posiedzeniu Senatu do ww. ustawy.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o pracach nad tą ważną dla nasz wszystkich ustawą.

Udział Stowarzyszenia EKO-AUTO w posiedzeniu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

W najbliższy wtorek 15 listopada odbędzie się w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ustawodawczej.

Podczas tego posiedzenia odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk senacki nr 107).

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO brało intensywny udział w czasie trwania konsultacji i zgłaszania propozycji zmian.

Stowarzyszenie EKO-AUTO otrzymało zaproszenie do udziału w tym wspólnym posiedzeniu jako ważny głos w branży.

Poniżej zamieszczamy propozycje zmian zgłoszone przez Stowarzyszenie EKO-AUTO do ww. Komisji.

Stanowisko branży recyklingu pojazdów przesłane przez Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach prac nad projektem.

Bieżące informacje zamieszczamy również na naszym profilu na FB, na który serdecznie zapraszamy.

 

Terminarz regionalnych spotkań branżowych dla właścicieli stacji demontażu pojazdów

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych regionalnych spotkaniach branżowych dla właścicieli stacji demontażu pojazdów.

Przewidzieliśmy spotkania na terenie całej Polski tak, aby każdy mógł skorzystać ze spotkania w dogodnej dla siebie lokalizacji i terminie.

Poniżej zamieszczamy terminarz spotkań regionalnych.

Data

Miejsce regionalnego spotkania branżowego dla SDP Formularz zgłoszeniowy

16.11.2016

Legnica

17.11.2016 r.

Sosnowiec

18.11.2016 r.

Kutno

23.11.2016 r.

Świebodzin

28.11.2016r.

Ostróda

29.11.2016r.

Łomża

30.11.2016r.

Puławy  Pobierz

01.12.2016r.

Nowy Sącz  Pobierz

06.12.2016 r.

Toruń  Pobierz

07.12.2016 r.

Szczecinek  Pobierz

Bliższe informacje pod nr tel +48 533 666 815.

Regionalne spotkania branżowe dla właścicieli Stacji Demontażu Pojazdów

W ramach realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO projektu systemowego wspierania działalności stacji demontażu pojazdów organizujemy dla właścicieli SDP cykl regionalnych spotkań branżowych na terenie całej Polski.

Spotkania odbywają się pod hasłem „Przyszłość i wyzwania dla branży recyklingu w obliczu niejasnych uwarunkowań prawnych” i służą wymianie doświadczeń przedsiębiorców oraz uzyskaniu najnowszych informacji o zmianach w branży.

Aby umożliwić obecność wszystkim zainteresowanym tą istotną dla prowadzonej działalności tematyką,
UDZIAŁ W TYCH SPOTKANIACH JEST BEZPŁATNY.

Zaproszenie na spotkania branżowe